Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom s 2 bytovými jednotkami a ateliérom, Kramáre – Pražská ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 07.05.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek obyčajný, rastúceho na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6017 v k. ú. Vinohrady na ul. Cesta na Kamzík v Bratislave 07.05.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Záverečný účet za rok 2017 03.05.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
„Novostavba rodinného domu Pluhová“, na Pluhovej 64, na pozemkoch parc. č. 12818/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička ROTUNDA, k. ú. Vinohrady 25.04.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Zmena účelu užívania časti stavby – prízemia rodinného domu, Vlárska 25 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 24.04.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Predajné priestory na prevádzku TATRA BANKY – zmena účelu využitia stavby, Obchodné centrum POLUS CITY CENTER, Vajnorská č. 100, 2. NP, jednotka č. I-810 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 24.04.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stavebný objekt SO 01 Nové NN káblové vedenie, ktorý je súčasťou stavby:" BA Nové Mesto, Vidlicová NNK " na pozemkoch parc. č. 21667, 6647/1, 6224 v registri KN C a na parc. č. 6194/14, v registri KN E, v k. ú. Vinohrady, ul. Vidlicová a Cesta na Kamzík 24.04.2018 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rodinný dom OKSON, Slanec – Vlašská/ Krasňanská ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 24.04.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub14 ks stromov a 12 ks kríkových skupín, rastúcich na pozemkoch reg. "C" KN p. č. 5948/3, 4, 6, 11, 12, 13, 5, 10, 9 v kat. ú. Vinohrady – Bárdošova ul. č. 33 23.04.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Obchodná verejná súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra “C“ č. 11488 o výmere 3080 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Nové Mesto 23.04.2018 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia „Obnova bytového domu na ul. Osadná č. 2 v Bratislave,“ na parc. č. 11308/3, katastrálne územie – Nové Mesto 23.04.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Obnova bytového domu Budyšínska 6 v Bratislave,“ parc. č. 11557 v katastrálnom území Nové Mesto 23.04.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Bratislava – MSC 7, Základ pre DA, Račianska 66 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 23.04.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
"Obnova bytových domov, Stromová 19-21 a 23-25" so súpisným číslom 2673, 2675 a 2676 umiestenej na pozemku parc. č. 5722 a 5718/1, v katastrálnom území Vinohrady 20.04.2018 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dodatočné povolenie s kolaudačným rozhodnutím „Rekonštrukcia bytu č. 24“ na 4. p. v bytovom dome na Trnavskej ul. č. 23 v Bratislave, na pozemku parc.č. 11276/23 v k.ú. Nové Mesto 20.04.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vyjadrenie účastníkov konania k obsahu odvolania „Dva rodinné domy“, v Bratislave, na pozemkoch parc č. 12685 a 12686 reg. „C“ v katastrálnom území Nové mesto na Gavlovičovej ul. č. 2 v Bratislave 20.04.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín cestnej zelene 5 ks stromov pri miestnej komunikácii III. triedy ul. Viktora Tegelhoffa na pozemkoch parc. č. 15125 a 21956, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 19.04.2018
Oddelenie investícií a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Prístavba schodiska, Dom seniorov - Odbojárov č. 3 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 19.04.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„SO – 08 Komunikácie a spevnené plochy a SO – 09 Rekonštrukcia a úprava chodníka “ na Sliačskej ulici v Bratislave, k. ú. Vinohrady, v rámci stavby „Rodinný dom s kaviarňou na Sliačskej ulici v Bratislave" 18.04.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore