Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Referent oddelenia organizačného a evidencie obyvateľstva 06.12.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Stavba oporných stien na zabezpečenie svahu, na pozemku parc. č. 5812 a 5813 v katastrálnom území Vinohrady, na ulici Uhrová 10 v Bratislave 06.12.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinné domy KURUCOVA, Kurucova ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 05.12.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci predĺženia termínu na realizáciu výrubu a náhradnej výsadby drevín na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11276/38, k. ú. Nové Mesto na Trnavskej ceste č. 25/A 05.12.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2020 - 2022 05.12.2019 Návrh rozpočtu MČ BNM
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3719/2 v k. ú. Vinohrady na Jeséniovej ulici v Bratislave 04.12.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: RODINNÉ RADOVÉ DOMY A/B/C Radové RD, Tupého ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 04.12.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Inštalácia záložných zdrojov napájania pre kliniku traumatológie v Nemocnici akad. L. Dérera Kramáre, Limbová č. 5 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 04.12.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Stavebné úpravy a rekonštrukcia bytu č. 4“ na 2. poschodí bytového domu súp. č. 3107, na ul. Odborárska č. 46-48 v Bratislave, na pozemku parc. č. 13444/14 v kat. území Nové Mesto 04.12.2019 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Novostavba rodinného domu na pozemkoch reg. KN-C parc.č. 4437/2 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 04.12.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu na ul.Československých parašutistov 13,15,17,19 na pozemku parc.č. 12200/6, 12200/7, 12200/8 a 12200/9 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 03.12.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu (RD)“ na pozemkoch 6712/49, 6712/57-60, 6712/69, 6712/72, 6712/166-183, a 6712/187, k. ú. Vinohrady v Bratislave 03.12.2019 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku C-KN, parc. č. 17063/22, katastrálne územie Nové Mesto, ul. Stará Vajnorská 02.12.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 21229/1 a C-KN 21283/2, katastrálne územie Nové Mesto, Nobelova ul. a že je zhotovená v súlade s podmienkami podľa stavebného zákona. 02.12.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu opatrovateľka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 02.12.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Odstránenie porúch, obnova a zateplenie bytového domu„ na ulici Kominárska č.6, súpisné č. 142 na pozemkoch parc. č. 11462/8 a 21996/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 02.12.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 14 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 23053/14 v k. ú. Nové Mesto (Ulica Stará Vajnorská v Bratislave) 02.12.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
PEPPERS s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava, v kancelárii č. 529 v úradných hodinách, v termíne do 13.12.2019 28.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obslužná komunikácia a inžinierske siete GRAND KOLIBA - Vtáčnik“ – SO 511 STL Plynovod na pozemku parc. č. 4859/1, 4868, 4873/1, 4873/41, 4885, 4897/3, 4853/3, 4847, 4846, 4824/1, 4873/39 v katastrálnom území Vinohrady 27.11.2019 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Prestavba jestvujúceho podkrovia obytného domu na 2 bytové jednotky - Pri starej prachárni 8, súpis.č. 10636, na pozemkoch reg.KN-C parc.č. 11266 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 27.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore