Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie opatrovateľ/ka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 06.03.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „RD Husova“ na Husovej ul. v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 6962, 6963, 6964 v katastrálnom území Vinohrady 03.03.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti, dátum konania dražby 12.04.2023 o 11:00 hod., Miesto konania dražby: Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, 811 07 Bratislava, kancelária č. 405 02.03.2023 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o pokračovaní stavebného konania v novom prejednaní: „Bytový dom Podniková“ , stavebný pozemok parc. reg. C č. 13434/4, k. ú. Nové Mesto 02.03.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parcela č. 13535/3 v k. ú. Nové Mesto (Nobelova ulica v Bratislave)_ 28.02.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodu Bratislava, Stráže, Vidlicová, UO00079, 2022 – 1.časť – Vetva D Cesta na Kamzík“ na pozemkoch parc. č. reg „C“ 6250, 6249, 6247/1, 6173, 6248, 6180, 6181, 6186/1, 6184/4, k. ú. Vinohrady v Bratislave 28.02.2023 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Obnova bytového domu“ na ulici Vajnorská 27,29,31, Sadová 1, Mestská 2,4,6 a Tehelná 2 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11570 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 22.02.2023 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom“, na ulici Na Slanci v Bratislave, na pozemku parc. č. 4442/4 a 4442/14 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 20.02.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Územný plán zóny Podhorský pás - Pod Strážami“ 20.02.2023 Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
„Územný plán zóny Podhorský pás - Vtáčnik / Briežky “ 20.02.2023 Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
“BA KBV Nová Vajnorská“ _pokládka nového vedenia v lokalite ulíc Vajnorská a Odbojárov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 17.02.2023 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Polyfunkčný objekt s apartmánmi“ na ulici Jaskový rad, Bratislava, na pozemkoch parc. č. 7213/1, 7213/2, 7213/3, k. ú. Vinohrady 17.02.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebná uzávera s názvom „KRAHULČIA“ v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 17.02.2023 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia: „Výmena výplní otvorov objektu parc. č. 11929/3 v kat. území Nové Mesto“ na Račianskej ulici 16.02.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“BA - Nové Mesto, Jaskový rad, NNK“ , katastrálne územie Vinohrady 14.02.2023 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rekonštrukcia objektu Čajkovského 4/A – registratúrne stredisko – archív a technické zázemie v Bratislave“, k. ú. Staré Mesto 13.02.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rekonštrukcia objektu Čajkovského 4/A – registratúrne stredisko – študovňa v Bratislave“, k. ú. Staré Mesto 13.02.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „SO 01 Rekonštrukcia rozvodu VN, SO 02 Distribučné rozvody NN, PS 01 Transformovňa 22/0,42 kV“ Matúškova ul., v Bratislave, k. ú. Vinohrady 13.02.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia financií a účtovníctva 10.02.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2023 zo dňa 07. 02. 2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 08.02.2023
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore