Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu personálny referent 31.03.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu opatrovateľka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 31.03.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov 31.03.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Interiér sídla spoločnosti PS STAVBY, s.r.o.- zmena dispozície a prepojenie vnútorných nebytových priestorov“ na Hálkovej ul. č. 1/A , Letnej ul. č 5 v Bratislave, so súp. č. 392, na pozemkoch parc. č. 11738/2, 11738/5, 11738/6 v k. ú. Nové Mesto 30.03.2021 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj spoluvlastníckeho podielu 1/36 k poz. reg.“C“ KN, v k.ú. Báhoň, parc. č. 2591, orná pôda o výmere 5765 m2, evidovaného na LV č. 1836; v prospech: Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň; za kúpnu cenu vo výške 240,20 EUR 29.03.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj poz. reg.“C“ KN, v k.ú. Báhoň, parc. č. 2286, orná pôda o výmere 929 m2, evidovaného na LV č. 1674; v prospech: Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň, v podiele 1/1; za kúpnu cenu vo výške: 1393,5 EUR 29.03.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/2, celková výmera 2951 m2, za účelom umiestnenia 2 ks osvetlených bigboardov; na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2023; pre spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. 29.03.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer-výpožička časti nebytových priestorov v rozsahu foyer, galéria a chodba s východom na ul. Robotnícku a sociálne zariadenie, v stavbe súp. č. 97 postavenej na pozemku parc. č. 11355/1, k. ú. Nové Mesto; pre spoločnosť Laser therapy, k.s. 29.03.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Stavebná úprava mezonetového bytu č. 16 – rozdelenie na 2 bytové jednotky“ na 5. poschodí bytového domu na Ulici 29. augusta č. 11/c v Bratislave, so súp. č. 2263 na pozemku parc. č. 9089/1 v katastrálnom území Staré Mesto 29.03.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rezidencia ELANIUS“, miesto stavby: ulica Pod Vachmajstrom, na pozemkoch CKN parcelné číslo 6712/61, 4975/7, 4975/1, 6712/60, 6712/57 a 6712/59 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 29.03.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona "SO 005–Nákupná pasáž obchodný priestor č. 45, vchod E, inak označovaný 5E.02.2.1, na 2.NP, pre Coctail a Fresh Bar" ktorý je súčasťou stavby Národný futbalový štadión 29.03.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 005 NFŠ Nákupná pasáž, obchodný priestor č. 45, vchod E, inak označovaný 5E.02.2.1, na 2.NP, pre Coctail a Fresh Bar nákupnej pasáže stavby Národný futbalový štadión 29.03.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ......./2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 29.03.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Opätovné oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania_SO 005 NFŠ Nákupná pasáž, priestory č.41, vchod C – predajňa a rehabilitačné centrum, na 1.poschodí nákupnej pasáže a č.42, vchod D – predajňa a rehabilitačné centrum 29.03.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie opätovného návrhu na začatie kolaudačného konania_SO 005 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu 29.03.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Opätovné oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania_SO 005 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu, priestor na 2. nadzemnom podlaží v nákupnej pasáži, číslo priestoru 5B.02.2.1 - kaviareň 29.03.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie opätovného návrhu na začatie kolaudačného konania_Zariadenie viažuce sa na funkciu, priestor na 2. nadzemnom podlaží v nákupnej pasáži, číslo priestoru 5B.02.2.1 - kaviareň 29.03.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - zmena v užívaní stavby nebytových priestorov na prízemí Obytného súboru Urban Residence – Polyfunkčný bytový dom AII na Račianskej ulici č. 26D 29.03.2021 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021 26.03.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona na stavbu: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMÁŠIKOVA ULICA – BRATISLAVA - NOVÉ MESTO“ , k. ú. Nové Mesto v Bratislave 25.03.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore