Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Nadstavba parkoviska, Hálkova 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 30.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekonštrukcia podkrovia – zmena nebytového povalového priestoru na bytové priestory, zmena stavby pred dokončením, Jiskrova 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 30.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Novostavba rekreačného domu pre celoročné využitie, Koliba – Vtáčnik v Bratislave, k. ú. Vinohrady 30.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. 7176 v k. ú. Vinohrady (Ulica Pod strážami v Bratislave) z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín a bezpečnostných dôvodov 30.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku parc. č. 18177/13 v k. ú. Vinohrady (Sovia ulica v Bratislave) z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu dreviny a plánovanej úpravy pozemku 30.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. 18177/2 v k. ú. Vinohrady (Sovia ulica v Bratislave) z dôvodu nepriaznivých rastových podmienok, zhoršeného zdravotného stavu a plánovanej úpravy pozemku 30.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Vydanie rozhodnutia na odstránenie garáží v lokalite Zátišie, v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 12781/16 (ev. č. 4338/3), 12781/24, 12781/40 (ev. č. 4363/3), 12780/1 a 12780/68 v kat. úz. Nové Mesto 25.07.2019 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebná úprava mezonetového bytu č. 16 – rozdelenie na 2 bytové jednotky“ na 5. poschodí bytového domu so súpis. č. 2263, na pozemku parc. č. 9089/1 v katastrálnom území Staré Mesto, na ulici 29.augusta č. 11/c v Bratislave 24.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o pokračovaní územného konania – zmena podkladov návrhu na vydanie územného rozhodnutia „Rekonštrukcia objektu – polyfunkčný objekt“ na Kominárskej ulici, na pozemkoch parc. č. 11462/1, 11462/5 a 11462/43 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 24.07.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 10 stromov a 8 kríkových porastov – Jeséniova ul. v Bratislave 23.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanislav Maceják, rok narodenia 1964, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 07.08.2019 23.07.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Johann Fadlalla, rok narodenia 1992, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 07.08.2019 23.07.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania: "Zdvojenie výtlačného potrubia z ČS Gaštanová do VDJ Kramáre l" 23.07.2019 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 23.07.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku parc. č. 6379/3 v k. ú. Vinohrady (Vidlicová ulica v Bratislave) z dôvodu realizácie stavby „RD nad Stanicou“ 23.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCEHO ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU 22.07.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom, Neronetova ul. v Bratislave, k. ú. Vinohrady 22.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Slovenská reštaurácia, Tomášikova ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 22.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozšírenie kapacity štrkového hospodárstva v PREMAC BA na pozemkoch s parc.č. 23067/24 v katastrálnom území Nové Mesto, Bratislava 22.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6727/3 v k. ú. Vinohrady na Jeséniovej ul. v Bratislave 19.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore