Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 14 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 23053/14 v k. ú. Nové Mesto (Ulica Stará Vajnorská v Bratislave) 02.12.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
PEPPERS s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava, v kancelárii č. 529 v úradných hodinách, v termíne do 13.12.2019 28.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12686 k. ú. Nové Mesto, na Gavlovičovej ulici v Bratislave 27.11.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Obslužná komunikácia a inžinierske siete GRAND KOLIBA - Vtáčnik“ – SO 511 STL Plynovod na pozemku parc. č. 4859/1, 4868, 4873/1, 4873/41, 4885, 4897/3, 4853/3, 4847, 4846, 4824/1, 4873/39 v katastrálnom území Vinohrady 27.11.2019 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na bližšie neurčenom pozemku evidovanom na liste vlastníctva č. 7267 27.11.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13664/137, k. ú. Nové Mesto, na Turbínovej ulici v Bratislave 27.11.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Rodinný dvojdom - novostavba“ na pozemku parc. č. 4791, 4792/2 a 4789/2, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 27.11.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. 5984, 6750, k. ú. Vinohrady, na Jeséniovej ulici v Bratislave 27.11.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Prestavba jestvujúceho podkrovia obytného domu na 2 bytové jednotky - Pri starej prachárni 8, súpis.č. 10636, na pozemkoch reg.KN-C parc.č. 11266 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 27.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k ohláseniu drobnej stavby: „Oprava a doplnenie zábradlia plotu“ bytového domu na ulici Frankovská 1, 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/F, a 1/G, súpisné číslo 13162, na pozemkoch parc. č. 4848/2, 4853/4, 4855 a 4854/5, v k. ú. Vinohrady 26.11.2019 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere: “ Nobelova “ 26.11.2019 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia objektu – Polyfunkčný objekt“ na Kominárskej ulici, na pozemkoch parc. č. 11462/1, 11462/5 a 11462/43 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.11.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a obnova bytového domu Škultétyho 10-18, Kukučínova 2-4, Bratislava“, na Škultétyho a Kukučínovej ul. v Bratislave, na pozemku parc. č.11404, 11402 v katastrálnom území Nové Mesto 26.11.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebyt priestoru č. 905 nachádzajúcom sa v BD, súp. č. 1530 na Račianskej ul. 97 ako aj nebyt. priestoru č. 903 nachádzajúcom sa v suteréne bytového domu, súp. č 1378 na Teplickej ul. 19 25.11.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 10403/2 nachádzajúcom sa v k. ú. Nové Mesto a to občianskemu združeniu Odyseus, o.z. 25.11.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 25.11.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - parkovacia politika v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 25.11.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Odborný referent v oblasti územného plánovania 25.11.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2020 - 2022 22.11.2019 Návrh rozpočtu MČ BNM
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Zámer ZŠsMŠ Riazanská 75 prenajať časti priestorov v stavbe so súpisným číslom 672 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12204/1, okres: Bratislava III, k. ú. Nové Mesto za účelom prevádzkovania Súkromnej strednej odbornej školy „HOST“ 22.11.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore