Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Prestrešenie terasy v byte č. 83“ v Polyfunkčnom bytovom dome Kramáre so súpisným číslom 13051, na ul. Stromová č. 54/A v Bratislave, na pozemku parc. č. 5750/81, v katastrálnom území Vinohrady 26.03.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vytvorenie 2ks nových prevetrávacích a presvetľovacích okenných otvorov z kuchyne a WC do vertikálneho svetlíka“ v byte č. 15, vo vchode C, na 5. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1, na ul. Legionárska č. 1 v Bratislave 26.03.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní a nariadenie ústneho pojednávania – zrušenie termínu: „stomatologické ambulancie“, v priestoroch č. B-R105A, B-R105B na 1. nadzemnom podlaží Obytného súboru Urban Residence 26.03.2020 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom s troma bytovými jednotkami Wariant 550“, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 26.03.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Šancová 102“, súpisné číslo 3562, na pozemku parc. č. 10399/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 51 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3899/6, k. ú. Vrakuňa v Bratislave 24.03.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: SENIOR LIVING + CARE CENTER – KRAMÁRE, Pod Krásnou hôrkou Bratislava, k. ú. Vinohrady 24.03.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom Rača, lokalita Slanec, ul. Leánska Bratislava, k. ú. Vinohrady 24.03.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení projektovej dokumentácie - odstránenie stavby „nebytovej budovy“ na pozemku parc. č . 12082/1, v k.ú. Nové Mesto, na rohu Račianskej a Pionierskej ulice v Bratislave, 20.03.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: PEDAGOGICKÁ FAKULTA – Prebudovanie vstupu a vstupných priestorov do budovy Pedagogickej fakulty na bezbariérový, Račianska 59, 811 07 Bratislava, k. ú. Nové Mesto 20.03.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: „Vajnorská“ – polyfunkčný objekt, Vajnorská ulica v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 20.03.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Bytový dom Hrdličkova č. 34 – stavebné úpravy“, súp. č. 2611, na pozemkoch parc. č. 5413/3 a 5413/6, v kat. úz. Vinohrady, na Hrdličkovej ul. č. 32, 34, vo vchode č. 34, v Bratislave 20.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Helena Bandová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.03.2020 10.03.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Monika Hudáková, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.03.2020 10.03.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Jozef Jombík, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.03.2020 10.03.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - BYTOKOMPLET-D, s.r.o. 10.03.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie: riaditeľ Základnej školy s materskou školou Riazanská 75 05.03.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Riaditeľ ZŠ s MŠ Riazanská 75, 831 03 BRATISLAVA 03.03.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta právnik /referent na oddelení právnom, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov Miestneho úradu 03.03.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Predĺženie rozhodnutia: „Multifunkčný komplex Za stanicou“ v Bratislave, na pozemku parc.č. 15115/11, :/12, :/18, :/21, 15102/3, :/7-14, k.ú. Nové Mesto v Bratislave 03.03.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore