Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Andrej Tomáš, rok narodenia: 1969 písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 10.5.2023 25.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Eva Hercegová, rok narodenia: 1980, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 10.5.2023 25.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„VILA NA KOLIBE IV“, miesto stavby: parc. č. 6281/2;6282/2; 6289/4,6; 6290/8,21;6291/4, katastrálne územie Vinohrady 24.04.2023 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu vedúca/i matričného úradu 24.04.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie výsledku vybavenia petície za zrušenie verejnej komunikácie HK 1.1 v územnom pláne zóny – Horný Kramer 21.04.2023
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica o prešetrení petície: Petícia za zrušenie verejnej komunikácie HK 1.1 v územnom pláne zóny – Horný Kramer 21.04.2023
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Eva Hercegová, rok narodenia: 1980, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 6.5.2023 21.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Jaroslav Fulka, rok narodenia: 1970, písomnosť uložená MÚ v Partizánskom, Nám. SNP 212/4, 958 Partizánske, odd. finančného riadenia, 1.posch, č. dverí 30, do 6.5.2023 21.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Adam Banda, rok narodenia: 2001, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 6.5.2023 21.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Iveta Nigošová, rok narodenia: 1982, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 6.5.2023 21.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pavol Pintér, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 6.5.2023 21.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Jana Antalová, rok narodenia: 1963, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 6.5.2023 21.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zuzana Benovič, rok narodenia: 1970, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 6.5.2023 21.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mykola Dekhtyar, písomnosť uložená: Mesto Komárno, odd. daní a poplatkov, Pevnostný rad č.3, 945 01 Komárno, miestnosť č. 18b na I.posch, do 6.5.2023 21.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky ruší odvolaním napadnuté rozhodnutie stav. úradu MČ Ba-NM a vec mu vracia na nové prejednanie a rozhodnutie (Bytový dom - Pod Vinohradmi) 21.04.2023
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zverejnenie záväznej časti Územného plánu zóny Nobelova 20.04.2023
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
VZN mestskej časti BNM č. 4/2023 zo dňa 4.4.2023 ktorým sa mení VZN č. 2/2006 zo dňa 13.06.2006 o záväzných častiach územného plánu zóny Podhorský pás, v znení zmien a doplnenia VZN mestskej časti BNM č. 2/2009 zo dňa 22.04.2009 20.04.2023
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parcela č. 19229/31, k. ú. Vinohrady, Pinotová ul. 35 v Bratislave 20.04.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Adriana Lengyelová, rok narodenia:1961, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 4.poschodie, číslo dverí 410a, do 5.5.2023 20.04.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/(ky) Základnej školy s materskou školou, sídlom Sibírska 39, 831 02 Bratislava 19.04.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore