Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu – zmena, Pluhová č. 17 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 13.08.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Odstránenie prefabrikovanej garáže, Čajakova ulica v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 13.08.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a obnova bytového domu na ul. Vihorlatská 12 v Bratislave“, so súp. č. 1024, na pozemku parc. č. 13685/1, v katastrálnom území Nové Mesto 10.08.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6606/15, k. ú. Vinohrady na Suchej ulici v Bratislave 10.08.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie III. triedy ul. Na Pažiti v Bratislave, mestská časť Bratislava - Nové Mesto z dôvodu rekonštrukcie plynovodov od 06. 08. 2018 - 22. 09. 2018, v dĺžke 120 m 09.08.2018
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
Nové prejednanie: "Oplotenie, záhradný domček a oporný múr na Savignonskej ul. " na pozemku parc. č. 4465/2 v katastrálnom území Vinohrady 09.08.2018 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zabezpečenie odstránenia hygienických závad v byte č. 6 na Ovručskej č. 4 - výzva 09.08.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
ZÁKAZ predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov dňa 09.08.2018, v čase od 19.00 hod. do 24.00 hod. na športovom podujatí s osobitným režimom označeným ako rizikovým – futbalový zápas UEFA Europa League 2018/2019 09.08.2018
Stiahnuť súbor
Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 09.08.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2010 zo dňa 22. júna 2010 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 09.08.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať stavbu so súpisným číslom 1300 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, pozemok registra „C“ KN parc. č. 13528 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3463 m2, za účelom rekonštrukcie stavby a prevádzkovania športovo relaxačného centra 09.08.2018 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať pozemok registra „C“ KN parc. č. 15140/32, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 511 m2 za účelom vybudovania a prevádzkovania parkoviska 09.08.2018 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
„Domy Kramáre Bratislava Prestavba, dostavba a nadstavba objektov A+B“ na ulici Jelšova a Uhrova, na pozemkoch parc. č. 5783/13, 5787/1, 5787/3, 5787/9, 5787/10, 5787/11, 5787/12, 5787/13, 5785/1, 5785/2, 5786/3, 5786/4, k. ú. Vinohrady v Bratislave 09.08.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Viliam Cibula, rok narodenia 1945, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 23.08.2018 08.08.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ján Belányi, rok narodenia 1992, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 23.08.2018 08.08.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Magdaléna Búzková, rok narodenia 1960, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 23.08.2018 08.08.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Margita Šukajlová, písomnosť uložená Mestský úrad v Strážskom, referát - správa daní a poplatkov, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske v termíne do 23.08.2018 08.08.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu "Domy Kramáre", na pozemkoch parc. č. 5783/13; 5787/1,3,9,10,11,12,13; 5785/1,2; 5786/3,4,5; 5701/110,122,123; 5798/5,11; 5799/1,2,4; 5800/2 a 5540/12, v k.ú. Vinohrady, na uliciach Jelšová, Uhrová 07.08.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu vo veci zrealizovanej nadstavby na streche objektu na Bellovej ul. č. 2/K v Bratislave, k. ú. Vinohrady 07.08.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebná úprava dverného otvoru“, v byte č. 2 na 1.poschodí v bytovom dome so súp. č. 1604, na pozemkoch parc. č. 11777/1,2,3,4,5,6,7 v katastrálnom území Nové Mesto, na Sibírskej ul. č. 53,55,57,59,61,63,65 – vo vchode č. 57, v Bratislave 07.08.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore