Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Štefan Grinvalský , rok narodenia 1978, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 26.09.2019 11.09.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe hnuteľných veci, dátum konania dražby 27.09.2019 o 9:00 hod., Miesto konania dražby: v mieste sídla exekútorského úradu JUDr. Jaroslav Straka, Račianska 66, 831 02 Bratislava 09.09.2019 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 09.09.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 6675/3, ostatné plochy o výmere 9 m2, evidovaného na LV č. 3673 09.09.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor JAMA 09.09.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Pavol Lučanský , rok narodenia 1960, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do24.09.2019 09.09.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie: Vedúceho oddelenia územného plánovania a životného prostredia miestneho úradu 05.09.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zrušenie kolaudačného konania - zateplenie a obnova bytového domu Škultétyho 10-18 a Kukučínova 2-4 04.09.2019 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Lioubov Terle, rok narodenia 1972, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junáca 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 17.09.2019 02.09.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Prístrešok na parc.č. 6128/54 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 30.08.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy Desiata ulica v Bratislave, MČ Bratislava-Nové Mesto z dôvodu rekonštrukcie plynovodov, od 02.09.2019 - 15.10.2019 , v dĺžke 215 m 30.08.2019
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Dostavba rodinného domu a garáže, Bellova 100 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 30.08.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Novostavba rekreačnej chaty,“ na pozemkoch parc. č. 18052/16, /17 v katastrálnom území – Vinohrady v lokalite Vtáčnik v Bratislave 30.08.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Výmena spoločných rozvodov vody, plynu, kanalizácie a vzduchotechniky,“ v bytovom dome so súp. č. 217, na ul. Čsl. parašutistov č. 31 v Bratislave, na pozemku parc. č. 12199/5 v katastrálnom území Nové Mesto 30.08.2019 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Oporný múr a terénne schody“ na pozemkoch parc. č. 3734/1, 3734/2 v katastrálnom území Staré Mesto, na Pražskej ulici v Bratislave 27.08.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7176 v k. ú. Vinohrady 27.08.2019
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12959 v k. ú. Nové Mesto (Brezovská ulica v Bratislave) z dôvodu realizácie stavby 27.08.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 5 ks drevín a krovitého porastu rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 18216/19 a 18216/20 v k. ú. Vinohrady (Brusnicová ulica v Bratislave) z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín 27.08.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11313/2 v kat. ú. Nové Mesto, v areáli základnej školy 27.08.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín cestnej zelene 2 ks stromov pri miestnej komunikácii III. triedy ul. Kominárska na pozemku parc. č. 21996/1 k. ú. Nové Mesto v Bratislave 27.08.2019 Oznámenie
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samospráva



Vytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore