Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Územný plán zóny Horná Mlynská dolina 09.06.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu Družstevná 5-7 a Trnavská 15 v Bratislave na pozemku parc.č. 11276/13 a 11276/24 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 09.06.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Iveta Valúchová, rok narodenia 1963, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.06.2021 09.06.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom - FO_BA_ Hrdličkova_1394BR v katastrálnom území Vinohrady v lokalite Hrdličkova, Limbová, Pod Krásnou hôrkou v Bratislave 09.06.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Krasňany“ na Burgundskej ulici, na pozemku parc. č. 4438/7 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 09.06.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Michal Kučera, rok narodenia: 1984, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.06.2021 09.06.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Teodor Launer, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č. 503 v úradných hodinách, do 24.06.2021 09.06.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obnova a modernizácia bytového domu Kukučínova 44-46, Bratislava“ so súpis. č. 998, na pozemku parc. č. 12200/10 a 12200/11 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 08.06.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu matrikárka (matrikár) 08.06.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica z otvárania obálok obchodnej verejnej súťaže: prenájom nebytových priestorov o výmere 526,80 m2 v objekte „Mestskej tržnice" na ulici Šancová 112 v Bratislave, situovanom na pozemku parc. č.10403/1 o výmere 4775 m2 08.06.2021
Stiahnuť súbor
Prerokovanie návrhu Územného plánu zóny Nobelova sa uskutoční v termíne od 7.6. 2021 do 9.7. 2021 07.06.2021 Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mária Laššová, rok narodenia: 1991, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 22.06.2021 07.06.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ing. Stanislav Račan, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č. 529 v úradných hodinách, do 19.06.2021 04.06.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
SAMSOM KE, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č. 529 v úradných hodinách, do 19.06.2021 04.06.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mário Timuľák, rok narodenia: 1970, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 19.06.2021 04.06.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o ústnom prerokovaní návrhu na umiestnenie stavby: „ Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska, Bratislava“, Katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 03.06.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 02 Areálový vodovod, SO 04 Areálová splašková kanalizácia, SO 05 Areálová dažďová kanalizácia, SO 07 NN prípojky SO 03 Areálový plynovod“ v lokalite Pod Vachmajstrom, k. ú. Vinohrady 03.06.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný objekt Tomášikova – Bratislava – Nové Mesto“ na Tomášikovej ulici v Bratislave, na pozemku C-KN parc. č. 15115/7, 23021 (E-KN parc.č. 15115/3), „SO 701 Vnútroareálové komunikácie, napojenie vjazdu – výjazdu, chodníky, cyklochodník“ 03.06.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení a úprave návrhu na zmenu územného rozhodnutia : „Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská - Račianska“, lokalita Zátišie, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 03.06.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia školstva 03.06.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore