Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Rozhodnutie: „Polyfunkčný objekt s apartmánmi“ na ulici Jaskový rad v Bratislave, na pozemku parc. č. 7213/1, 7213/2, 7213/3, prípojka na parc.č. 21696/4 a časť parkovísk na pozemku 7214 v katastrálnom území Vinohrady 31.03.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mária Barbuščáková, rok narodenia: 1976, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 13.04.2023 29.03.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej cesty III. triedy ulica Na Revíne, v termíne: 14.04.2023 od 23.00 hod. - 15.04.2023 do 05.00 hod., z dôvodu: umiestnenie žeriava 27.03.2023
Oddelenie investícií a dopravy
Stiahnuť súbor
EKO-podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku - technické zariadenie – veľkoplošná LED s príslušenstvom 23.03.2023
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Ahoj Briežky“ na pozemkoch parc. č. 4355/3 a 4355/10 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 23.03.2023 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej cesty III. triedy Boskovičova ulica, v termíne: 10.04.2023 - 10.06.2023, v čase: pondelok - sobota od 09.00 do 18.00 hod. z dôvodu: rekonštrukčné práce na plynovode 22.03.2023
Oddelenie investícií a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parcela č. 12351/1, k. ú. Nové Mesto, Pluhová 918/15 v Bratislave 22.03.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. _/2023 zo dňa 4.4.2023, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“ 21.03.2023 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
„Park Pod Kolibou – Stavebné úpravy v podzemnej garáži – vybudovanie deliacej priečky medzi parkovacími státiami P75 a P76“ na ul. Pod Vtáčnikom č. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 a 26, k. ú. Vinohrady (+kolaudačné rozhodnutie) 21.03.2023 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zámer schváliť nájom nebytového priestoru o celkovej podlahovej ploche 203,7 m2, nachádzajúceho sa ul. Ovručská 5 občianskemu združeniu SME SPOLU na účel – dočasného komunitného centra pre rodiny s deťmi, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine 21.03.2023 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer schváliť prenájom nebytového priestoru (dielne) ul. Hálkova 11 v Bratislave o celkovej výmere podlahovej plochy 104,24 m2 pre nájomcu Havarijná služba Olivová s.r.o. za účelom využitia predmetných priestorov na prevádzkové a skladové účely 21.03.2023 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer schváliť prenájom časti nebytového priestoru stavby so súpisným číslom 1602 evidovanej na liste vlastníctva číslo 3749 pre nájomcu BADENTAL, s.r.o. za účelom prevádzkovania zubnej ambulancie 21.03.2023 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MČ Bratislava-Nové Mesto č. .... /2023, zo dňa .... 2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 zo dňa 16.6.2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava 21.03.2023 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rodinný dom - Ahoj Briežky“ na pozemku parc. č. 4351/15, 4351/38, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 20.03.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023 17.03.2023 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie financií a účtovníctva
Stiahnuť súbor
„Uzavretie garážového dvojstojiska č. 1 a 2 na uzavretý box“ na úrovni 1. suterénneho poschodia BD so súp. č. 12417, na pozemku parc. č. 4947/2, na ul. Tupého č. 23, k. ú. Vinohrady 17.03.2023 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parcela č. 11287/7, k. ú. Nové Mesto, Príkopová 2 v Bratislave 16.03.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie: Vedúca/i matričného úradu 16.03.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu Matrikár/ka 16.03.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Jaskový rad“ na pozemku reg. C-KN parc. č. 6280/2, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 15.03.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samospráva



Vytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore