Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Zateplenie a komplexná obnova bytových domov Jahodova 21, Jahodova 23, Ďurgalova 14, Ďurgalova 16, Royova 37, Bratislava“ na pozemkoch parc. č.5468/1,/3,/12, 5480/1,/2 na Jahodovej, Ďurgalovej a Royovej ulici v Bratislave v katastrálnom území Vinohrady 15.07.2019 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 4 ks drevín, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19326/6, k. ú. Vinohrady, na Starej Klenovej ulici v Bratislave 15.07.2019 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6194/45, k. ú. Vinohrady na Vidlicovej ulici v Bratislave 15.07.2019 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanislav Vataha, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 26.07.2019 11.07.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Zmena účelu využitia priestorov, Obydick, Račianska č. 69/B v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 10.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„BA Est Žabí Majer, 2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22kV vedení“ v lokalite Vajnorskej ulice, k. ú. Nové Mesto 10.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
mondays,s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č. 529, adresát si môže písomnosť prevziať do 24.07.2019 09.07.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy Desiata ulica v Bratislave, MČ Bratislava-Nové Mesto z dôvodu stavby: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata, od 08.07.2019 - 08.08.2019 , v dĺžke 215 m 09.07.2019
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Stavebná úprava existujúcej fontány na bazén – Etapa 2, Júlová ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 09.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
“SANOM – neurorehabilitačná klinika“ Časť: SO 01 Rekonštrukcia a nadstavba – objekt č. 1 so súpisným číslom 1294,SO 02 Rekonštrukcia a nadstavba – objekt č. 2 so súpisným číslom 1295, k. ú. Nové Mesto 08.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Račianska 20,“ budova so súp. č. 11577, na ul. Račianska 20/A v Bratislave, na pozemku parc. č. 11462/3 v kat. území Nové Mesto. 04.07.2019 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 52 ks stromov a 13 ks kríkových porastov, rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15123/18, 15123/117 a 15123/26 v k. ú. Nové Mesto, na Junáckej ulici v Bratislave 03.07.2019 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Dom športu – obnova a adaptácia – zmena stavby pred dokončením, Junácka ulica v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 03.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: BA_Nové Mesto, Jaskov rad, NNK, Jaskový rad v Bratislave, k. ú. Vinohrady 03.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu referent pokladne a účtovníctva 03.07.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Viacúčelová športová hala, Junácka ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 03.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Kultúrno-spoločenské zariadenie, zmena účelu využitia, Kyjevská 9 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 03.07.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“ časť stavby: SO 002 NFŠ Suterén, SO 003 NFŠ Štadión, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 03.07.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dom Varšavská“ s prípojkami na IS a vonkajšími parkovacími miestami, na ul. Varšavská v Bratislave, na pozemkoch parc. C KN č. 13061/2, 13061/1, 13061/5, 22063 („E“ 22063) v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 02.07.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín cestnej zelene (6 ks stromov) pri miestnej komunikácii III. triedy ul. Viktora Tegelhoffa na pozemkoch parc. č. 15125 k. ú. Nové Mesto v Bratislave 01.07.2019
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore