Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zápisnica z online stretnutia Výberovej komisie na pozíciu riaditeľka/riaditeľ Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 02.02.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (pri odbočke Turbínová x Elektrárenská) 02.02.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Obnova bytového domu a ostatné súvisiace práce Sibírska č. 7,9,11“ v Bratislave na pozemkoch s parcelným číslom 11918/5, 11919/1 a 11919/2 na Sibírskej ulici v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 02.02.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (pri odbočke Turbínová x Elektrárenská) 02.02.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (pri odbočke Turbínová x Elektrárenská) 02.02.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava územného rozhodnutia - Polyfunkčný komplex Zátišie, Bratislava 02.02.2022 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (pri odbočke Turbínová x Elektrárenská) 02.02.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (pri odbočke Turbínová x Elektrárenská) 02.02.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc.č. 12781/1, katastrálne územie Nové Mesto (pri Vajnorskej ul.) 01.02.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 13662/1, katastrálne územie Nové Mesto (na Elektrárenskej x Turbínovej ul. v Bratislave) 01.02.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Právnik/právnička 31.01.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník v oddelení územného konania a stavebného poriadku 31.01.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„RR bod Tesco Žabka Bratislava BA_Zabka“ na streche bytového domu so súpisným číslom 13593, na ul. Svätovavrinecká 2, 2A, 2B, na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4883/2, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 31.01.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Novostavba rodinného domu“ na ulici Ahoj – Briežky, na pozemku parc. č. 4351/7 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 31.01.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu“, na ulici Matičná č.4, Bratislava, na pozemku parc. č. 22566/1 a 22566/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 28.01.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Inštalácia nových výťahov do bytového domu“ na Vajnorskej ul. č. 12-14, na Družstevnej ul. č. 1-3 a na Kalinčiakovej ul. č. 1 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 25.01.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva VÝCHOD 25.01.2022 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 3 k Zásadám prenajímania nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve mestskej časti Bratislava–Nové Mesto, a ktoré sú mestskej časti Bratislava–Nové Mesto zverené do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou 21.01.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer schváliť nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5620/11 za účelom vybudovania 7 ks parkovacích miest pre žiadateľa K&K Real estate VI. s.r.o., Panenská 24, Bratislava, 811 03 Bratislava 21.01.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 19262/1, za účelom realizácie projektu „Rodinný cyklistický park Kamzík“ pre žiadateľa : BAJKSLAVA, občianske združenie, Poľná 2614/23, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 21.01.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore