Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Miestny úrad

Miestny úrad Bratislava - Nové MestoMiestny úrad je výkonným orgánom miestneho zastupiteľstva a starostu. Jeho organizačnú štruktúru schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Zabezpečuje odborné, administratívne  a organizačné veci miestneho zastupiteľstva a starostu, ako aj ďalších orgánov miestneho zastupiteľstva. Starosta na návrh prednostu určuje rámcovú náplň činnosti jednotlivých útvarov a počty zamestnancov osobitným rozhodnutím.
 

Miestny úrad najmä :

Osobitné postavenie pracovísk v MČ majú :


Prednosta miestneho úradu
Oddelenie verejného poriadku
Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov
Oddelenie školstva
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov
Oddelenie životného prostredia a územného plánovania
Oddelenie územného konania a stavebného poriadku
Oddelenie investícií, dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania
Oddelenie hospodárske a finančné
Oddelenie sociálnych služieb
Oddelenie správy majetku a vnútornej správy
Štátny fond rozvoja bývania
Matričný úrad
Oddelenie komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času
Ochrana osobných údajov

 


Vytvorené: 13.01.2010 15:44,