Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Daň za užívanie verejného priestranstva

Čo vybavíte

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, a pod.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Základom  dane za  užívanie  verejného  priestranstva  je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom ukončenia jeho užívania. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane a splniť si oznamovaciu povinnosť najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daň, ktorú vyrúbi správca dane, je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Viac informácií:
Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Oznámenie môžete podať:

Čo potrebujete  (nevzťahuje sa na elektronické podanie)

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň (v eurách)*:

Za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb (opravárenských, kopírovacích, predaj výhradne novín a časopisov), za každý aj začatý m2  a každý aj začatý deň 0,16
Za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu, pre stavebné rekonštrukčné práce inžinierskych sietí, prevádzkové výkopy, prípojky, zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky a za skládku s tým súvisiaceho druhu materiálu, umiestnenie lešenia, umiestnenie kontajnera, zriadenie oplotenia a za rozkopávky 0,60
Za umiestnenie skládky tuhých palív 0,16
Za umiestnenie skládky okrem skládky uvedenej v predošlých dvoch bodoch 1,65
Za krátkodobé umiestnenie predajného zariadenia (pojazdného alebo prenosného), umiestneného  dočasne na  verejnom  priestranstve (predaj pukancov, slaných semiačok, tabakových výrobkov, nápojov a pod.) a krátkodobé umiestnenie reklamného zariadenia propagujúceho konkrétnu akciu (reklamný stojan) 4,00
Za trvalé umiestnenie stánkov na predaj novín a časopisov, vrátane iných druhov tovaru (tabakové výrobky, nápoje a pod.), na ktoré nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a za exteriérové sedenia (letné terasy) 0,66
Za trvalé umiestnenie reklamného zariadenia na verejnom priestranstve 1,65
Za umiestnenie telefónnej búdky s reklamným a propagačným zariadením 1,00
Za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 1,65
Za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov, klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej techniky, iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie 10,00
Za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla (vyhradený parkovací box) 0,28
Za trvalé parkovanie iného ako osobného motorového vozidla (dodávka, príves) (vyhradený parkovací box) 0,33
Za parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste (vyhradený parkovací box) pre  vozidlo  taxislužby 0,23
Za umiestnenie mobilnej zelene, ktorej výmera presahuje 1 m2 0,66
Za umiestnenie zariadenia poskytujúceho výlučne informácie o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach 0,66

* Úhradu dane je možné vykonať poštovou poukážkou, prevodným príkazom alebo v pokladni Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto. V prípade platby v pokladni poplatok do 300 € možno uhradiť v hotovosti, nad 300 € bezhotovostne platobným terminálom.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Ing. Ingrid Hollá
kancelária č. 207/2. poschodie
telefón: 02/49 253 254
e-mail: ingrid.holla@banm.sk

Ochrana osobných údajov

V zmysle článku 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Vám prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje tieto informácie:
 
Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
podatelna@banm.sk
02/49 253 512, 02/49 253 179
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@banm.sk
Účely spracúvania osobných údajov: Evidencia obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom správy miestnych daní (daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva)
Správa miestneho poplatku za rozvoj
Príjemcovia osobných údajov: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Exekútorský úrad v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Právny základ spracúvania osobných údajov: Článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – výkon verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 496/2008 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14. 2. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Doba uchovávania osobných údajov: V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Práva dotknutej osoby:

Informujeme Vás o Vašom práve:

  • na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú,
  • práve na opravu týchto osobných údajov,
  • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak sú splnené podmienky podľa nariadenia EÚ 2016/679, má dotknutá osoba ďalej právo: 

  • na vymazanie osobných údajov,
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  • na prenosnosť osobných údajov.
Poskytnutie osobných údajov: Je požiadavkou potrebnou pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi


Vytvorené: 17.02.2012 13:34, Borčin Ján