Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „kon“).

Práva dotknutých osôb


Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má pri splnení podmienok ustanovených Nariadením právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Dotknutá osoba má zároveň právo na odvolanie udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ak je spracúvanie jej osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby.

Žiadosť o uplatnenie si práv dotknutej osoby môže byť doručená: 

Dokumenty na stiahnutie: 


Informácie pre dotknuté osoby
 
V zmysle zásady spravodlivého a transparentného spracúvania, ktorých dodržiavanie si vyžaduje, aby bola dotknutá osoba informovaná o existencii spracovateľslej operácie a jej účeloch, prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje dotknutým osobám nasledovné informácie:

Vybavuje

Ing. Kristína Štofková
zodpovedná osobav z mysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
e-mail: kristina.stofkova@banm.sk, zodpovednaosoba@banm.sk
 


Vytvorené: 24.05.2018 12:31, webman