Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Zápis do základnej školy

Čo vybavíte

Zápis do základnej školy pre školský rok 2020/2021 bol ukončený.

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou zapríčinenou šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sa zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2020/2021 uskutočňuje elektronicky (bez osobnej prítomnosti detí a rodičov na zápise), v termíne od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020.

Do základnej školy musia rodičia (zákonní zástupcovia), v uvedenom termíne, zapísať každé dieťaťa, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕši 6. rok veku (vrátane dieťaťa, ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok).

Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ „nespádovej“ školy prijme (odporúčame dieťa zapísať aj do spádovej školy). V prípade, že dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, rodičia ho musia zapísať aj na „kmeňovú“ základnú školu v Slovenskej republike, spravidla v mieste trvalého bydliska.
Rodičia, ktorých dieťa má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby doložia vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
Ak rodičia pre svoje dieťa žiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo naopak, ak požadujú, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku,  nevyžaduje sa ako súčasť žiadosti odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rodičia požadované súhlasné vyjadrenia doručia dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa do 30. júna 2020.

Čo potrebujete

Vyplniť prihlášku/žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka základnej školy na web stránke školy alebo cez nižšie uvedené linky a podľa pokynov ju elektronicky/poštou odoslať. Ak rodičia nemajú možnosť elektronicky komunikovať so školou, môžu si formulár prihlášky/žiadosti vyzdvihnúť osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní treba formulár osobne doručiť do školy (podľa pokynov riaditeľa školy). Overenie údajov poskytnutých v prihláške sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, resp. v prípade potreby, budú rodičia kontaktovaní aj skôr a s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení, si dohodnú osobné stretnutie s vedením školy.

Žiadosť môžete podať (vyberte jednu z možností):

Odkazy na informácie o podávaní príhlášok na jednotlivé základné školy:

ZŠ s MŠ Cádrova 23

https://zscaba.edupage.org/register/
Riaditeľ školy: Mgr. Mária Dolnáková, 0918 341 102, vedenie@zscadrova.sk

ZŠ s MŠ Česká 10
https://www.zsceska.sk/

Riaditeľ školy: Mgr. Iveta Kopásková, 0902 225 165, zsceska@zsceska.sk

ZŠ s MŠ Jeséniova 54
https://www.zsjeseniovaba.edu.sk/zapis.htm
Riaditeľ školy: Ing. Zuzana Salíniová, 0911 739 645, zapis.jeseniova@gmail.com

ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12
https://skolakalina.edupage.org/register/
Riaditeľ školy: Dušan Noga, 0903 889 363, skolakalina@skolakalina.sk

ZŠ s MŠ Odborárska 2
https://www.zsodborba.edu.sk/

Riaditeľ školy: Mgr. Ľubica Daneková, 0910 941 972, skola@zsodborba.edu.sk

ZŠ s MŠ Riazanská 75
https://zsriazanska.edupage.org/register/
Poverená riadením školy: Mgr. Katarína Čuntalová, 0907 024 604, info@zsriazanska.sk

ZŠ s MŠ Sibírska 39
https://sibirska.edupage.org/register/
Riaditeľ školy: Mgr. Milena Partelová, 0903 505 099, sibirska@sibirska.sk

ZŠ s MŠ Za kasárňou 2
http://www.zakasarnou.sk/v342/infoservis/z%C3%A1pis-do-1-ro%C4%8Dn%C3%ADka
Riaditeľ školy: PaedDr. Monika Hulenová, 0910 127 160, skola@zakasarnou.sk
 
U koho vybavíte

Potrebné informácie získate na oddelení školstva Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto:

Mgr. Lucia Sedlačíková
kancelária č. 211/2.

telefón: 02/49 253 602
e-mail: lucia.sedlacikova@banm.sk

Elena Hlivová – školský referent
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49253 211
e-mail: elena.hlivova@banm.sk
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto: Vytvorené: 11.01.2012 15:01, Borčin Ján