Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Riazanská 75


Riazanská 75
831 03 Bratislava
tel: 02/44 253 122
fax:
email: info@zsriazanska.sk
www: www.zsriazanska.sk

Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Čuntalová (profesijný životopis),  02/ 44 253 122, cuntalova@zsriazanska.sk


Profil školy

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP K ŽIAKOM

Filozofiou je hľadať kompromis medzi klasickými metódami a modernými trendmi vyučovania. Veľmi dôležitou je komunikácia so všetkými, ktorí tvoria školu: so zamestnancami, rodičmi, žiakmi školy. Naša škola nemá zameranie, riadime sa potrebami žiakov a nárokmi spoločnosti. Chceme rozvíjať žiakov všestranne, aby si na základe vyučovania v ZŠ dokázali vybrať strednú školu, ktorá by ich napĺňala. To dokáže zabezpečiť ambiciózny, mladý a zanietený kolektív školy.
Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk, od 6. ročníka ponúkame žiakom nemecký, ruský alebo španielsky jazyk. Vyučovanie jazykov je postavené na komunikácii. V oblasti matematiky využívame v niektorých ročníkoch Hejného metódu vyučovania, ktorá sa osvedčila v mnohých školách. Uprednostňujeme vytváranie tried s menším počtom žiakov, aby sa zvýšila efektivita vyučovania a individuálny prístup k žiakom. Kvalifikovane pracujeme aj so žiakmi s poruchami učenia, prispôsobujeme sa ich možnostiam. Využívame pomoc špeciálneho pedagóga, psychológa a pedagogických asistentov.
školy sú dve materské školy, školská jedáleň, školský klub detí, telocvičňa a spolupracujeme aj so Školak klubom, teda ponúkame komplexnú starostlivosť pre deti od predškolského veku po 9. ročník. Objekt školy prechádza modernizáciou, pripravuje sa rekonštrukcia telocvične a vonkajšieho športového areálu. V rámci projektu má škola zrekonštruované dve nadštandardne vybavené učebne (technicky aj didaktickými pomôckami), jazykovú a chemicko-biologicko-fyzikálnu.
Žiaci sa zúčastňujú zaujímavých súťaží, zapájame sa do rôznych ekologických, športových a humanitných aktivít, pravidelne organizujeme exkurzie, školy v prírode, lyžiarske výcviky a ponúkame rôzne záujmové aktivity (krúžky: šach, basketbal, futbal, florbal, divadlo, tanec a pod.). Pri škole pôsobí Rada rodičov a Parlament žiakov školy, ktorých hlas je pre nás dôležitý.


2 % z dane:

ZŠ Riazanská 75

MŠ Letná 7 a MŠ Teplická 5
Obchodné meno: Rodičovské združenie Vláčik -Teplicáčik
Adresa sídla: MŠ, Teplická 5, 831 02 Bratislava
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42448255
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: materiálno-technické vybavenie, didaktické pomôcky, aktivity pre deti
Tlačivo na stiahnutie: https://zsriazanska.edupage.org/a/dary-a-2-

 

Súčasti základnej školy:
Materská škola Letná 7
Materská škola Teplická 5
 

Hore
Hore
Hore