Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Riazanská 75


Riazanská 75
831 03 Bratislava
tel: 02/44 253 122
fax:
email: info@zsriazanska.sk
www: www.zsriazanska.sk

Poverená riadením školy: Mgr. Katarína Čuntalová, 02/ 44 253 122, cuntalova@zsriazanska.sk


Profil školy

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP K ŽIAKOM

Filozofiou je hľadať kompromis medzi klasickými metódami a modernými trendmi vyučovania. Presadzujeme motto: Škola, ktorá počúva. Veľmi dôležitou je komunikácia so všetkými, ktorí tvoria školu: so zamestnancami, rodičmi, žiakmi školy. Naša škola nemá zameranie, riadime sa potrebami žiakov a nárokmi spoločnosti. Chceme rozvíjať žiakov všestranne, aby si na základe vyučovania v ZŠ dokázali vybrať strednú školu, ktorá by ich napĺňala.
Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk, od 6. ročníka ponúkame žiakom nemecký, ruský alebo španielsky jazyk. Vyučovanie jazykov je postavené na komunikácii, ktorú upevňujeme aj hodinami s rodenými Angličanmi. V oblasti matematiky využívame v niektorých ročníkoch na prvom stupni Hejného metódu vyučovania, ktorá sa osvedčila v mnohých školách. Uprednostňujeme vytváranie tried s menším počtom žiakov, aby sa zvýšila efektivita vyučovania a individuálny prístup k žiakom. Kvalifikovane pracujeme aj so žiakmi s poruchami učenia, prispôsobujeme sa ich možnostiam a sme otvorení aj prijímaniu žiakov so športovým nadaním, ktorým vieme vytvoriť priestor na skĺbenie športu a vyučovania.
pozostáva z dvoch materských škôl, zo školskej jedálne, zo školského klubu detí, z telocvične a intenzívne spolupracujeme aj so Školak klubom, teda ponúkame komplexnú starostlivosť pre deti od predškolského veku po 9. ročník. Objekt školy prešiel modernizáciou, zrekonštruovali sa toalety, pripravuje sa zriadenie dvoch odborných učební a postupne sa modernizujú triedy.
Žiaci sa zúčastňujú zaujímavých súťaží, zapájame sa do rôznych ekologických, športových a humanitných aktivít, pravidelne organizujeme exkurzie, školy v prírode, lyžiarske výcviky a ponúkame rôzne záujmové aktivity (krúžky: šach, futbal, florbal, bedminton, divadlo, tanec a pod.). Pri škole pôsobí Rada rodičov a Parlament žiakov školy, ktorých hlas je pre nás dôležitý.
 

2 % z dane:

ZŠ Riazanská 75
MŠ Teplická 5

Obchodné meno: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Riazanská 75
Adresa sídla: ZŠ s MŠ, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
IČO/SID: 30851815
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: ZŠ – nákup šatníkových skríň, tabúľ, učebníc cudzích jazykov, alternatívnych učebných pomôcok, financovanie vzdelávacích aktivít.

(Prostriedky idú pre ZŠ a MŠ na jeden účet.)

MŠ Letná 7
Obchodné meno: Rodičovské združenie pri MŠ Letná 7
Adresa sídla: MŠ, Letná 7, 831 03  Bratislava
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 17319617/447 (447 je SID) 
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: interaktívna tabuľa s príslušenstvom, hracie prvky v areáli
 

Súčasti základnej školy:
Materská škola Letná 7
Materská škola Teplická 5
 

Hore
Hore
Hore