Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Riazanská 75


Riazanská 75
831 03 Bratislava
tel: 02/44 253 122
fax:
email: info@zsriazanska.sk
www: www.zsriazanska.sk

Riaditeľ školy: PhDr. Ján Papuga, PhD., 02/ 44 253 122, papuga@zsriazanska.sk


Profil školy

ŠKOLA, KTORÁ POČÚVA

Filozofiou je hľadať kompromis medzi klasickými metódami a modernými trendmi vyučovania. Okrem toho presadzujeme motto: Škola, ktorá počúva. Veľmi dôležitou je komunikácia so všetkými, ktorí tvoria školu: so zamestnancami, rodičmi, žiakmi školy. Na základe tejto spolupráce chceme vytvoriť podnetné, estetické, pokojné a slobodné prostredie školy a školský vzdelávací program, ktorý by napĺňal požiadavky spoločnosti na profiláciu žiakov. Naša škola nemá zameranie, riadime sa potrebami žiakov a nárokmi spoločnosti. Chceme rozvíjať žiakov všestranne, aby si na základe vyučovania na základnej škole dokázali vybrať strednú školu, ktorá by ich napĺňala.

Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk, od 6. ročníka ponúkame žiakom nemecký, ruský alebo španielsky jazyk. Vyučovanie jazykov je postavené na komunikácii, ktorú upevňujeme aj jazykovými pobytmi a hodinami s rodenými Angličanmi. V oblasti matematiky máme na prvom stupni Hejného metódu vyučovania, ktorá sa osvedčila na mnohých úspešných školách. Uprednostňujeme vytváranie tried s menším počtom žiakov, aby sa zvýšila efektivita vyučovania a individuálny prístup k žiakom. Kvalifikovane pracujeme aj so žiakmi s poruchami učenia, prispôsobujeme sa ich možnostiam a sme otvorení aj prijímaniu žiakov so športovým nadaním, ktorým vieme vytvoriť priestor na skĺbenie športu a vyučovania.

Škola pozostáva z dvoch materských škôl, zo školskej jedálne, zo školského klubu detí, z telocvične a intenzívne spolupracujeme aj so Školak klubom, teda škola ponúka komplexnú starostlivosť pre deti od predškolského veku po 9. ročník. Objekt školy prešiel veľkou modernizáciou, ktorá pokračovala aj minulý rok - kompletne sme zrekonštruovali školskú kuchyňu, dnes je jednou z najmodernejších v celom kraji.

Škola sa zapája do rôznych projektov na získanie financií, jej žiaci sa zúčastňujú zaujímavých súťaží, zapája sa do rôznych ekologických, športových a humanitných aktivít, pravidelne organizuje exkurzie, školy v prírode, lyžiarske výcviky a ponúka rôzne záujmové aktivity (krúžky: šach, futbal, florbal, stolný tenis, divadlo, hip hop a pod.). Pri škole pôsobí Rada rodičov a Parlament žiakov školy, ktorých hlas je pre nás dôležitý.

2 % z dane:

ZŠ s MŠ RIAZANSKÁ

ZŠ Riazanská 75
MŠ Teplická 5
Obchodné meno: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Riazanská 75
Adresa sídla: ZŠ s MŠ, Riazanská 75, 831 03 Bratislava
IČO/SID: 30851815
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: ZŠ – nákup šatníkových skríň, tabúľ, učebníc cudzích jazykov, alternatívnych učebných pomôcok, financovanie vzdelávacích aktivít.
Kontakt: Terézia Straková
Tlačivo na stiahnutie: https://zsriazanska.edupage.org/text37/?

(Prostriedky idú pre ZŠ a MŠ na jeden účet.)

MŠ Letná 7
Obchodné meno: Rodičovské združenie pri MŠ Letná 7
Adresa sídla: MŠ, Letná 7, 831 03  Bratislava
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 17319617/447 (447 je SID) 
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: interaktívna tabuľa s príslušenstvom, hracie prvky v areáli
Kontakt: Ing. Marián Méry
Tlačivo na stiahnutie: https://zsriazanska.edupage.org/text25/?

 

Súčasti základnej školy:
Materská škola Letná 7
Materská škola Teplická 5
 

Hore
Hore
Hore