Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Sibírska 39


Sibírska 39
831 02 Bratislava
tel: 02/44 253 786, 0903 505 099
email: sibirska@sibirska.sk
www: www.sibirska.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Milena Partelová, 02/ 44 25 37 86, partelova@sibirska.sk
Deň otvorených dverí: 27. marec 2019 od 8.00 do 11.40 h
 

Profil školy:

JEDINÁ ŠKOLA S PONUKOU ČÍNSKEHO JAZYKA

Naša škola pre prvákov ponúka vyučovanie anglického jazyka a formou krúžkovej činnosti vyučovanie nemeckého jazyka, s možnosťou účasti native lektorov prostredníctvom spolupráce s Goetheho inštitútom a jazykovej školy International House. Žiaci majú možnosť absolvovať Cambridge skúšky a získať jazykové certifikáty. Ako jediná ZŠ na Slovensku ponúkame vyučovanie čínskeho jazyka v spolupráci s Konfuciovým inštitútom a Čínskou republikou. Využívame inovatívne formy vzdelávania, moderné digitálne a informačno-komunikačné technológie, prácu s interaktívnymi tabuľami. Pripravujeme našich absolventov pre prax formou vzdelávania vo finančnej gramotnosti, environmentálnou výchovou, rozvojom právneho povedomia v spolupráci s Políciou SR, osvojovaním si princípov zdravého životného štýlu (práca v krúžkoch varenia, výtvarnej tvorby a pod.).
Ponúkame mnohé záujmové útvary, napr. športové, informatické, tanečné, tvorivé dielne, šach a mnohé ďalšie. Za kvalitnú prácu a dosiahnuté výsledky sme sa stali cvičnou školou pre budúcich pedagógov a získali sme aj titul fakultnej školy od UK v Bratislave.
Vymenené boli staré nefunkčné okná v triedach, na chodbách a v školskej jedálni. Škola dostala moderný presvetlený vchod do budovy školy. Modernizovali sa výrobné zariadenia v školskej kuchyni, prestavané boli šatne pri telocvični. Zrekonštruované sú toalety a sprchy pri telocvični. Za pomoci rodičov a z projektov sme modernizovali triedy a školskú jedáleň. Každá trieda má k dispozícii pevný dataprojektor alebo interaktívnu tabuľu. V tomto období nás čaká vybudovanie odbornej učebne.
V niektorých triedach 1. stupňa uplatňujeme vyučovanie matematiky Hejného metódou. Aktívne sme sa zapojili do projektu Moja prvá škola, ktorého cieľom je inšpirovať pedagógov 1. stupňa základných škôl na Slovensku k inováciám vo vyučovacom procese a k jeho modernizácii. Prepájajú sa v ňom moderné didaktické materiály a digitálny vzdelávací obsah. Sme školou, ktorá aj napomáha vytvárať materiály pre projekt.

2 % z dane:

ZŠ Sibírska 39
Obchodné meno: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ
Adresa sídla: Sibírska 39, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 17319617/303
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Na podporu výchovy, vzdelávania a športu: nákup učebných pomôcok, revitalizáciu internetového pripojenia, cvičebnice a pracovné zošity, tonery, mapy, environmentálny program, vzdelávacie exkurzie.

MŠ Šuňavcova 13
Obchodné meno: OZ Amálka pri MŠ, Šuňavcova
Adresa sídla: Šunavcova 13, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 31809499
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Na podporu výchovy, vzdelávania a športu, exkurzie so zážitkovým učením, doplnenie učebných pomôcok, kúpu nového nábytku.

MŠ Legerského 18
Obchodné meno: Občianske združenie Zelená deťom
Adresa sídla: Legerského 18, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 31815847
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Finančné prostriedky chceme využiť na renováciu tried, kúpu nového nábytku pre deti, skrášľovanie prostredia a zakúpenia pomôcok pre deti.

MŠ Pionierska 12/A
Obchodné meno: Slniečkovo Pionierska
Adresa sídla: Pionierska 12/A, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 42353513
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Na doplnenie učebných pomôcok, exkurzie so zážitkovým učením, skvalitnenie a skrášľovanie prostredia MŠ, modernizácia materiálno-technického zabezpečenia MŠ.

Súčasti základnej školy:
Materská škola Legerského 18
Materská škola Šuňavcova 13
Materská škola Pionierska 12/A
 

Hore
Hore
Hore