Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Sibírska 39


Sibírska 39
831 02 Bratislava
tel: 02/44 253 786, 0903 505 099
email: sibirska@sibirska.sk
www: www.sibirska.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Milena Partelová, 02/ 44 25 37 86, partelova@sibirska.sk
 

Profil školy:

JEDINÁ ŠKOLA S PONUKOU ČÍNSKEHO JAZYKA

Naša škola pre prvákov ponúka vyučovanie anglického jazyka a formou krúžkovej činnosti vyučovanie nemeckého jazyka, s možnosťou účasti native lektorov prostredníctvom spolupráce s jazykovou školou International House. Žiaci majú možnosť absolvovať Cambridge skúšky a získať jazykové certifikáty. Ako jediná ZŠ na Slovensku ponúkame vyučovanie čínskeho jazyka v spolupráci s Konfuciovým inštitútom a Čínskou republikou. Krúžok otvárame pri počte minimálne 10 detí. Využívame inovatívne formy vzdelávania, moderné digitálne a informačno-komunikačné technológie, prácu s interaktívnymi tabuľami. Pripravujeme našich absolventov pre prax formou vzdelávania vo finančnej gramotnosti, environmentálnou výchovou, rozvojom právneho povedomia v spolupráci s políciou SR, osvojovaním si princípov zdravého životného štýlu (práca v krúžkoch varenia, výtvarnej tvorby a pod.). Žiaci a pedagógovia pracujú v pokojnom a tvorivom prostredí. Výsledky našich žiakov poukazujú na ich dohodobé kvalitné vzdelávanie.
Ponúkame mnohé záujmové útvary, napr. športové, informatické, tanečné, tvorivé dielne, šach a mnohé ďalšie. Za kvalitnú prácu a dosiahnuté výsledky sme sa stali cvičnou školou pre budúcich pedagógov a získali sme aj titul fakultnej školy od UK v Bratislave.
V tomto školskom roku bol opravená a zateplená strecha. Plánuje sa vyriešiť energetická náročnosť budovy. Bola dokončená výmena už všetkých starých nefunkčných okien v celej škole. V rámci projektu bola vybudovaná polytechnická učebňa. Trieda bude vybavená modernými učebnými pomôckami, a to po zaslaní finančných prostriedkov. V predchádzajúcich rokoch škola dostala moderný presvetlený vchod do budovy školy. Modernizovali sa výrobné zariadenia v školskej kuchyni, prestavané boli šatne pri telocvični. Zrekonštruované sú toalety a sprchy pri telocvični. Za pomoci rodičov a z projektov sme modernizovali triedy a školskú jedáleň. Každá trieda má k dispozícii pevný dataprojektor alebo interaktívnu tabuľu.
V niektorých triedach 1. stupňa uplatňujeme vyučovanie matematiky Hejného metódou. Aktívne sme sa zapojili do projektu Moja prvá škola, ktorého cieľom je inšpirovať pedagógov 1. stupňa základných škôl na Slovensku k inováciám vo vyučovacom procese a k jeho modernizácii. Prepájajú sa v ňom moderné didaktické materiály a digitálny vzdelávací obsah

2 % z dane:

ZŠ Sibírska 39
Z dôvodu legislatívnej chyby pre ZŠ môžete poukázať financie do OZ Amálka, ktoré podporí aktivity základnej školy

Obchodné meno: Občianske združenie Amálka pri MŠ, Šuňavcova
Adresa sídla: Šunavcova 13, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 31809499
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Na podporu výchovy, vzdelávania a športu: nákup učebných pomôcok, modernizáciu internetového vybavenia, cvičebnice a pracovné zošity, tonery, mapy, environmentálny program, vzdelávacie exkurzie.
Kontakt: rodiciasibirska@gmail.com  

MŠ Šuňavcova 13
Obchodné meno: Občianske združenie Amálka pri MŠ, Šuňavcova
Adresa sídla: Šunavcova 13, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 31809499
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Na podporu výchovy, vzdelávania a športu, exkurzie so zážitkovým učením, doplnenie učebných pomôcok, estetizáciu prostredia, skrášlenie dvora.
Kontakt: sunavcova@sibirska.sk

MŠ Legerského 18
Obchodné meno: Občianske združenie Zelená deťom
Adresa sídla: Legerského 18, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 31815847
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Finančné prostriedky chceme využiť na renováciu tried, environmentálne aktivity, zatienenia tried,  skrášľovanie prostredia a zakúpenia pomôcok pre deti.
Kontakt: legerskeho@sibirska.sk

MŠ Pionierska 12/A
Obchodné meno: Slniečkovo Pionierska
Adresa sídla: Pionierska 12/A, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 42353513
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Na doplnenie učebných pomôcok, exkurzie so zážitkovým učením, skvalitnenie a skrášľovanie prostredia MŠ, modernizácia materiálno-technického zabezpečenia MŠ.
Kontakt: ozslnieckovo@gmail.com


Súčasti základnej školy:
Materská škola Legerského 18
Materská škola Šuňavcova 13
Materská škola Pionierska 12/A

Hore
Hore
Hore