Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Sibírska 39


Sibírska 39
831 02 Bratislava
tel: 02/44 253 786, 0903 505 099
email: sibirska@sibirska.sk
www: www.sibirska.sk

Poverená vedením školy: PaedDr. Marta Kolčáková 02/ 44 25 37 86, kolcakova@sibirska.sk
 

Profil školy:

Naša škola už prvákom ponúka vyučovanie anglického jazyka a formou krúžku nemecký jazyk, samozrejme, aj s účasťou native lektorov. Žiaci majú možnosť absolvovať Cambridge skúšky a získať jazykové certifikáty. Ako jediná ZŠ na Slovensku môžeme ponúknuť vyučovanie čínskeho jazyka v spolupráci s Konfuciovým inštitútom a Čínskou republikou. Krúžok otvárame pri počte minimálne 10 detí. Pripravujeme našich absolventov aj vzdelávaním formou finančnej gramotnosti, environmentálnou výchovou, rozvojom právneho povedomia v spolupráci s políciou SR a princípov zdravého životného štýlu (práca v krúžkoch varenia, výtvarnej tvorby). Žiakom ponúkame športové, informatické, tanečné, tvorivé dielne, šach a mnohé ďalšie záujmové útvary. Vyučujeme v odborných učebniach informatiky, fyziky, chémie a cudzích jazykov.
V tomto školskom roku pokračujú plánované opravy a riešenie energetickej náročnosti budovy školy. Mestská časť vybudovala novú plynovú kotolňu pre vykurovanie zadnej časti budovy a vyregulovala vykurovací systém. Opravili a zateplili hlavný vchod do školy. Vybudovali sme polytechnickú učebňa z eurofondov a podpory mestskej časti. Učebňa je vybavená modernými učebnými pomôckami, náradím a materiálom. V predchádzajúcich rokoch škola dostala moderný presvetlený vchod do budovy školy. Mestská časť opravila a zateplila strechu, zmodernizovala výrobné zariadenia v školskej kuchyni, prestavané boli šatne pri telocvični. Zrekonštruované máme aj toalety a sprchy pri telocvični. Za pomoci rodičov a z projektov sme modernizovali triedy a školskú jedáleň. Každá trieda má k dispozícii pevný dataprojektor alebo interaktívnu tabuľu. Priestory sú vybavené sterilizátormi vzduchu.
Mestská časť rieši modernizáciu výmenníkovej stanice tepla, ktorá je naplánovaná na letné prázdniny. Veľká rekonštrukcia prebieha v miestnom športovom areáli – mestská časť tu buduje krásne moderné športovisko s ihriskami pre viaceré športy a bežeckou či korčuliarskou dráhou, ktoré bude slúžiť našej škole, materským školám aj miestnej komunite.

2 % z dane:

ZŠ Sibírska 39
Obchodné meno:  OZ Sibírska deťom
Adresa sídla: Sibírska 1602/39, 83102, Bratislava
IČO/SID: 50641816
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Na podporu výchovy, vzdelávania a športu: nákup učebných pomôcok, modernizáciu internetového vybavenia tried, environmentálny a doplňujúci vzdelávací program, vzdelávacie exkurzie.
Kontakt: sibirskadetom@sibirskadetom.sk

MŠ Šuňavcova 13
Obchodné meno: Občianske združenie Amálka pri MŠ, Šuňavcova
Adresa sídla: Šunavcova 13, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 31809499
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Na podporu výchovy, vzdelávania a športu, exkurzie so zážitkovým učením, doplnenie učebných pomôcok, estetizáciu prostredia, skrášlenie dvora.
Kontakt: sunavcova@sibirska.sk

MŠ Legerského 18
Obchodné meno: Občianske združenie Zelená deťom
Adresa sídla: Legerského 18, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 31815847
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Finančné prostriedky chceme využiť na renováciu tried, environmentálne aktivity, zatienenia tried,  skrášľovanie prostredia a zakúpenia pomôcok pre deti.
Kontakt: legerskeho@sibirska.sk

MŠ Pionierska 12/A
Obchodné meno: Slniečkovo Pionierska
Adresa sídla: Pionierska 12/A, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 42353513
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Na doplnenie učebných pomôcok, exkurzie so zážitkovým učením, skvalitnenie a skrášľovanie prostredia MŠ, modernizácia materiálno-technického zabezpečenia MŠ.
Kontakt: ozslnieckovo@gmail.com


Súčasti základnej školy:
Materská škola Legerského 18
Materská škola Šuňavcova 13
Materská škola Pionierska 12/A

Hore
Hore
Hore