Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Sibírska 39


Sibírska 39
831 02 Bratislava
tel: 02/44 253 786
email: sibirska@sibirska.sk
www: www.sibirska.edupage.org

Poverená vedením školy: PaedDr. Marta Kolčáková 0910 155 590  kolcakova@sibirska.sk
 

Profil školy:

Naša škola už prvákom ponúka vyučovanie anglického jazyka a formou krúžku nemecký jazyk. Konverzáciu v anglickom jazyku vedie native lektor. Kvalifikovaní pedagógovia pripravujú našich absolventov aj vzdelávaním formou finančnej gramotnosti, environmentálnou výchovou, rozvojom právneho povedomia v spolupráci s políciou SR a princípov zdravého životného štýlu. Žiakom ponúkame športové, informatické, tanečné aktivity, tvorivé dielne, šach a mnohé ďalšie záujmové útvary. Vyučujeme v odborných učebniach informatiky, fyziky, chémie, cudzích jazykov a v polytechnickej učebni. Členovia školského podporného tímu pomáhajú našim žiakom cítiť sa bezpečne a starajú sa o ich duševné zdravie. Pre deti a rodičov organizujeme jesennú slávnosť, vianočné trhy, veľkonočné tvorivé dielne a rozlúčku so školským rokom. Zapájame sa do projektov pomáhajúce profesie, Tréneri v škole, Pomoc osobám z Ukrajiny, výziev a grantov aj v spolupráci s občianskym združením Sibírska deťom.

V tomto školskom roku pokračujú opravy a riešenie energetickej náročnosti budovy školy. Plánujeme rekonštrukciu osvetlenia v interiéri školy, úpravu átria na relaxačnú a učiacu zónu, zavedenie videovrátnika pre školský klub detí. Zariadili sme tri nové kmeňové učebne, relaxačné kútiky, vybudovali sme odbornú jazykovú učebňu a zrekonštruovali sociálne zariadenia. Každá trieda má k dispozícii pevný dataprojektor, interaktívnu tabuľu alebo interaktívny displej. Priestory sú vybavené sterilizátormi vzduchu.

Veľká rekonštrukcia prebehla v miestnom športovom areáli – mestská časť tu vybudovala krásne moderné športovisko s ihriskami pre viaceré športy a bežeckou či korčuliarskou dráhou, ktoré bude slúži našej škole, materským školám aj miestnej komunite.

 

2 % z dane:

ZŠ Sibírska 39
Obchodné meno:  OZ Sibírska deťom
Adresa sídla: Sibírska 1602/39, 83102, Bratislava
IČO/SID: 50641816
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Na podporu výchovy, vzdelávania a športu: nákup učebných pomôcok, modernizáciu internetového vybavenia tried, environmentálny a doplňujúci vzdelávací program, vzdelávacie exkurzie.
Kontakt: sibirskadetom@sibirskadetom.sk

Elokované pracovisko MŠ Šuňavcova 13
Obchodné meno: Občianske združenie Amálka pri MŠ, Šuňavcova
Adresa sídla: Šunavcova 13, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 31809499
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Na podporu výchovy, vzdelávania a športu, exkurzie so zážitkovým učením, doplnenie učebných pomôcok, estetizáciu prostredia, skrášlenie dvora.
Kontakt: sunavcova@sibirska.sk

Elokované pracovisko MŠ Legerského 18
Obchodné meno: Občianske združenie Zelená deťom
Adresa sídla: Legerského 18, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 31815847
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Finančné prostriedky chceme využiť na renováciu tried, environmentálne aktivity, zatienenia tried,  skrášľovanie prostredia a zakúpenia pomôcok pre deti.
Kontakt: legerskeho@sibirska.sk

Elokované pracovisko MŠ Pionierska 12/A
Obchodné meno: Slniečkovo Pionierska
Adresa sídla: Pionierska 12/A, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 42353513
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Na doplnenie učebných pomôcok, exkurzie so zážitkovým učením, skvalitnenie a skrášľovanie prostredia MŠ, modernizácia materiálno-technického zabezpečenia MŠ.
Kontakt: ozslnieckovo@gmail.com


Súčasti základnej školy:
EP - MŠ pri ZŠ, Legerského 18 - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Sibírska 39
EP - MŠ pri ZŠ, Pionierska 12/A - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Sibírska 39
EP - MŠ pri ZŠ, Šunavcova  13 - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Sibírska 39

Hore
Hore
Hore