Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Základná škola s materskou školou Sibírska 39


Sibírska 39
831 02 Bratislava
tel: 02/44 253 786, 0903 505 099
email: sibirska@sibirska.sk
www: www.sibirska.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Milena Partelová, 02/ 44 25 37 86, partelova@sibirska.sk
Deň otvorených dverí: 4. apríl 2018 (od 8.00 do 12.00 h)
Zápis do 1. ročníka školského roka 2018/2019: 6. apríla 2018 piatok (od 14.00 hod. do 18.00 hod.), 7. apríla 2018 sobota (od 8.00 hod. do 12.00 hod.)
 

Profil školy:

JEDINÁ ŠKOLA S PONUKOU ČÍNSKEHO JAZYKA

PÝTAME SA riaditeľky ZŠ na Sibírskej ulici Mgr. Mileny Partelovej

Ak rodič uvažuje, že zapíše svoje dieťa do vašej školy, čím by ste ho presvedčili, aby sa rozhodol práve pre ňu?
Naša škola pre prvákov ponúka v školskom vzdelávacom programe vyučovanie anglického jazyka a formou krúžkovej činnosti vyučovanie nemeckého jazyka, s možnosťou účasti native lektorov prostredníctvom spolupráce s Goetheho inštitútom a jazykovej školy International House. Žiaci majú možnosť absolvovať Cambridge skúšky a získať jazykové certifikáty. Ako jediná základná škola na Slovensku ponúkame vyučovanie čínskeho jazyka v spolupráci s Konfuciovým inštitútom a Čínskou republikou. Využívame inovatívne formy vzdelávania (kooperatívne, projektové vyučovanie), moderné digitálne a informačno-komunikačné technológie, prácu s interaktívnymi tabuľami. Vytvárame dostatočný priestor pre rozvoj talentovaných detí a zapájame ich do vedomostných súťaží, olympiád a pod. Pripravujeme našich absolventov pre prax formou vzdelávania vo finančnej gramotnosti, v spolupráci s firmou EOS KSI Slovensko, enivonmentálnou výchovou, v spolupráci so Živicou, rozvojom právneho povedomia, v spolupráci s Políciou SR, osvojovaním si princípov zdravého životného štýlu (práca v krúžkoch varenia, výtvarnej tvorby a pod.).
V mimoškolskej činnosti ponúkame mnohé záujmové útvary, napr. športové, informatické, programovanie, tanečné, ľudové remeslá, tvorivé dielne, šach a mnohé ďalšie. Naša škola ponúka vzájomný demokratický prístup učiteľov a žiakov. Dbáme na najdôležitejšiu úlohu – osvojenie si maximálneho množstva vedomostí. Dôkazom, že sa nám v tejto oblasti darí, je umiestnenie našej školy v roku 2015 na 7. mieste v rebríčku TOP 10 Naj škôl v Bratislave, za výsledky v Testovaní 9 v matematike. Za kvalitnú prácu a dosiahnuté výsledky sme sa stali cvičnou školou pre budúcich pedagógov a získali sme aj titul fakultnej školy od UK v Bratislave.
 
Vaša škola prešla v uplynulom období rekonštrukciou, čo všetko sa zmenilo?
Vymenené boli staré nefunkčné okná v triedach, na chodbách a v školskej jedálni. Škola dostala moderný presvetlený vchod do budovy školy. Teraz škola víta deti s úsmevom. Modernizovali sa výrobné zariadenia v školskej kuchyni, prestavané boli šatne pri telocvični. Za pomoci rodičov a z projektov sme modernizovali triedy. Každá trieda má k dispozícii pevný dataprojektor alebo interaktívnu tabuľu. V tomto období nás čaká dokončenie výmeny okien, nová strecha a zateplenie budovy.
 
Aké novinky plánujete do budúcna v rámci ďalšieho skvalitňovania vzdelávania vo vašej škole?
V rámci možností, ktoré ponúka nový inovovaný školský program, plánujeme ponúknuť deťom súčasne dva cudzie jazyky (anglický a formou krúžku nemecký jazyk či čínsky jazyk) od prvého ročníka. Aktívne sme sa zapojili do projektu Moja prvá škola, ktorého cieľom je inšpirovať pedagógov 1. stupňa základných škôl na Slovensku k inováciám vo vyučovacom procese a k jeho modernizácii. Prepájajú sa v ňom moderné didaktické materiály a digitálny vzdelávací obsah. Sme školou, ktorá aj napomáha vytvárať materiály pre projekt. 

2 % z dane:

ZŠ s MŠ SIBÍRSKA

ZŠ Sibírska 39
Obchodné meno: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ
Adresa sídla: Sibírska 39, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 17319617/303
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Na podporu výchovy, vzdelávania a športu: nákup učebných pomôcok, interaktívne tabule, cvičebnice a pracovné zošity, tonery, mapy, environmentálny program, vzdelávacie exkurzie.
Kontakt: rodiciasibirska@gmail.com 
Tlačivo na stiahnutie: http://www.sibirska.sk/hlavna-stranka/pre-skolu-2/tlacivo-na-stiahnutie/

MŠ Šuňavcova 13
Obchodné meno: OZ Amálka pri MŠ, Šuňavcova
Adresa sídla: Šunavcova 13, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 31809499
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Na podporu výchovy, vzdelávania a športu, exkurzie so zážitkovým učením, doplnenie učebných pomôcok, kúpu nového nábytku.
Kontakt:  Mgr.Marína Mitová, sunavcova@sibirska.sk
Tlačivo na stiahnutie: http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=8895.

MŠ Legerského 18
Obchodné meno: Občianske združenie Zelená deťom
Adresa sídla: Legerského 18, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 31815847
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Finančné prostriedky chceme využiť na renováciu tried, kúpu nového nábytku pre deti,  skrášľovanie prostredia a zakúpenia pomôcok pre deti.
Kontakt: Alena Markova, alenka@happylife.sk

MŠ Pionierska 12/A
Obchodné meno: Slniečkovo Pionierska
Adresa sídla: Pionierska 12/A, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 42353513
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Na doplnenie učebných pomôcok, exkurzie so zážitkovým učením, skvalitnenie a skrášľovanie prostredia MŠ, modernizácia materiálno-technického zabezpečenia MŠ.
Kontakt: ozslnieckovo@gmail.com

Súčasti základnej školy:
Materská škola Legerského 18
Materská škola Šuňavcova 13
Materská škola Pionierska 12/A