Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Odborárska 2


Odborárska 2
831 02 Bratislava
tel: 02/49 20 26 11
email: skola@zsodborba.edu.sk
www: www.zsodborba.edu.sk

Riaditeľ školy:  Mgr. Jana Ondrigová, 02/49 202 612, ondrigova.jana@zsodborba.edu.sk


Profil školy:

Vyučovanie anglického jazyka poskytujeme od 1. ročníka. Vzdelanostnú úroveň žiakov v oblasti komunikácie v cudzom jazyku zvyšujeme metódou CLIL, predovšetkým počas hodín matematiky, prírodovedy, vlastivedy, geografie a informatiky. V škole pôsobia native lektori, ktorí každoročne pripravujú žiakov na Cambridgské skúšky, na základe ktorých získavajú medzinárodne uznávané certifikáty. Druhý cudzí jazyk je u nás nemecký a vyučuje sa povinne od 6. ročníka Škola ponúka aj rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy a bohatú krúžkovú činnosť na rozvoj výtvarného talentu detí. Mimoškolská činnosť je zameraná tiež na módnu tvorbu detí, keramiku, spev, tanec, športové krúžky, karate, orientačný beh, matematiku, informatiku, vedu, ekológiu, tvorbu školskej televízie a školského časopisu.

Na škole pôsobí podporný tím, ktorý venuje zvýšenú pozornosť deťom s poruchami učenia a deťom cudzincov. Pracuje  s nimi v novovybudovanej kontajnerovej učebni, na ktorú poskytla finančné prostriedky naša mestská časť a ministerstvo školstva.
V rámci projektu Moderná škola sme vybavili tri učebne novým školským nábytkom a zriadili sme oddychové zóny pre žiakov. Všetky učebne sú vybavené výpočtovou technikou a interaktívnymi tabuľami.
Tento rok sme získali aj medzinárodný projekt z Erasmu. V súčasnosti spolupracujeme s INKLUCENTROM, ktoré je zamerané na výučbu slovenského jazyka pre deti cudzincov.
Záujem o našu školu je veľký. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, v tomto školskom roku, dokončuje výstavbu nového pavilónu s novými triedami a odbornými učebňami.

2 % z dane

ZŠ Odborárska 2
Obchodné meno: Združenie Gaštan
Adresa sídla: Odborárska 2, 831 02 Bratislava

IČO/SID: 30793181
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: Na podporu vzdelávacích aktivít, súťaží, výletov a exkurzií,  na nákup učebných pomôcok, výpočtovej techniky, výtvarného materiálu, školského nábytku.
Informácie: http://www.zsodborba.edu.sk/

MŠ Odborárska 2
Obchodné meno: Občianske združenie Bambuľkovo pri Materskej škole
Adresa sídla: Odborárska 2, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 42173299
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Nákup učebných a didaktických pomôcok, nábytku.
Informácie: http://www.msodborarska.webnode.sk/Súčasti základnej školy:
EP MŠ pri ZŠ, Odborárska 2 - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Odborárska

Hore
Hore
Hore