Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Odborárska 2


Odborárska 2
831 02 Bratislava
tel: 02/49 20 26 11
email: skola@zsodborba.edu.sk
www: www.zsodborba.edu.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Ľubica Daneková, 02/49 202 612, lubica.danekova@gmail.com
 

Profil školy:

VIAC VÝTVARNEJ A JAZYKOVÍ NATIVE LEKTORI

Školský vzdelávací program je zameraný na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a výtvarnej výchovy. Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk metódou CLIL (vyučovanie cudzieho jazyka aj cez ostatné predmety, predovšetkým počas matematiky, prírodovedy, geografie, informatiky). Tento školský rok nám Ministerstvo školstva schválilo a finančne podporilo vyučovanie anglického jazyka metódu Jolly Phonics, ktorú realizujeme od prvého ročníka. V škole pôsobia native lektori prostredníctvom IH jazykovej školy a British Council. Žiaci každý rok absolvujú Cambridge skúšky a získavajú certifikáty. Druhý cudzí jazyk – nemecký jazyk, španielsky jazyk, si žiaci volia od 3. ročníka.

Škola ponúka aj rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy, bohatú krúžkovú činnosť na rozvoj výtvarného talentu detí. Mimoškolská činnosť je zameraná aj na spev, tanec, cudzie jazyky, športové krúžky, karate, módnu tvorbu detí, orientačný beh, matematiku, informatiku, vedu, ekológiu, tvorbu školskej televízie a školského časopisu. Pravidelne organizujeme školy v prírode, pobyty pri mori, lyžiarske, plavecké kurzy a korčuľovanie. Škola kladie dôraz na individuálny prístup k žiakom, má svojho špeciálneho pedagóga a asistentov učiteľa, všetci sa vzájomne poznáme, čo posilňuje jej rodinný charakter.

V roku 2015 sa ukončila rekonštrukcia základnej školy, materskej školy a telocvične. Školská jedáleň má kompletne vybavenú novú kuchyňu a zväčšenú kapacitu. V areáli školy sa nachádzajú nové multifunkčné ihriská pre deti materskej a základnej školy. Všetky učebne sú vybavené výpočtovou technikou a interaktívnymi tabuľami. Škola sa zapojila, spolu s rakúskymi školami, do medzinárodného projektu Interreg, čím sa posilní aj vyučovanie nemeckého jazyka. Pre školu je pripravený projekt na vybudovanie nových učební, učebne výpočtovej techniky a školskej knižnice.

2 % z dane

ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA

ZŠ Odborárska 2
Obchodné meno: Združenie Gaštan
Adresa sídla: Odborárska 2, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 30793181
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: Na podporu vzdelávacích aktivít, súťaží, výletov a exkurzií.  Na nákup učebných pomôcok, výpočtovej techniky, výtvarného materiálu, školského nábytku.
Kontakt: Ing. Stanislava Melcherová
Informácie: www.zsodborba.edu.sk/

MŠ Odborárska 2
Obchodné meno: Občianske združenie Bambuľkovo pri Materskej škole
Adresa sídla: Odborárska 2, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 42173299
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Nákup učebných a didaktických pomôcok, nábytku.
Kontakt: JUDr. Silvia Lattová
Informácie: www.msodborarska.webnode.sk/ 


Súčasti základnej školy:
Materská škola Odborárska 54
 

Hore
Hore
Hore