Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Odborárska 2


Odborárska 2
831 02 Bratislava
tel: 02/49 20 26 11
email: skola@zsodborba.edu.sk
www: www.zsodborba.edu.sk

Riaditeľ školy:  Mgr. Jana Ondrigová, 02/49 202 612, ondrigova.jana@zsodborba.edu.sk


Profil školy:

Vyučovanie anglického jazyka poskytujeme od 1. ročníka. Vzdelanostnú úroveň žiakov v oblasti komunikácie v cudzom jazyku zvyšujeme metódou CLIL (predovšetkým počas hodín matematiky, prírodovedy, vlastivedy, geografie a informatiky). V škole pôsobia native lektori a každoročne pripravujú žiakov na Cambridgské skúšky, na základe ktorých získavajú medzinárodne uznávané certifikáty. Druhý cudzí jazyk – nemecký si žiaci volia od 3. ročníka krúžkovou formou a povinne od 6. ročníka.
Škola ponúka aj rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy, bohatú krúžkovú činnosť na rozvoj výtvarného talentu detí. Mimoškolská činnosť je zameraná aj na módnu tvorbu detí, keramiku, spev, tanec, športové krúžky, karate, orientačný beh, matematiku, informatiku, vedu, ekológiu, tvorbu školskej televízie a školského časopisu. Podporný tím venuje zvýšenú pozornosť deťom s poruchami učenia a deťom cudzincov, s ktorými pracuje v novovybudovanej kontajnerovej učebni, na ktorú poskytla finančné prostriedky naša mestská časť a ministerstvo školstva.
V rámci projektu Moderná škola sme vybavili tri učebne novým školským nábytkom a zriadili sme oddychové zóny pre žiakov. Všetky učebne sú vybavené výpočtovou technikou a interaktívnymi tabuľami. Škola je zapojená, spolu s rakúskymi školami, do medzinárodného projektu Interreg BIG SK-AT, čím sa posilnilo aj vyučovanie nemčiny. Tento rok sme získali aj medzinárodný projekt z Erasmu. V súčasnosti spolupracujeme s jazykovou školou na overovaní učebnice slovenského jazyka pre deti cudzincov. Pravidelne im organizujeme kurzy slovenského jazyka.
Záujem o našu školu je veľký, naša mestská časť Bratislava-Nové Mesto pripravuje rozšírenie jej kapacity – vybuduje nám nový školský pavilón s novými triedami a odbornými učebňami.

2 % z dane

ZŠ Odborárska 2
Obchodné meno: Združenie Gaštan
Adresa sídla: Odborárska 2, 831 02 Bratislava

IČO/SID: 30793181
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: Na podporu vzdelávacích aktivít, súťaží, výletov a exkurzií,  na nákup učebných pomôcok, výpočtovej techniky, výtvarného materiálu, školského nábytku.
Informácie: http://www.zsodborba.edu.sk/

MŠ Odborárska 2
Obchodné meno: Občianske združenie Bambuľkovo pri Materskej škole
Adresa sídla: Odborárska 2, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 42173299
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Nákup učebných a didaktických pomôcok, nábytku.
Informácie: http://www.msodborarska.webnode.sk/Súčasti základnej školy:
Materská škola Odborárska 2

Hore
Hore
Hore