Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Odborárska 2


Odborárska 2
831 02 Bratislava
tel: 02/49 20 26 11
email: skola@zsodborba.edu.sk
www: www.zsodborba.edu.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Ľubica Daneková, 02/49 202 612, riaditel@zsodborba.edu.sk


Profil školy:

VIAC VÝTVARNEJ A JAZYKOVÍ NATIVE LEKTORI

Ponúkame rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a výtvarnej výchovy. Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk metódou CLIL (predovšetkým počas matematiky, prírodovedy, geografie, informatiky). Na 1. stupni ZŠ vyučujeme anglický jazyk aj metódou Jolly Phonics. V škole pôsobia native lektori z British Council a IH jazykovej školy. Žiaci každý rok absolvujú Cambridge skúšky a získavajú certifikáty o úrovni vedomostí z AJ. Druhý cudzí jazyk – nemecký si žiaci volia od 3. ročníka a povinne od 6. ročníka.
Škola ponúka aj rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy, bohatú krúžkovú činnosť na rozvoj výtvarného talentu. Mimoškolská činnosť je zameraná aj na spev, tanec, cudzie jazyky, športové krúžky, karate, módnu tvorbu detí, orientačný beh, matematiku, informatiku, vedu, ekológiu, tvorbu školskej televízie a školského časopisu. Pravidelne organizujeme školy v prírode, pobyty pri mori, lyžiarske, plavecké kurzy a korčuľovanie. Škola kladie dôraz na individuálny prístup k žiakom, má svojho špeciálneho pedagóga a asistentov učiteľa.
V roku 2015 sa ukončila rekonštrukcia ZŠ, MŠ a telocvične. Školská jedáleň má kompletne vybavenú novú kuchyňu a zväčšenú kapacitu. V areáli školy sa nachádzajú nové multifunkčné ihriská. Všetky učebne sú vybavené výpočtovou technikou a interaktívnymi tabuľami. Škola sa zapojila, spolu s rakúskymi školami, do medzinárodného projektu Interreg BIG SK-AT, čím sa posilnilo aj vyučovanie nemčiny. V súčasnosti spolupracuje s učiteľmi z Prahy na tému vzdelávania detí cudzincov a nové trendy vo vzdelávaní na základných školách. Pripravený je projekt na vybudovanie dvoch nových učební, ktorý sa zrealizuje do jesene 2020 a zároveň je pripravený projekt na opravu školského dvora s hernými prvkami pre žiakov.

2 % z dane

ZŠ Odborárska 2
Obchodné meno: Združenie Gaštan
Adresa sídla: Odborárska 2, 831 02 Bratislava

IČO/SID: 30793181
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: Na podporu vzdelávacích aktivít, súťaží, výletov a exkurzií.  Na nákup učebných pomôcok, výpočtovej techniky, výtvarného materiálu, školského nábytku.
Informácie: http://www.zsodborba.edu.sk/

MŠ Odborárska 2
Obchodné meno: Občianske združenie Bambuľkovo pri Materskej škole
Adresa sídla: Odborárska 2, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 42173299
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Nákup učebných a didaktických pomôcok, nábytku.
Informácie: http://www.msodborarska.webnode.sk/Súčasti základnej školy:
Materská škola Odborárska 2

Hore
Hore
Hore