Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Základná škola s materskou školou Odborárska 2


Odborárska 2
831 02 Bratislava
tel: 02/49 20 26 11
email: skola@zsodborba.edu.sk
www: www.zsodborba.edu.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Ľubica Daneková, 02/49 202 612, lubica.danekova@gmail.com
Deň otvorených dverí: 27. marec 2018 (od 8.00 do 11.00 h)
Zápis do 1. ročníka školského roka 2018/2019: 6. apríla 2018 piatok (od 14.00 hod. do 18.00 hod.), 7. apríla 2018 sobota (od 8.00 hod. do 12.00 hod.)
 

Profil školy:

VIAC VÝTVARNEJ VÝCHOVY A JAZYKOVÍ LEKTORI

Od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk metódou CLIL (vyučovanie cudzieho jazyka cez ostatné predmety). Španielsky alebo nemecký jazyk si žiaci volia ako druhý cudzí jazyk.
V škole pôsobia native lektori prostredníctvom IH jazykovej školy a British Council. Žiaci každý rok absolvujú Cambridge skúšky a získavajú certifikáty. Škola ponúka aj rozšírené vyučovanie výtvarnej výchovy. Mimoškolská činnosť je zameraná na spev, tanec, cudzie jazyky s native lektormi, športové krúžky, módnu tvorbu detí, orientačný beh, matematiku, informatiku, vedu, ekológiu, turistiku. Pravidelne organizujeme školy v prírode, pobyty pri mori, lyžiarske, plavecké kurzy a korčuľovanie. Škola kladie dôraz na individuálny prístup k žiakom, čo posilňuje jej rodinný charakter. V roku 2015 sa ukončila kompletná rekonštrukcia základnej školy, materskej školy a telocvične. Školská jedáleň má kompletne vybavenú novú kuchyňu a zväčšenú kapacitu.
V areáli školy sa nachádza ihrisko s detskými prvkami, ihrisko pre školský klub detí a nové  multifunkčné ihrisko pre deti základnej školy. Učebne sú vybavené výpočtovou technikou a interaktívnymi tabuľami. Škola sa zapojila spolu s rakúskymi školami do medzinárodného projektu Interreg. Tento rok sa vybuduje v podkroví učebňa výpočtovej techniky a školská knižnica.

2 % z dane
 

ZŠ s MŠ ODBORÁRSKA

ZŠ Odborárska 2
Obchodné meno: Združenie Gaštan
Adresa sídla: Odborárska 2, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 30793181
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: Na podporu vzdelávacích aktivít, súťaží, výletov a exkurzií.  Na nákup učebných pomôcok, výpočtovej techniky, výtvarného materiálu, školského nábytku.
Kontakt: Ing. Stanislava Melcherová
Informácie: www.zsodborba.edu.sk/

MŠ Odborárska 2
Obchodné meno: Občianske združenie Bambuľkovo pri Materskej škole
Adresa sídla: Odborárska 2, 831 02 Bratislava
IČO/SID: 42173299
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %: Nákup učebných a didaktických pomôcok, nábytku.
Kontakt: JUDr. Silvia Lattová
Informácie: www.msodborarska.webnode.sk/ 


Súčasti základnej školy:
Materská škola Odborárska 54