Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Cádrova 23


Cádrova 23
831 01 Bratislava
tel: 02/20 275 595, 0918 341 102
email: vedenie@zscadrova.sk
www: zscaba.edupage.org

Riaditeľ školy: Mgr. Mária Dolnáková, 02/20 275 595, vedenie@zscadrova.sk     


Profil školy:

DÔRAZ NA JAZYKY A ŠIROKÁ PALETA KRÚŽKOV

Sme škola v svahovitom prostredí na Kramároch, s niekoľkými ihriskami pre menšie deti, s areálom plným zelene.
Vyučovanie prebieha v oddelených pavilónoch pre prvý stupeň a druhý stupeň. Podporujeme výučbu anglického jazyka od 1. ročníka v spolupráci s jazykovou školou CLASS a posilnením hodín ANJ s lektormi od druhého ročníka. Od druhého ročníka ponúkame v školskom vzdelávacom programe aj výučbu nemeckého a francúzskeho jazyka. Rozvíjanie jazykových komunikačných zručností pokračuje v projekte ERASMUS+.
Každoročne otvárame širokú paletu záujmových krúžkov. Zázemie u nás majú výtvarníci i grafici, tanečníci, hudobníci i malí vedci chemici, programátori, futbalisti, basketbalisti, florbalisti a šachisti. Sľubne sa rozvíja krúžok paličkovania, badmintonu a ľudových tancov. Popoludní sú priestory školy aj priestorom pre ZUŠ Ružová dolina, jej výtvarným a hudobným odborom.
O živote školy a jej aktivitách pravidelne informuje žiacky školský časopis Cádroviny a web stránka školy.
Vďaka podpore rodičov a mestskej časti máme nové prvácke triedy, vybavenie modernými učebnými pomôckami a didaktickou technikou, zmodernizovanú školskú kuchyňu a bohato vybavenú školskú knižnicu novými knižnými titulmi. Samozrejmou súčasťou vzdelávacieho procesu sú environmentálne aktivity, napr. v spolupráci s DAPHNE a v krúžkoch SKAUTINGu. Kladieme dôraz na zážitkové učenie organizovaním rôznych aktivít: exkurzií, výletov, škôl v prírode (aj pre druhý stupeň). Vzdelávanie obohacujeme zážitkovým učením aj v spolupráci s rodičmi – Vianočné dielne a trhy, Seminárny deň, Na Cádrovej učia rodičia, Deň Zeme, Lampiónový sprievod.
Chceme vytvárať prostredie, kde rodičia budú cítiť istotu, že ich deti sú v dobrých rukách a dostanú kvalitné vzdelanie i harmonickú výchovu. V škole pracuje odborný tím v zložení špeciálny pedagóg, školský psychológ, asistenti učiteľa a veľmi úzko spolupracujeme s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. V snahe podporiť začlenenie detí aj so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vytvárame pre nich podnetné prostredie so širokou škálou odbornej intervencie a prevencie. Hľadáme možnosti, aby každý žiak zažil úspech, pocítil uznanie a ocenenie zo strany učiteľov, spolužiakov aj rodičov. Víziou školy je rozšíriť priestory o odborné technické učebne a zrevitalizovanú zeleň aj pre potreby vyučovania v prírode.

2 % z dane:

ZŠ Cádrova 23
Obchodné meno: Klub rodičov školy Cádrova
Adresa sídla: Cádrova 23, 831 01 Bratislava
IČO/SID: 30796741
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %:  ZŠ – školské pomôcky nad rámec bežného štandardu a podpora školských aktivít
Tlačivo na stiahnutie: https://zscaba.edupage.org/a/2-dane-1

MŠ Cádrova 15
Obchodné meno: CÁDROVÁČIK
Adresa sídla:  Cádrová 23, 831 01 Bratislava
IČO: 50089676
Právna forma:  občianske združenie
Účel využitia 2% :
zakúpenie učebných pomôcok a hračiek pre deti, skrášlenie dvora
Tlačivo na stiahnutie: https://zscaba.edupage.org/a/materska-skola-obe

MŠ Na Revíne 14
Obchodné meno:  REVÍNČEK
Adresa sídla: Na Revíne 14, 831 01 Bratislava
IČO:  50089668
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2%: učebné pomôcky, vybudovanie hracej plochy v exteriéri materskej školy
Tlačivo na stiahnutie: https://zscaba.edupage.org/a/materska-skola-obe

                               

Súčasti základnej školy:
Materská škola Cádrova 15
Materská škola Na Revíne 14
 

Hore
Hore
Hore