Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Cádrova 23


Cádrova 23
831 01 Bratislava
tel: 02/20 275 595, 0918 341 102
email: vedenie@zscadrova.sk
www: zscaba.edupage.org

Riaditeľ školy: Mgr. Dušan Lomnický

Vedúca školskej jedálne: Henrieta Brinkáčová, tel. 0905 325 893, jedalen@zscadrova.sk


Profil školy:

Sme škola v svahovitom prostredí Kramárov v areáli s niekoľkými ihriskami a množstvom zelene. Multifunkčné a asfaltové ihriská  majú opravený povrch a sú využívané počas vyučovania žiakmi našej školy a po jeho skončení tiež obyvateľmi z okolia. Po skončení prestavby jedálne prejde kompletnou rekonštrukciou aj detské ihrisko v spodnej časti areálu, kde budú staré hracie prvky vymenené za nové, ktoré budú pre žiakov určite  zaujímavé.

Vo svojom vzdelávacom programe podporujeme výučbu cudzích jazykov. Anglický jazyk vyučujeme už od 1. ročníka, od  2. ročníku sa žiaci podľa výberu učia nemecký alebo francúzsky jazyk. Súčasťou pedagogického zboru školy je zahraničný lektor anglického jazyka, ktorý od 3.ročníka v každej triede vedie hodiny konverzácie. Výučbu jazykov sme rozšírili o popoludňajšie krúžkové hodiny s jazykovou školou.

Pozornosť venujeme aj rozvoju digitálnych zručností. K programu Aj Ty v IT a projektu  Mikrobity v škole, sme pridali program   FinQ, projekt finančnej gramotnosti podporovaný Nadáciou SlSP.

Výchovné a vzdelávacie problémy detí a žiakov pomáhajú zvládať odborní zamestnanci zo školského podporného tímu, špeciálne pedagogičky, školská psychologička, sociálna pracovníčka  a asistenti učiteľov. Veľký význam prikladáme  rozvoju pohybových zručností žiakov, a preto sme sa zapojili do projektu Tréneri v škole. Každoročne organizujeme plavecký kurz a kurz korčuľovania pre žiakov 1.stupňa.  Popoludňajšie hodiny v telocvični sú venované športovým krúžkom, či už Šinter lige, basketbalu, florbalu, futbalu, tanečnému krúžku alebo  klubu BENITIM. Popoludní sú priestory školy aj priestorom pre ZUŠ Ružová dolina, jej výtvarným a hudobným odborom, ktoré sú už obohatené aj  hodinami grafiky v počítačovej učebni našej školy.

Podporujeme zážitkové učenie organizovaním rôznych aktivít: exkurzií, výletov, škôl v prírode (aj pre 2.stupeň). Vzdelávanie obohacujeme zapojením sa rodičov do akcií školy, ako je Tekviciáda, Vianočné dielne a trhy, Na Cádrovej učia rodičia, Deň Zeme a iné..

Žiacka školská rada a jej členovia zaujímajú čoraz dôležitejšie miesto pri organizácii aktivít školy, pri podávaní námetov na zlepšenie života žiakov v škole. Plánujú a organizujú školské akcie, vianočnú a valentínsku poštu.

Škola prešla v uplynulých rokoch viacerými rekonštrukčnými prácami. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ktorá je naším zriaďovateľom, zrekonštruovala rozvody vody v areáli školy a v telocvični. Vďaka podpore mestskej časti a rodičovského OZ Klub rodičov, máme  nové prvácke triedy, ďalšie triedy sa nám podarilo vybaviť interaktívnymi tabuľami a novou didaktickou technikou.
Výsledkom niekoľko mesačnej prestavby jedálne  je moderná budova s novými triedami  a kompletne zrekonštruovanou jedálňou a kuchyňou.

2 % z dane:

ZŠ Cádrova 23
Obchodné meno: Klub rodičov školy Cádrova
Adresa sídla: Cádrova 23, 831 01 Bratislava
IČO/SID: 30796741
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %:  ZŠ – vybavenie interiéru školy, nákup školských pomôcok, podpora školských aktivít
Tlačivo na stiahnutie: https://zscaba.edupage.org/a/2-dane-1                              

Súčasti základnej školy:

EP - MŠ pri ZŠ, Cádrova 15 - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Cádrova 15
EP - MŠ pri ZŠ, Na Revíne 14 - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Na Revíne 14

Hore
Hore
Hore