Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Česká 10


Česká 10
831 03 Bratislava
tel: 02/44 372 631, 0902 225 165
email: zsceska@zsceska.sk
www: www.zsceska.sk

Riaditeľ školy: Mgr.Iveta  Kopásková (profesijný životopis), 02/44 372 631, riaditel@zsceska.sk
 

Profil školy:

ANGLIČTINA, RUŠTINA A VIAC HUDOBNEJ

Naša škola umožňuje všetkým žiakom získať všeobecné vzdelanie – vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch. Školský vzdelávací program kladie dôraz na rozvoj osobnosti každého žiaka s prihliadnutím na jeho individuálne schopnosti a záujmy.
Škola je vhodná aj pre deti s hudobným talentom. V niektorých triedach ponúka rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy, kde sa žiaci učia hrať na zobcovú flautu. Naša škola spolupracuje so Slovenskou filharmóniou na projekte Hudobná akadémia. V škole pôsobí hudobné oddelenie Základnej umeleckej školy so sídlom na Hálkovej ulici.
Angličtinu sa učia už prváčikovia, na 2. stupni sa vyučuje ako druhý cudzí jazyk ruština. Dlhodobým zámerom školy je modernizácia vyučovacieho procesu a podpora vyučovania pomocou moderných informačno-komunikačných technológií. Vyučovací proces je pri normálnych podmienkach obohatený o školu v prírode, lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie a školské výlety, návštevy divadiel, hvezdárne, knižnice. Iniciatívne sa zapájame do rôznych aktivít a projektov organizovaných pre školy. Žiaci majú k dispozícii aj dobre vybavenú školskú knižnicu.
K dosiahnutiu cieľov školy napomáha aj zrekonštruované prostredie školy a zriaďovateľom vybudované ihrisko s tartanovým povrchom.
 

2% - ZŠ s MŠ Česká

ZŠ Česká 10

MŠ Rešetkova 6
Obchodné meno: SRRZ - RZ pri Materskej škole
Adresa sídla: Rešetkova 200/6, 831 03 Bratislava
IČO: 173 196 172 842
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2% : zakúpenie učebných pomôcok a hračiek pre deti, skrášlenie dvora
Tlačivo na stiahnutie: www.zsceska.sk

MŠ Osadná 5
Obchodné meno: SRRZ - RZ pri Materskej škole
Adresa sídla: Osadná 5, 831 03 Bratislava
IČO: 173 196 172 843
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2% : zakúpenie učebných pomôcok a hračiek pre deti, skrášlenie dvora
Tlačivo na stiahnutie: www.zsceska.sk


Súčasti základnej školy:
Materská škola Osadná 5
Materská škola Rešetkova 6

Hore
Hore
Hore