Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Základná škola s materskou školou Česká 10


Česká 10
831 03 Bratislava
tel: 02/44 372 631, 0902 225 165
email: zsceska@zsceska.sk
www: www.zsceska.sk

Riaditeľ školy: Mgr.Iveta  Kopásková, 02/44 372 631, riaditel@zsceska.sk
Deň otvorených dverí: 14. marec 2018 (od 8.00 do 16.00 h)
Zápis do 1. ročníka školského roka 2018/2019: 6. apríla 2018 piatok (od 14.00 hod. do 18.00 hod.), 7. apríla 2018 sobota (od 8.00 hod. do 12.00 hod.)
 

Profil školy:

AJ PRE DETI S HUDOBNÝM TALENTOM

Škola umožňuje všetkým žiakom získať všeobecné vzdelanie – vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch. Školský vzdelávací program kladie dôraz na rozvoj osobnosti každého žiaka, s prihliadnutím na jeho individuálne schopnosti a záujmy.
Škola je vhodná aj pre deti s hudobným talentom. V niektorých triedach ponúka rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy, kde sa žiaci učia hrať na zobcovú flautu. Škola spolupracuje so Slovenskou filharmóniou na projekte Hudobná akadémia. V škole pôsobí hudobné oddelenie Základnej umeleckej školy, so sídlom na Hálkovej ulici. Angličtinu sa učia už prváčikovia, na 2. stupni sa vyučuje ako druhý cudzí jazyk ruština. Dlhodobým zámerom školy je modernizácia vyučovacieho procesu a podpora vyučovania pomocou moderných informačno-komunikačných technológií. Vyučovací proces je obohatený o školu v prírode, lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie a školské výlety, návštevy divadiel, hvezdárne, Mestskej knižnice. Iniciatívne sa zapájame do rôznych aktivít a projektov organizovaných pre školy. V súťažiach a olympiádach dosahujú žiaci úspechy v obvodných aj krajských kolách. Počas celého školského roka môžu žiaci priamo v škole navštevovať 18 rôznych záujmových útvarov. Žiaci majú k dispozícii aj dobre vybavenú školskú knižnicu. Súčasťou školy sú nielen školský klub detí a zariadenie školského stravovania, ale aj dve materské školy – MŠ Osadná a MŠ Rešetkova. K dosiahnutiu cieľov školy napomáha aj zrekonštruované prostredie školy.

2 % z dane:

ZŠ s MŠ ČESKÁ

ZŠ Česká 10
MŠ Osadná 5
MŠ Rešetkova 6
Obchodné meno: SLOVENSKÁ  RADA  RODIČOVSKÝCH  ZDRUŽENÍ, Rodičovské združenie pri Základnej škole
Adresa sídla: Česká 10, 831 03 Bratislava
IČO/SID: 17319617/911
Právna forma: občianske združenie
Účel využitia 2 %:  MŠ Osadná – zakúpenie učebných pomôcok a hračiek pre deti.
MŠ Rešetkova – zakúpenie učebných pomôcok, hračiek a posteľnej bielizne pre deti. 
ZŠ Česká – na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu: internetové pripojenie do všetkých tried, multifunkčné zariadenie, skrinka na projektor, nástenné mapy.
Kontakt: Alexandra Gróf, alexandrabaranova@gmail.com
Tlačivo na stiahnutie: www.zsceska.sk
(Prostriedky idú pre ZŠ aj obe MŠ na jeden účet.)

Súčasti základnej školy:
Materská škola Osadná 5
Materská škola Rešetkova 6