Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Sociálne posudzovanie

Čo vybavíte

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Posudkovú činnosť podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov – činnosti v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Posudková činnosť vykonávaná mestskou časťou sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 (zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci), alebo ktoré sú na základe rozhodnutia zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 (zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci).

Čo potrebujete

Postup:
Riadne vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu treba priniesť a vybaviť osobne na miestnom úrade, oddelení sociálnych služieb 3. poschodie č.d. 306,  z dôvodu vypracovania sociálneho posudku ktorý je súčasťou žiadosti.

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00

U koho vybavíte

Mgr. Adriana Kovácsová
3. poschodie, číslo dverí: 306
telefón: 02/49 253 413
e-mail: adriana.kovacsova@banm.sk

 Vytvorené: 18.01.2012 14:01, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore