Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Sociálne posudzovanie

Čo vybavíte

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov formou:
  • opatrovateľskej služby,
  • zariadenia opatrovateľskej služby,
  • zariadenia pre seniorov,
  • denného stacionára

Čo potrebujete

Žiadosť môžete podať

Postup:
Na základe vyplnenej  podanej žiadosti a potrebných príloh sa začína konanie o odkázanosti na sociálnu službu, v rámci ktorého sa vykonáva zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť

Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posúdenie zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva posudzujúci zdravotnícky pracovník na základe doložených lekárskych nálezov žiadateľa. Výsledkom zdravotnej posudkovej činnosti je zdravotný posudok.

Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu je posudzovanie:

  • individuálnych predpokladov fyzickej osoby,
  • rodinného prostredia fyzickej osoby,
  • prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok. Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva posudkový sociálny pracovník MÚ.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Miestny úrad, Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava nie je zriaďovateľom zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára a preto tento druh služby neposkytuje. Zodpovedný pracovník poskytne v rámci sociálneho poradenstva všetky informácie potrebné k podaniu žiadosti do zariadení. Občan si sám podáva žiadosť do konkrétneho zariadenia, na základe vlastného výberu.

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

Mgr. Mária Hullová / klienti s priezviskom od A- K
kancelária č. 110/1. poschodie
telefón: 02/49 253 613
e-mail:maria.hullova@banm.sk


Mgr. Mária Sečanská / klienti s priezviskom od L­- Z
kancelária č. 307/3. poschodie
telefón: 02/49 253 413
e-mail:maria.secanska@banm.skVytvorené: 18.01.2012 14:01, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore