Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Sociálne príspevky

Čo vybavíte

Oddelenie sociálnych služieb miestneho úradu môže poskytnúť:


1. v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a Štatútom hl. mesta SR Bratislavy a jeho dodatkov jednorazové dávky,

2. v súlade so zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR  v znení neskorších predpisov,  zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy  jednorazovú finančnú výpomoc podľa: Úplné znenie zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených dňa 6.10.2020 uznesením č. 18/21 s účinnosťou od 22.10.2020 v znení Dodatku č. 1 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 7.12.2021 uznesením č. 32/30 a Dodatku č. 2 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 27.09.2022 uznesením č. 40/16, v znení Dodatku č. 3 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 27.06.2023 uznesením č. 05/16 

3. v priebehu roka 2-krát finančnú výpomoc rodinám, v ktorých sa matke súčasne narodili dve a viac detí (matka musí mať trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto minimálne 1 rok) a to na úhradu zvýšených nákladov,

4. príspevok na letnú detskú rekreáciu pre deti zo sociálne slabších rodín podľa uvedených zásad,

5. finančný dar pri narodení dieťaťa matke, ktorá má trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava – Nové  Mesto minimálne 1 rok pred jeho narodením,

6. jednorazovú finančnú výpomoc k vianočným sviatkom rodinám a obyvateľom, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, obyvateľom ktorým boli zverené deti do starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov, z evidencie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a osamelým dôchodcom s nízkym dôchodkom, ktorý je ich jediný zdroj príjmu a ktorí o to požiadajú aj na základe výzvy Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, uverejnenej v mesačníku "Hlas Nového Mesta", v súlade s platnými zásadami.

7. Príspevok na školské potreby pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku

Žiadosť spolu s prílohami môžete podať:

Čo potrebujete

1. a 2.  Jednorazová dávka a jednorazová finančná výpomoc:

Obyvateľ, ktorý nie je dôchodcom:

Dôchodca:


3. Finančná výpomoc rodinám, v ktorých sa matke súčasne narodili dve a viac detí:
  • Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci (nevzťahuje sa na elektronické podanie)
    Okrem poskytnutia údajov požadovaných v žiadosti je potrebné, aby pred podaním vyplnenej žiadosti žiadateľka osobne na oddelení sociálnych služieb MÚ MČ BNM predložila k nahliadnutiu jej občiansky preukaz a rodné listy jej detí (ak sú rodné listy detí vydané v cudzine s výnimkou ČR, je potrebné predložiť k nahliadnutiu aj ich úradný preklad do slovenského jazyka). Žiadosť sa podáva do podateľne MÚ MČ BNM na prízemí č. d. 6 až po skontrolovaní a overení správnosti údajov zamestnancom oddelenia sociálnych služieb MÚ MČ BNM.
4. Príspevok na letnú rekreáciu pre deti

5. Jednorazová finančná výpomoc pri narodení dieťaťa:
Vyplnenú žiadosť je potrebné podať do podateľne v priestore Klientskeho centra na prízemí Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava.
Vyplnenú žiadosť a požadované potvrdenia o príjme skontroluje zamestnanec oddelenia sociálnych služieb miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava.

Potvrdenie o ostatných príjmoch     
Potvrdenie o príjme FO zo závislej činnosti za posledných 6 mesiacov
Potvrdenie o poskytovaní štátnych sociálnych dávok 
Súhlas manžela/druha so spracúvaním osobných údajov 

6. Žiadosť o vianočný príspevok rok 2023   
7. Príspevok na školské potreby pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku
Vyplnenú žiadosť je potrebné podať do podateľne v priestore Klientskeho centra na prízemí Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava.
 
Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte
Vladislava Janovičová
kancelária č. 309/3. poschodie
telefón: 02/49 253 529
e-mail: vladislava.janovicova@banm.sk

Bc. Miriam Bednárová (zastupovanie)
kancelária č. 309/3. poschodie
telefón: 02/49 253 529
e-mail: miriam.bednarova@banm.sk
 


Posledná aktualizácia: 08.03.2024 13:51
Hore
Hore
Hore