Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Sociálne príspevky

Čo vybavíte

Oddelenie sociálnych služieb miestneho úradu môže poskytnúť:


1. v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a Štatútom hl. mesta SR Bratislavy a jeho dodatkov jednorazové dávky,

2. v súlade so zákonom č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR  v znení neskorších predpisov,  zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy  jednorazovú finančnú výpomoc podľa „Zásad poskytovania finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto“, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom Bratislava – Nové Mesto dňa 1.4.2011, v znení úpravy zo dňa 16.6.2011 a dodatku zo dňa 14.2.2012 s účinnosťou od 1.3.2012,

3. jednorazový  finančný príspevok na zakúpenie školských potrieb matke, ktorá má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a ktorej dieťa nastupuje do prvej triedy obecnej základnej školy v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, táto finančná výpomoc sa poskytuje na základe podanej žiadosti,

4. v priebehu roka 2-krát finančnú výpomoc rodinám, v ktorých sa matke súčasne narodili dve a viac detí (matka musí mať trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto) a to na úhradu zvýšených nákladov,

5. príspevok na letnú detskú rekreáciu pre deti zo sociálne slabších rodín,

6. finančný dar pri narodení dieťaťa matke, ktorá má trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava – Nové  Mesto pred jeho narodením,

7. jednorazovú finančnú výpomoc k vianočným sviatkom obyvateľom, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, obyvateľom ktorým boli zverené deti do starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov, z evidencie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a osamelým dôchodcom s nízkym dôchodkom, ktorý je ich jediný zdroj príjmu a ktorí o to požiadajú na základe výzvy Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, uverejnenej v mesačníku "Hlas Nového Mesta".

Žiadosť spolu s prílohami môžete podať:

Čo potrebujete

1. a 2.  Jednorazová dávka a jednorazová finančná výpomoc:

Obyvateľ, ktorý nie je dôchodcom:

Dôchodca:

3. Jednorazový finančný príspevok na zakúpenie školských potrieb

4. Finančná výpomoc rodinám, v ktorých sa matke súčasne narodili dve a viac detí:
  • Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci (nevzťahuje sa na elektronické podanie)
    Okrem poskytnutia údajov požadovaných v žiadosti je potrebné, aby pred podaním vyplnenej žiadosti žiadateľka osobne na oddelení sociálnych služieb MÚ MČ BNM predložila k nahliadnutiu jej občiansky preukaz a rodné listy jej detí (ak sú rodné listy detí vydané v cudzine s výnimkou ČR, je potrebné predložiť k nahliadnutiu aj ich úradný preklad do slovenského jazyka). Žiadosť sa podáva do podateľne MÚ MČ BNM na prízemí č. d. 6 až po skontrolovaní a overení správnosti údajov zamestnancom oddelenia sociálnych služieb MÚ MČ BNM.
5. Príspevok na letnú rekreáciu pre deti

6. Jednorazová finančná výpomoc pri narodení dieťaťa:
  • Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa (nevzťahuje sa na elektronické podanie)
    Okrem poskytnutia údajov požadovaných v žiadosti je potrebné, aby pred podaním vyplnenej žiadosti žiadateľka osobne na oddelení sociálnych služieb MÚ MČ BNM predložila k nahliadnutiu jej občiansky preukaz a rodný list jej dieťaťa (ak je rodný list dieťaťa vydaný v cudzine s výnimkou ČR, je potrebné predložiť k nahliadnutiu aj jeho úradný preklad do SJ). Žiadosť sa podáva do podateľne MÚ MČ BNM na prízemí č. d. 6 až po skontrolovaní a overení správnosti údajov zamestnancom oddelenia sociálnych služieb MÚ MČ BNM.
7. Jednorazová finančná výpomoc k vianočným sviatkom

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00

U koho vybavíte
 
Vladislava Janovičová
kancelária č. 309/3. poschodie
telefón: 02/49 253 529
e-mail: vladislava.janovicova@banm.sk

 


Vytvorené: 25.01.2012 09:15, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore