Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Oddelenie sociálnych služieb

Vedúca oddelenia

Mgr. Iveta Marčíková
kancelária č. 311/3. poschodie
telefón: 02/49 253 601
e-mail: iveta.marcikova@banm.sk
Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava

Denné centrá seniorov

Mgr. Anna Dáni
kancelária č. 310/3. poschodie
telefón: 02/49 253 377
e-mail: anna.dani@banm.sk Zoznam denných centier seniorov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zásady poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Žiadosť o poskytnutie stravovania / poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov

PhDr. Mária Repáňová
kancelária č. 205/2. poschodie
telefón: 02/49 253 131
e-mail: maria.repanova@banm.sk

Štatút Denného centra seniorov MČ Bratislava - Nové mesto
Zoznam denných centier seniorov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Komunitné centrum

Sociálna agenda

Sociálne príspevky

Vladislava Janovičová
kancelária č. 309/3. poschodie
telefón: 02/49 253 529
e-mail: vladislava.janovicova@banm.sk
Mgr. Mária Mačutková
kancelária č. 307/3. poschodie
telefón: 02/49 253 130
e-mail: maria.macutkova@banm.sk

Podľa zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorsích predpisov v súlade so Štatútom Hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č. 1 - 3, čl. 32. ods. 5:

Úplné znenie zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Úplné znenie zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru

Referát opatrovateľskej služby

Vedúca referátu:
Oľga Dubnická
kancelária č. 308/3. poschodie
telefón: 02/49 253 416
e-mail:olga.dubnicka@banm.sk

Jana Bachmanová
kancelária č. 308/3. poschodie
telefón: 02/49 253 415
e-mail: jana.bachmanova@banm.sk
Mgr. Katarína Velšmídová
e-mail:katarina.velsmidova@banm.sk

Za poskytované služby prijímatelia opatrovateľskej služby hradia poplatok podľa prílohy č. 1- Úkony opatrovateľskej služby platného Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové Mesto č. 8/2016 zo dňa 8. 11. 2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby.
 

Sociálne posudzovanie

Mgr. Adriana Kovácsová
kancelária č. 306/3. poschodie
telefón: 02/49 253 413 
e-mail: adriana.kovacsova@banm.sk

Kompletne vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s lekárskym nálezom nie starším ako 6 mesiacov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu je potrebné priniesť a vybaviť osobne na  miestnom úrade, oddelenie sociálnych služieb - 3. poschodie, kancelária č. 306 z dôvodu vypracovania sociálneho posudku, ktorý je súčasťou žiadosti.

Mgr. PhDr. Martin Bednár
kancelária č. 307/3. poschodie
telefón: 02/49 253 130
e-mail: martin.bednar@banm.sk

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Vedúci zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa:
Mgr. Alexander Tej
Robotnícka ul. č. 11
831 03 Bratislava
telefón: 02/45 529 408, 0918 693 986
e-mail: jasle@banm.skalexander.tej@banm.sk

Popis činnosti:

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK pre činnosť sociálneho zariadenia - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Robotníckej ul. č. 11 Bratislava v správe mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

Anna Debnárová - terénny pracovník
kancelária č. 205/2. poschodie
telefón: 02/49 253 311
e-mail: anna.debnarova@banm.sk

Prevencia sociálnej izolácie

Od júla 2016 je realizátorkou projektu PhDr. Magda Panáková.
Menovaná komunikuje s osamelými obyvateľmi mestskej časti na telefónnej linke 0908 321 737, kde je možné volať nepretržite. Poskytuje osamelým obyvateľom informácie a pomoc pri riešení ich problémov. Osamelým seniorom, ktorí zatelefonujú na túto linku, zavolá realizátorka projektu naspäť na účet miestneho úradu.
Bližšie informácie na linke: http://pr.banm.sk/liferay/prevencia-socialnej-izolacie-osamelych-starsich-ludi-pravidelnymi-kontaktmi-iii

Ako vybaviť:
Opatrovateľská služba
Sociálne posudzovanie
Denné centrá seniorov
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Sociálne príspevky

 Vytvorené: 05.01.2012 17:53, Solutions Aglo