Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Opatrovateľská služba

Čo vybavíte

Domáca opatrovateľská služba (ďalej len „opatrovateľská služba“) je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie či nepriaznivý zdravotný stav. Ide o prípady, keď občan nie je schopný postarať sa o seba sám, ani za pomoci svojich blízkych.

Opatrovateľská služba je poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť, ako aj základných sociálnych aktivitách.

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto je poskytovateľom opatrovateľskej služby a poskytuje ju  na území mestskej časti osobám s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Opatrovateľská služba sa poskytuje v prirodzenom domácom prostredí, určuje sa v hodinách podľa individuálnych potrieb, v pracovných dňoch (pondelok až piatok) medzi 8.30 - 16.00 hod.

Čo potrebujete

Žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby a prílohy:

  1. Právoplatne rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu + posudok o odkázanosti na sociálnu službu  (odovzdáva sa kópia, originál je potrebné mať pri sebe k nahliadnutiu).  Viac informácii o posúdení odkázanosti na sociálnu službu nájdete tu https://www.banm.sk/socialne-posudzovanie/
  2. Rozhodnutie o výške aktuálnych dôchodkových dávok (odovzdáva sa kópia). Ak ste nedostali rozhodnutie o zvýšení dôchodkových dávok na začiatku kalendárneho roka,  potvrdenie vydáva Sociálna poisťovňa, Ul. 29. Augusta č. 8, Bratislava, tel. kontakt 0800 123 123 .
  3. Vyhlásenie o majetku (podpis žiadateľa o sociálnu službu úradne osvedčený – notár, matrika, overovanie podpisov).
  4. Občiansky preukaz žiadateľa o sociálnu službu (k nahliadnutiu pri odovzdaní žiadosti).
Komu nemožno túto službu poskytnúť?

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba a ktorej sa už poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie. Ďalej sa opatrovateľská služba nemôže poskytnúť osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu a ani osobe, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy a ochorenia prenosnou chorobou.

Žiadosť môžete podať: Postup:

Po skompletizovaní žiadosti s povinnými prílohami je potrebné telefonicky kontaktovať referát opatrovateľskej služby pre určenie termínu návštevy v domácnosti  žiadateľa, na ktorom sa dohodne rozsah, termín ako aj cena za poskytovanú opatrovateľskú službu.

Podmienky pre poskytovanie donášky obeda do domácnosti sú tie isté, ako pri začatí poskytovania sociálnej služby formou domácej opatrovateľskej služby. 

Kto priamo vykonáva opatrovateľskú službu v domácnostiach občanov?

Výkon opatrovateľskej služby zabezpečujú opatrovateľky, ktoré sú zamestnankyne Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto. Každá z nich je odborne spôsobilá na výkon opatrovateľskej služby.

Čo potrebujete Poplatky:

Mesačný poplatok za opatrovateľskú službu sa určí v zmysle prílohy č. 1 Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové Mesto č. 5/2024 zo dňa 30.04.2024 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby s účinnosťou od 20.05.2024.


Evidencia žiadateľov o poskytovanie opatrovateľskej služby:

Postup pre určenie vedenie evidencie žiadateľov
Evidencia žiadateľov k 20 05 2024

Ďalšie informácie o činnosti referátu opatrovateľskej služby:

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00

U koho vybavíte

 

Mgr. Katarína Velšmídová - vedúca referátu terénnej opatrovateľskej služby
kancelária č. 110/1. poschodie
telefón: 02/49 253 226

e-mail: katarina.velsmidova@banm.sk

 

Jana Bachmanová
Daniela Flaková

Blanka Oláhová
kancelária č. 110/1. poschodie
telefón: 02/49 253 415

e-mail: socialnastarostlivost@banm.sk; jana.bachmanova@bnam.sk; blanka.olahova@bnam.sk


 


Posledná aktualizácia: 22.05.2024 15:19
Hore
Hore
Hore