Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Opatrovateľská služba

Čo znamená opatrovateľská služba?
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná človeku, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (napríklad: hygiena, stravovanie, obliekanie, sprievod pri chôdzi), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (napríklad: nákup, donáška jedla, umytie riadu, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, úprava lôžka a. i.), ako aj základných sociálnych aktivitách (napríklad: prechádzky, vybavovanie úradných záležitostí, donáška liekov). Služba je poskytovaná občanom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod. počas pracovných dní v ich domácom prostredí. Rozsah úkonov sa určí vzájomnou dohodou medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. Za jednotlivé úkony sa platí úhrada.
Opatrovateľská služba je terénnou formou pomoci, ktorá sa poskytuje osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie či nepriaznivý zdravotný stav. Ide o prípady, keď občan nie je schopný postarať sa o seba sám, ani za pomoci svojich blízkych.

Komu nemožno túto službu poskytnúť?
Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje pobytová služba a ktorej sa už poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie. Ďalej sa opatrovateľská služba nemôže poskytnúť osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu a ani osobe, ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy a ochorenia prenosnou chorobou.

Ako postupovať ak si chceme na miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto vybaviť opatrovateľskú službu?
Na referáte opatrovateľskej služby na 3. poschodí kancelária č. 308 je potrebné vyzdvihnúť dve tlačivá, ktorými sú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Následne je potrebné navštíviť všeobecného - ošetrujúceho lekára, ktorý vyplní lekársky nález. K žiadosti je možné priložiť aj lekársku prepúšťaciu správu, nie staršiu ako šesť mesiacov. Žiadosť aj s vyjadrením lekára sa prinesie späť na miestny úrad, kde ho na referáte opatrovateľskej služby skontrolujú, či obsahuje všetky náležitosti. Kompletná žiadosť sa potom odovzdá do kancelárie č. 306 - sociálna posudková činnosť, kde sa spracuje a vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Po správoplatnení rozhodnutia o odkázanosti občan požiada referát o poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti.
K žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby, ktorú vydáva referát opatrovateľskej služby, je potrebné doložiť originál právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu, kópiu posledného rozhodnutia o výške dôchodku a overené vyhlásenie  o majetku. Sociálne pracovníčky následne navštívia domácnosť žiadateľa a dohodnú úkony, ktoré bude opatrovateľka vykonávať a akú úhradu, ktorú bude opatrovaný platiť.
Kto priamo vykonáva opatrovateľskú službu v domácnostiach občanov?
Výkon opatrovateľskej služby zabezpečujú opatrovateľky, ktoré sú zamestnankyne Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto. Každá z nich je odborne spôsobilá na výkon opatrovateľskej služby.

Žiadosť môžete podať: Čo potrebujete Poplatky:
– Za poskytované služby fyzické osoby hradia poplatok podľa Úkonov opatrovateľskej služby v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové Mesto č. 5/2012 zo dňa 25. 9. 2012 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby s účinnosťou od 1. 11. 2012. 

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00

U koho vybavíte

Oľga Dubnická – vedúca referátu
kancelária č. 306/3. poschodie
telefón: 02/49 253 416
e-mail: olga.dubnicka@banm.sk
Jana Bachmanová
Daniela Flaková
kancelária č. 308/3. poschodie
telefón: 02/49 253 415
e-mail: socialnastarostlivost@banm.skjana.bachmanova@bnam.sk


Vytvorené: 18.01.2012 13:46, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore