Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Daň za predajné automaty

 Čo vybavíte
 
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené  v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. Základom dane je počet predajných automatov.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
 
Viac informácií: Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len "priznanie") podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")  

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Oznámenie môžete podať: Čo potrebujete (nevzťahuje sa na elektronické podanie)  Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok (v eurách)*:
Za predajný automat umiestnený v priestoroch prístupných verejnosti 150
 
Úhradu dane je možné vykonať poštovou poukážkou, prevodným príkazom alebo v pokladni Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto. V prípade platby v pokladni poplatok do 300 € možno uhradiť v hotovosti, nad 300 € bezhotovostne platobným terminálom.
 
Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  
 
U koho vybavíte

Helena Tokáriková
kancelária č. 204/2. poschodie
telefón: 02/49 253 254
e-mail: helena.tokarikova@banm.sk


 
 
 
 


Posledná aktualizácia: 30.10.2023 07:18
Hore
Hore
Hore