Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Dane


Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za predajné automaty
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň z nehnuteľností - informácia
Miestny poplatok za rozvoj

Vrátenie pomernej časti dane

Žiadosť môžete podať:

Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku

Žiadosť môžete podať

Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok

Žiadosť môžete podaťVytvorené: 11.01.2012 10:11, Borčin Ján