Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Daň za psa

Čo vybavíte

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je: pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je počet psov.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Viac informácií:
Oznámenie môžete podať:

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len "priznanie") podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")  

  • elektronicky cez elektronickú službu Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty), Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať, k elektronickému prihláseniu psa do evidencie daňovník musí vyplniť aj formulár služby Registrovanie psa
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 
  • v podateľni

Čo potrebujete (nevzťahuje sa na elektronické podanie)

Postup na vybavenie:
Daňovník pri vzniku daňovej povinnosti podá priznanie k dani na tlačive Priznanie k dani za psa pre fyzické resp. právnické osoby do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Vyplnené a podpísané tlačivo daňovník podá osobne na stránkovom pracovisku alebo ho doručí správcovi dane (mestskej časti Bratislava-Nové Mesto) poštou. Rozhodnutie, na ktorom bude uvedená výška dane, variabilný symbol, konštantný symbol a číslo účtu, na ktorý má zaplatiť daň, mu správca dane doručí poštou, doporučene do vlastných rúk.
V prípade zmien alebo zániku daňovej povinnosti daňovník podáva do 30 dní čiastkové priznanie.

Prihlásenie psa:
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný ho prihlásiť do evidencie v mestskej časti, v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete, ak sa pes v danom roku prevažne nachádza na území mestskej časti.

1. Vyplniť formulár Prihlásenie psa do evidencie a vyplniť formulár Priznanie k dani za psa pre fyzické osoby resp. právnické osoby. Formulár Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnutel'nosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
2. Priložiť fotokópie dokladov (je potrebné predložiť originály k nahliadnutiu) podľa potreby:
- preukaz ZŤP, ak sa jedná o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
- osvedčenie o výcviku psa, ktorý absolvoval všestrannú skúšku podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku
- preberací protokol zo Slobody zvierat, ak je pes nadobudnutý z útulku zvierat ( s pečiatkou útulku )
- očkovací preukaz psa
- doklad o mikročipe ( ak nie je záznam v OP )
- doklad o kastrácii alebo sterilizácii psa ( ak nie je záznam v OP )
- preukázať sa platným OP
3. Daň za psa sa platí na základe rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia a to poštovou poukážkou, v hotovosti alebo platobnou kartou v pokladni miestneho úradu alebo bezhotovostne prevodným príkazom na účet správcu dane. Číslo účtu, variabilný symbol a konštantný symbol správca dane uvádza v rozhodnutí o vyrubení dane.
4. V prípade dôchodcov, ak si uplatňujú nárok na oslobodenie od dane, je nutné k tlačivu vyplniť čestné prehlásenie a priniesť originál rozhodnutia o poberaní dôchodku, vydané sociálnou poisťovňou.
Upozornenie: tlačivo Prihlásenie psa do evidencie nemožno posielať poštou z dôvodu, že na základe vyplneného tlačiva je majiteľovi prípadne držiteľovi psa odovzdaná osobne evidenčná známka psa.
Držiteľ psa je povinný oznámiť miestnemu úradu každú zmenu skutočností čiastkovým priznaním do 30 dní odo dňa, kedy nastala zmena.

Sadzba dane za psa za kalendárny rok (v eurách)*:
Za psa, chovaného v byte v obytnom dome, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba 50
Za psa chovaného v rodinnom dome, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba 50
Za psa adoptovaného z útulku, za sterilizovaného psa na základe písomného potvrdenia 25
Za psa, ktorý absolvoval skúšku základnej ovládateľnosti psa, prípadne inú obdobnú skúšku preukazujúcu základnú ovládateľnosť psa 25
Za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorej jediným príjmom je  dôchodok 10
Za psa, ktorý absolvoval všestrannú skúšku podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku 10
Za psa, ktorý je chovaný vo firme ako strážny pes 70

* Daň možno uhradiť v pokladni Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto alebo prevodom na účet správcu dane.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Kvetoslava Pažitná
kancelária č. 225/2. poschodie
telefón: 02/49 253 347
e-mail: kvetoslava.pazitna@banm.sk
 

Ďalšie informácie:

Pes v Novom Meste - na tejto stránke nájdete informácie o prihlásených psoch, kontakty na veterinárov, potrebné informácie o legislatíve, ktorá sa týka chovu psov a ďalšie užitočné informáciVytvorené: 17.02.2012 13:31, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore