Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Daň za psa

Čo vybavíte

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Predmetom dane za psa nie je: pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je počet psov.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Viac informácií:
Úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len "priznanie") podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")  

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Oznámenie môžete podať:

Čo potrebujete (nevzťahuje sa na elektronické podanie)

Sadzba dane za psa za kalendárny rok (v eurách)*:
Za psa, chovaného v byte v obytnom dome, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba 50
Za psa chovaného v rodinnom dome, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba 50
Za psa adoptovaného z útulku, za sterilizovaného psa na základe písomného potvrdenia 25
Za psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba, ktorej jediným príjmom je starobný alebo invalidný dôchodok 10
Za psa, ktorý absolvoval všestrannú skúšku podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku 10
Za psa, ktorý je chovaný vo firme ako strážny pes 70

* Daň možno uhradiť v pokladni Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, prípadne poštovou poukážkou správcu dane alebo prevodom na účet správcu dane.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Kvetoslava Pažitná
kancelária č. 206/2. poschodie
telefón: 02/49 253 347
e-mail: kvetoslava.pazitna@banm.sk
 

Ďalšie informácie:

Pes v Novom Meste - na tejto stránke nájdete informácie o prihlásených psoch, kontakty na veterinárov, potrebné informácie o legislatíve, ktorá sa týka chovu psov a ďalšie užitočné informáci Vytvorené: 17.02.2012 13:31, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore