Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Daň za nevýherné hracie prístroje

 Čo vybavíte
 
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje, ktoré sa prevádzkujú alebo spúšťajú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Nevýherné hracie prístroje sú: elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. Základom dane je počet prevádzkovaných nevýherných hracích prístrojov.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  
Viac informácií: Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len "priznanie") podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")  

Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Oznámenie môžete podať: Čo potrebujete (nevzťahuje sa na elektronické podanie) Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok (v eurách)*:
1. za elektronický prístroj na počítačové hry 670
2. za bowling a biliard 550
3. za šípky, stolný futbal, stolný hokej, stolný basketbal  170
4. za mechanický a elektronický prístroj neuvedený v bode 1 až 3 350
5. za automaty a iné zariadenia na zábavné hry 350

Úhradu dane je možné vykonať poštovou poukážkou, prevodným príkazom alebo v pokladni Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto. V prípade platby v pokladni poplatok do 300 € možno uhradiť v hotovosti, nad 300 € bezhotovostne platobným terminálom.
 
Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  
 
U koho vybavíte

Helena Tokáriková
kancelária č. 204/2. poschodie
telefón: 02/49 253 254
e-mail: helena.tokarikova@banm.sk


 
 
 
 


Vytvorené: 17.02.2012 13:46, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore