Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Ohlasovanie závad

Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov
Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií

Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov

Čo vybavíte

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto prijíma od občanov sťažnosti týkajúce sa nedostatkov v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách jej zverených do správy a prejazdných úsekoch ciest cez hlavné mesto alebo mestskú časť, ako aj nedostatkov v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov a nedostatky v rámci cestnej zelene.   Mestská časť je povinná bez prieťahov nedostatky odstraňovať.
Hlásenia musia obsahovať tieto údaje: dátum, ulica, popis, fotografia.
Hlásenia môžete podať:
Všetky  doručené hlásenia sú evidované v registratúre a je im pridelené registratúrne číslo. Proces ohlasovania končí archiváciou údajov o podaní a uzavretím prípadu. Klient je o priebehu procesu informovaný.

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Ing. Ivan Trnavský
kancelária č. 704 /7. poschodie
telefón: 02/49 253 126
e-mail: podatelna@banm.sk

Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií

Čo vybavíte

Mestská časť Bratislava-Nové Mestoprijíma od občanov sťažnosti a podnety týkajúce sa nedostatkov v zjazdnosti miestnych komunikácií III. a IV. triedy, ktoré jej boli zverené do správy a nedostatky v rámci cestnej zelene. Mestská časť je povinná bez prieťahov nedostatky odstraňovať.
Ďalšie možnosti nahlásenia nedostatkov sú: telefonicky, písomne poštou, osobne v podateľni, z webových portálov, ústne referentovi a prostredníctvom podnetov pre starostu. Podanie mailom môže byť anonymné.
Hlásenia musia obsahovať tieto údaje: dátum, ulica, popis, fotografia.
Hlásenia môžete podať:
Všetky  doručené hlásenia sú evidované v registratúre a je im pridelené registratúrne číslo. Proces ohlasovania končí archiváciou údajov o podaní a uzavretím prípadu. Klient je o priebehu procesu informovaný.
Rozdelenie správy ciest v Bratislave a v mestských častiach je nasledovné:
Dôležité pojmy

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Ing. Ivan Trnavský
kancelária č. 704 /7. poschodie
telefón: 02/49 253 126
e-mail: podatelna@banm.sk


Vytvorené: 29.09.2017 08:01, webman