Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu Asistent koordinátora Komunitného centra 02.10.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zmena povolenia č. 32141/9666/2019/IVO/FILJ, zo dňa 27.08.2019, ktorým bola povolená úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy Desiata ulica v Bratislave, z dôvodu pokračovania rekonštrukcie plynovodov v termíne do: 15.11.2019 02.10.2019
Stiahnuť súbor
„Stavebná úprava mezonetového bytu č. 16 – rozdelenie na 2 bytové jednotky“ bytu č. 16, na 5. poschodí bytového domu na ulici 29.augusta č. 11/c v Bratislave, so súpis. č. 2263, na pozemku parc. č. 9089/1 v katastrálnom území Staré Mesto 01.10.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN parc.č. 13184/1, katastrálne územie Nové Mesto, LV č. 2382 01.10.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník do oddelenia územného konania a stavebného poriadku 01.10.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rodinný dom EXTEMPORE na pozemkoch reg. KN-C parc. č. 4439/2 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 01.10.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozšírenie kapacity štrkového hospodárstva v PREMAC BA na pozemkoch s parc.č. 23067/24 v katastrálnom území Nové Mesto, Bratislava 01.10.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
V dňoch 03.10.2019 – 30.11.2019 sa budú realizovať orezy porastov v lokalite v k. ú. Bratislava-Nové Mesto – ul. Horská, Laurotova, Koziarka, v rámci pravidelnej údržby v zákonnom ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia 01.10.2019 Oznamy o oreze a výrube drevín v ochranných pásmach sietí a stavieb
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Upovedomenie o začatí správneho konania o predĺženie termínu realizácie náhradnej výsadby určenej rozhodnutím zo dňa 18.07. 2016, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 2 ks drevín rastúcich na Rešetkovej ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 30.09.2019
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Upovedomenie o začatí správneho konania o predĺženie termínu realizácie náhradnej výsadby určenej rozhodnutím zo dňa 18.05. 2016, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 4 ks drevín rastúcich na Českej ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 30.09.2019
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN parc.č. 23054/2, katastrálne územie Nové Mesto, na ul. Stará Vajnorská v Bratislave 30.09.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy Jalovcová ulica v Bratislave, mestská časť Bratislava - Nové Mesto od 01.10.2019 do 15.11.2019 v celej dĺžke, z dôvodu Rekonštrukcie plynovodu 30.09.2019
Stiahnuť súbor
Odstránenie hygienických závad v byte č.6, bytového domu so súpisným číslom 1666 na Ovručskej 2-4 v Bratislave, na pozemku parc.č. 11806/1, 11806/2, v katastrálnom území Nové Mesto 30.09.2019 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Ľubľanská 4-10“, na pozemku parc. č. 11822/1-4, v katastrálnom území Nové Mesto 30.09.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Oprava ležatej kanalizácie bytového domu na ul. Gorkého 13-15“ so súpisným číslom 200 na ul. Gorkého v Bratislave, na pozemku parc. č. 107/1, v katastrálnom území Staré Mesto 26.09.2019 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Začína príprava územného plánu zóny Na Revíne 26.09.2019 Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Nariadenie ústneho pojednávania- nový termín: „Zateplenie a obnova bytového domu Škultétyho 10-18, Kukučínova 2-4, Bratislava“ na pozemkoch parc.č. 11404, 11402 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 25.09.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova fasády bytového domu“ na Vajnorskej ul. č. 10, 12, 14 so súp. č. 1349, parc. č. 11262/1, na Družstevnej ul. č. 1 a 3 so súp. č. 67, parc. č. 11261/2 a na Kalinčiakovej ul. č. 1 so súp. č. 112, parc. č. 11261/1 v k. ú. Nové Mesto Bratislava 24.09.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Oprava strechy – výmena izolácie strechy“ bytového domu so súpisným číslom 3569 na ulici Šancová v Bratislave, na pozemku parc. č. 11442, v katastrálnom území Nové Mesto 24.09.2019 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena dokončených stavieb nebytových budov stavebnými úpravami, nadstavbou a prístavbou a to SO 01 Rekonštrukcia a nadstavba – objekt č. 1 so súpisným číslom 1294 a SO 02 Rekonštrukcia a nadstavba – objekt č. 2 so súpisným číslom 1295, Nobelova ul.18 24.09.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore