Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
ZEMPRA, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č. 503, adresát si môže písomnosť prevziať do 28.05.2019 13.05.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mária Sárköziová, rok narodenie: 1962, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.05.2019 13.05.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník do oddelenia územného konania a stavebného poriadku 10.05.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie - o umiestnení stavby "vodovod a kanalizácia na Jedenástej ulici" 09.05.2019 Rozhodnutie
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný objekt Račianska – Pionierska, Bratislava“ na pozemkoch par. č. 12082/1, 12082/2, 12082/6, 12082/7, 12082/8, 22012/8, 22005/17, 22021/1, 11787/2, 11787/7 CKN, 22021/3, 11753, 11754, 22020, 12078/2, 12078/1, 12080, 12089, 22001/1 03.05.2019 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba Rodinného domu“ na pozemkoch parc. č.13335/1,4 na Jurskej ulici v Bratislave v katastrálnom území Nové Mesto 03.05.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Základňová stanica elektronickej komunikačnej siete 1969BR-Bellova, Bratislava“, na pozemku parc. č. 7094/1, v kat. úz. Vinohrady, na Bellovej ul. v Bratislave 30.04.2019 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom – UNITAS, Šancová 55 - 57, Sanácia, obnova a zateplenie obvodového plášťa“, so súpisným č. 3569, na pozemku parc.č. 11442, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 30.04.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a obnova bytového domu na ul. Vihorlatská 12 v Bratislave“, so súp. č. 1024, na pozemku parc. č. 13685/1, v katastrálnom území Nové Mesto 30.04.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5998/41 v k. ú. Vinohrady na ul. Cesta na Kamzík v Bratislave 29.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Námietky v stavebnom konaní - Výzva stavebníka na vyjadrenie: „Bytový dom – UNITAS, Šancová 55 - 57, Sanácia, obnova a zateplenie obvodového plášťa“, so súpisným č. 3569, na pozemku parc.č. 11442, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 29.04.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Francúzske okno,“ v byte č. 9, na 4. p. bytového domu so súp. č. 1512, na ul. Račianska č. 41 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11825/2, katastrálne územie – Nové Mesto 29.04.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Opatrovateľka, zdravotná sestra do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 29.04.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 7 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN č. 1253/6, 1254/7, 968/1, 15537/12, 15568/38, 1001/2, 15559/1, k. ú. Ružinov v Bratislave 26.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Pavol Gregorovič, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 09.05.2019 24.04.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Spevnená komunikácia - Cesta z cestných panelov“ v lokalite Koziarka v Bratislave, na pozemku parc.č. 4530, katastrálne územie Vinohrady 24.04.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 8 ks drevín a 1 ks krovitého porastu rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. 15140/7, 15140/14, k. ú. Nové Mesto, na ulici Trnavská cesta v Bratislave 24.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 3006, k. ú. Dúbravka a na pozemku registra „C“ KN parc. 1112/1, k. ú. Dúbravka na ulici Pri kríži v Bratislave 24.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 15 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 15140/14, k. ú. Nové Mesto, na ulici Trnavská cesta v Bratislave 24.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Do termínu volieb do Európskeho parlamentu sa nesmú meniť názvy ulíc ani číslovanie stavieb 23.04.2019 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore