Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí nového konania o povolení stavby: „Prestavba rodinného domu na polyfunkčný objekt“ na pozemkoch parc. č. 5828, 5829/1 a 5829/2 03.07.2020 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Bytový dom LE FAN - VNK a TS“ na Vajnorskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13635/3 a 13635/4 katastrálne územie Nové Mesto 03.07.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Rekreačný dom na pozemku reg. C-KN parc.č. 18052/4 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 03.07.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierku miestnej komunikácie III. triedy Jelšová ulica v Bratislave, MČ Bratislava-Nové Mesto z dôvodu demontáže žeriavu v termíne: 30.07.2020-04.08.2020 rozsah: 70,00 m 02.07.2020 Povolenie
Oddelenie investícií a dopravy
Stiahnuť súbor
„SO 3.1 – Komunikácie, chodník, spevnené plochy a cyklistická trasa“ v rámci stavby „Obchodné centrum MATRIX MALL“ na ulici Magnetová – Vajnorská v Bratislave, na pozemku parc.č. 13628/1, /2, /3, /4, /5, /6, 13629, 13630, 13631, 13632, k.ú. Nové Mesto 01.07.2020 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Obnova Bytového domu Jahodová 15“ so súp. č. 2855 na pozemkoch parc. č. 5467/8, 5467/22 v katastrálnom území Vinohrady na Jahodovej ulici č. 15 v Bratislave 30.06.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Samostatne stojaci prístrešok na terasu“ prislúchajúci k bytu č. 34 - C, na 1. poschodí bytového domu SO 05 + SO 06 – Strážna 3A, so súpisným číslom 14076, na ul. Strážna č. 3A, na pozemkoch parc. č. 4983/6 a 4983/7, v k. ú. Vinohrady v Bratislave 30.06.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „VSTAVBA BYTOV V BYTOVOM DOME“ na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto, na Odborárskej ulici č. 38 a 40 v Bratislave 30.06.2020 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Prepojenie rozvodov závlahy I. a II. fázy Obytného súboru Škultétyho“ na ul. Račianska v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11476/96, 133, 201 a 11476/53, v katastrálnom území Nové Mesto 30.06.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Doposlanie oznámenia o začatí stavebného konania „Bytový dom – rezidencia Medici“, na ulici Vlárska v Bratislave, k. ú. Vinohrady 29.06.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička - Rotunda na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 19598 (polyfunkčné objekty, spevnené plochy, areálové rozvody) a 19603/1 (spevnené plochy, areálové rozvody) v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 29.06.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom – Podniková ulica, Bratislava - na Podnikovej ulici, na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 13434/4 (bytový dom), v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 25.06.2020 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„IO 01 Rekonštrukcia trafostanice TS 0996-000“ na Račianskej ulici na pozemkoch reg. „C“-KN parc. č. 13076/1 a 13076/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 24.06.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„NN Preložka“ na Račianskej ulici, na pozemkoch parc. č. 13076/1, 13076/2, 13077/12, 13077/13, 13077/3, 13073/3, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 24.06.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„IO 01 Rekonštrukcia trafostanice TS 0996-000“ na Račianskej ulici na pozemkoch reg. „C“-KN parc. č. 13076/1 a 13076/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 24.06.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Líniová stavba: „D_BA_Cakov 1“, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 24.06.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Právnik / referent na oddelení právnom, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 23.06.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Monika Hudáková, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 07.07.2020 22.06.2020
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ing. Ján Petriska, rok narodenia: 1968, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 07.07.2020 22.06.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Názov líniovej stavby: „D_BA_Cakov 1“, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 22.06.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore