Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Nadstavba bytového domu Kyjevská č. 1,3,5,7, Bratislava – plynová kotolňa“, v bytovom dome so súp.č. 1631, na pozemkoch parc.č. 12049/1,2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto 17.04.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“ časť stavby: SO 005 NFŠ Nákupná pasáž – maloobchodné zariadenia viažuce sa na funkciu, služobné byty a malé ubytov. zariadenia cestovného ruchu 17.04.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom pozemku v prospech spoločnosti MIG REAL s.r.o. 17.04.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí prerokovania upraveného návrhu Územný plán zóny Jelšová, Bratislava - Kramáre 15.04.2019 Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - stavebné úpravy v byte č. 22 na 3. poschodí bytového domu na Smikovej 1 v Bratislave, na pozemku parc. č. 12142/6 v katastrálnom území Nové Mesto 12.04.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
PS Bau, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č. 529, adresát si môže písomnosť prevziať do 27.04.2019 12.04.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe hnuteľných veci, 339 Ex 0060/19, dátum konania dražby 16.04.2019 o 14:00 hod., miesto konania: Elekrárenská ul. 1394/4, Bratislava - skladové priestory povinného 12.04.2019 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy ul. Viktora Tegelhoffa - v úseku od Bajkalskej po Príkopovu ulicu v Bratislave v termíne 09.04.2019 - 25.06.2019 v dĺžke 240 m 11.04.2019
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 19400/43 v k. ú. Vinohrady na Vlárskej ul. v Bratislave 10.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 16 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 19571/8, 19573/8, 19575/1 k. ú. Vinohrady na Partizánskej lúke v Bratislave 09.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
"Obnova bytového domu Legionárska 23 v Bratislave " na pozemku parc. č. 21305/2 v katastrálnom území Nové Mesto 09.04.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Pavel Rac, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.04.2019 09.04.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“ časť stavby: SO 005 NFŠ Nákupná pasáž, na pozemkoch parc. č. 11281/23, 11281/45, 11281/46, 11281/47, 11281/53, 11281/54 a 11281/62 v k.ú. Nové Mesto 09.04.2019 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Thierry Ebam, Rok narodenia 1966, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.04.2019 09.04.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Začatie územného konania - Vodovod a kanalizácia na Jedenástej ulici 08.04.2019 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá 2 záujemcov na pracovnú pozíciu odborný pracovník do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 05.04.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 05.04.2019 Návrh rozpočtu MČ BNM
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 8 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 13664/74 a 13664/93 v k. ú. Nové Mesto, na Turbínovej ulici v Bratislave 04.04.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Rekonštrukcia plynovodov – Kramáre.“ Jedná sa o líniovú stavbu vedenú cez ulice Limbová, Magurská, Bárdošova, L.Dérera v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 04.04.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu odborný referent v oblasti územného plánovania 04.04.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore