Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy ul. Osadná, Budyšínska v Bratislave, mestská časť Bratislava - Nové Mesto z dôvodu rekonštrukcie plynovodov v termíne: 22. 06. 2020 - 23. 06. 2020 v čase: od 07.00 do 19.00 hod. rozsah: v dĺžke 66 m 17.06.2020
Oddelenie investícií a dopravy
Stiahnuť súbor
"SO-001 Nebytová budova “ na pozemku parc. č. 12082/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na rohu Račianskej a Pionierskej ulici v Bratislave 17.06.2020 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Zateplenie administratívnej budovy“ na Vajnorskej ulici č. 47, súpisné číslo 1316 na pozemku parc. č. 12211/4 (administratívna budova) a súpisné číslo 13628 na pozemku parc. č. 12211/40 (odovzdávacia stanica tepla) v k. ú. Nové Mesto 17.06.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dvojdom – 2RD“ – dva rodinné domy, príjazdová komunikácia a spevnené plochy, prípojky, oplotenie na pozemkoch parc. č. 4791/1, 4791/2, 4791/3, 4792/2, ,4792/7, 4789/2, 4789/3, 4793/9, k. ú. Vinohrady 17.06.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oporné steny na zabezpečenie svahu na Uhrovej ulici č. 10 na pozemkoch parc. č. 5812 a 5813 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 17.06.2020 Rozhodnutie o zastavení územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nájom nebytových priestorov – kancelárií č. 315 a č. 316 nachádzajúcich sa na 4.np. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to občianskemu združeniu art SLNEČNICE, o.z. 15.06.2020 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie III. triedy Bárdošova ulica (pred domom č. 56) v Bratislave, MČ Bratislava - Nové Mesto z dôvodu výstavby vežového žeriavu v termíne: 25.06.2020 v čase: od 08.00 do 16.00 hod. rozsah: v dĺžke 30 m 15.06.2020
Oddelenie investícií a dopravy
Stiahnuť súbor
Prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11518/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 363 m2, v k.ú. Nové Mesto, evidovaného na LV č. 2382, v prospech nájomcu – Bytové družstvo Bratislava III 15.06.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, ostatná plocha, v rozsahu 353 m2, v k.ú. Nové Mesto, evidovaného na LV č. 5510, pre Depaul Slovensko nezisková organizácia 15.06.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Predaj pozemkov: registra “C“ KN: parc. č. 18168/25, záhrady, o výmere 2 m2, parc. č. 18168/ 26, záhrady, o výmere 9 m2, parc. č. 18168/28, záhrady, o výmere 8 m2, v k.ú. Vinohrady, evidovaných na LV č. 3610, v prospech Ing. Libor Chrást 15.06.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Predaj pozemku registra “C“ KN parc. č. 23013/6, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 86 m2, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Mountain resort Donovaly, s.r.o. 15.06.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Nájom nebytového priestoru – kancelárie č. 403 nachádzajúcej sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 15.06.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2019 12.06.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2020 12.06.2020 Návrh rozpočtu MČ BNM
Stiahnuť súbor
Elektronická telekomunikačná sieť s názvom D_BA_Pod Vinicou na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 13145/23, 13174/31, 13181/2, 13177/4, 22072/2 a 13167/2, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 12.06.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Elektronická telekomunikačná sieť s názvom FTTH_BA KBV_ Letná Residence na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 11738/2, 11738/5 a 22022/23 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 12.06.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Sputniková 1,3,5,7 Bratislava“ v lokalite Ostredky, so súp. č. 3251, na pozemkoch parc. č. 15671/13, 15671/12, 15671/11 a 15671/100 v katastrálnom území Ružinov 11.06.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy ul. Jalovcová v Bratislave, mestská časť Bratislava - Nové Mesto z dôvodu rekonštrukcie plynovodov, v termíne 01. 07. 2020 - 01. 09. 2020, rozsah: v celej dĺžke 11.06.2020
Oddelenie investícií a dopravy
Stiahnuť súbor
"4 rodinné domy Turbínova ulica" na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 13636/1 (rodinné domy, areálové rozvody), 13636/18 (prípojka splaškovej kanalizácie), 13637/39 (prípojka horúcovodu) v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 11.06.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebná uzávera Mierová kolónia 10.06.2020 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore