Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu (RD)“ , parc. č.: 6712/49, 6712/57-60, 6712/69, 6712/72, 6712/166-183 a 6712/187, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 24.09.2019 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena dokončenej líniovej stavby miestneho rozvodu plynu s názvom: „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 5.SC, Vajnorská 2“ 24.09.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Miroslav Pokorný, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 08.10.2019 23.09.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Soňa Gábrišová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 08.10.2019 23.09.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Nataša Sendreyová, rok narodenia: 1965, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 08.10.2019 23.09.2019 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ondrej Gabriš., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37 v kancelárii č. 526 v úradných hodinách, v termíne do 08.10.2019 23.09.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent rozpočtu 19.09.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5540/12 v k. ú. Vinohrady (Uhrova ulica v Bratislave) 19.09.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 25 ks stromov a 6 ks krov. porastov, rastúcich na pozemkoch parc. č. 15138/52 v k. ú. Nové Mesto a 5 ks stromov a 1 ks krík. porastu, rastúcich na pozemku parc. č. 21949/13 v k. ú. Ružinov 17.09.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „E“ KN parc. 11258/2, k. ú. Nové Mesto, na Družstevnej ulici 6 v Bratislave 17.09.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Opatrovateľka, zdravotná sestra do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 17.09.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„SO 02 - 9505,“ na 4. podlaží bytového domu so súp. č. 10990, na ul. Račianske mýto č. 1B, na pozemkoch parc. č. 11903/222, /234, na ul. Račianske mýto 10990/1B v Bratislave v kat. území. Nové Mesto 16.09.2019 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 0171 Vonkajšie spevnené plochy a komunikácie (ul. Tegelhoffa)“ v Bratislave, na pozemku parc. č. 11281/17, 11284, 11285/1, 11285/2, 15125, 21956, 23013/1, v katastrálnom území Nové Mesto 16.09.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Račianska 20A,“ budova so súp. č. 11577, na ul. Račianska č. 20/A v Bratislave, na pozemku parc. č. 11462/3 v kat. území Nové Mesto 16.09.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks obojstrannej reklamnej stavby - oceľová konštrukcia s dvoma stĺpikmi osadenými do terénu, a s reklamnými plochami, bez označenia na Odborárskej ulici 16.09.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu Družstevná 5-7 na pozemku parc.č. 11276/13 a 11276/24 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 16.09.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Optická prípojka BA_UHR_F2BTS“, ktorá je umiestnená na streche bytového domu so súpisným číslom 2994 na ul. Uhrova č. 1 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 5538/3 a 5503/1, v katastrálnom území Vinohrady 16.09.2019 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „E“ UO parc. č. 13020 a 13018 v k. ú. Nové Mesto (Riazanská ulica v Bratislave) 16.09.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy bytu č.10 na 3.posch. v bytovom panelovom dome - so súp. č. 2717 na pozemku parc.č. 5925 na Bárdošovej č.12 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 16.09.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 ks neosvetlenej reklamnej stavby - oceľová konštrukcia s dvoma stĺpikmi osadenými do terénu, a so samotnou reklamnou plochou, bez označenia na Vajnorskej ulici v Bratislave 16.09.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore