Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11518/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 363 m2, v k.ú. Nové Mesto, evidovaného na LV č. 2382, v prospech nájomcu – Bytové družstvo Bratislava III 15.06.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, ostatná plocha, v rozsahu 353 m2, v k.ú. Nové Mesto, evidovaného na LV č. 5510, pre Depaul Slovensko nezisková organizácia 15.06.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Predaj pozemkov: registra “C“ KN: parc. č. 18168/25, záhrady, o výmere 2 m2, parc. č. 18168/ 26, záhrady, o výmere 9 m2, parc. č. 18168/28, záhrady, o výmere 8 m2, v k.ú. Vinohrady, evidovaných na LV č. 3610, v prospech Ing. Libor Chrást 15.06.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Predaj pozemku registra “C“ KN parc. č. 23013/6, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 86 m2, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Mountain resort Donovaly, s.r.o. 15.06.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Nájom nebytového priestoru – kancelárie č. 403 nachádzajúcej sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 15.06.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2019 12.06.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2020 12.06.2020 Návrh rozpočtu MČ BNM
Stiahnuť súbor
Elektronická telekomunikačná sieť s názvom D_BA_Pod Vinicou na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 13145/23, 13174/31, 13181/2, 13177/4, 22072/2 a 13167/2, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 12.06.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Elektronická telekomunikačná sieť s názvom FTTH_BA KBV_ Letná Residence na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 11738/2, 11738/5 a 22022/23 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 12.06.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Sputniková 1,3,5,7 Bratislava“ v lokalite Ostredky, so súp. č. 3251, na pozemkoch parc. č. 15671/13, 15671/12, 15671/11 a 15671/100 v katastrálnom území Ružinov 11.06.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy ul. Jalovcová v Bratislave, mestská časť Bratislava - Nové Mesto z dôvodu rekonštrukcie plynovodov, v termíne 01. 07. 2020 - 01. 09. 2020, rozsah: v celej dĺžke 11.06.2020
Oddelenie investícií a dopravy
Stiahnuť súbor
"4 rodinné domy Turbínova ulica" na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 13636/1 (rodinné domy, areálové rozvody), 13636/18 (prípojka splaškovej kanalizácie), 13637/39 (prípojka horúcovodu) v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 11.06.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebná uzávera Mierová kolónia 10.06.2020 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie objektov ZŠ Borodáčova 2, Bratislava“ na Borodáčovej ul. č. 2 v Bratislave, so súp. č. 3113, na pozemkoch parc. č. 1297/2, 4, 15, 16, 17, 18, 50, 52 v katastrálnom území Ružinov 10.06.2020 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dočasná panelová cesta pre príjazd“ v lokalite Koziarka v Bratislave, na pozemku parc.č. 4530, 4587, 18671/3, katastrálne územie Vinohrady 09.06.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy 09.06.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v byte“ v byte č. 8 na 4.NP, v bytovom dome na ulici Pri starej prachárni 131/2, súpisné číslo 131, na pozemku parc. č. 11263/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 08.06.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Parkovacie miesta Odborárska ulica“ na Odborárskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13443/228, /229, /225, /226, /162-169, katastrálne územie Nové Mesto 05.06.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
OZNÁMENIE o zániku mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-NM - Mgr. Vladimíra Mikuša a oznámenie o nástupe náhradníka Ing. Jozefa Bielika 05.06.2020 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá odborného referenta oddelenia sociálnych služieb 05.06.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaPosledná aktualizácia: 25.08.2023 10:39
Hore
Hore
Hore