Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá odborného pracovníka pre sociálnu posudkovú činnosť 05.06.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Dva rodinné domy na Gavlovičovej ul.č. 2 na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 12685 a 12686 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 03.06.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ so súpisným číslom 2948, na ul. Na Revíne č. 21 v Bratislave, na pozemku parc. č. 5677/8, v katastrálnom území Vinohrady 02.06.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Terasa s pergolou“ umiestnená na pozemku parc. č. 4941/1 a zároveň prisluchajúca k bytu č. 1 – M, na 1. poschodí bytového domu so súpisným číslom 11629, na ul. Tupého č. 27/A, na pozemkoch parc. č. 4941/2 a 21699/7, v k. ú. Vinohrady v Bratislave 02.06.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu pracovník pre výdaj stravy a upratovanie v dennom centre seniorov 02.06.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Legerského 10-16“, súpisné číslo 1657, na pozemkoch parc. č. 12048/1, 12048/2, 12048/3, 12048/4 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 02.06.2020 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Suchá 4“ na Suchej ulici č. 4, súpisné číslo 1884, na pozemku parc. č. 6688/2 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 02.06.2020 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zadania Územného plánu zóny Zátišie - Hattalova a o predĺžení lehoty na podanie pripomienok 29.05.2020 Oznámenie o prerokovaní návrhu zadaní
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
„Plocha pre kontajnery komunálneho odpadu“ na ul. Stromová, na pozemku parc. č. 5701/105, ktorá bude plniť doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe bytového domu nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. 5772, so súpisným číslom 2671, na ul. Stromová č. 15-17 29.05.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dom Varšavská“ a to bytový dom, vjazd a 3 parkovacie stojiská na pozemku parc. č.13061/2 prípojky na inžinierske siete aj na pozemkoch parc. č. 22063, 13061/1 a 13061/5 a vodorovné dopravné značenie pre 15 parkovacích stojísk, k. ú. Nové Mesto 27.05.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odvolanie: „Polyfunkčný komplex Fenix park Bratislava“ na pozemkoch parc. č. 11744/14, :/23, :/24 a 11749/2, :/5, :/7 (objekt) a 22001/1, 11749/3, :/4, 12100/146, :/205, 21823/2, 21965/1, 12201/4 - :/7, 22022/23 v kat. úz. Nové Mesto v Bratislave 27.05.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na Šuňavcovej ulici č. 1 – 3, súpisné číslo 1659, na pozemkoch parc. č. 11828/5, 11828/6 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 27.05.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o náhradnom termíne ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním v konaní o zmene v užívaní stavby Obytného súboru Urban Residence 27.05.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA Est Žabí Majer, 2.stavba, 22kV vývody Kabelizácia VN vzdušných vedení VN212 a VN411“ 27.05.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
FO_BA_prípoj.zákazníka_Corpsec - na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 11715/4, 21968/2 a 21969/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave v lokalite Kutuzovova/Vajnorská ul. 27.05.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka NDC Domova sv. Jána z Boha 27.05.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Oporný múr a terénne schody“ na pozemkoch parc. č. 3734/1, 3734/2 v katastrálnom území Staré Mesto, na Pražskej ulici v Bratislave 25.05.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Kyjevská č. 1,3,5,7, Bratislava- Plynová kotolňa“ v bytovom dome so súp.č. 1631, na pozemkoch parc.č. 12049/1,2,3,4 Kyjevská ulica Bratislava v katastrálnom území Nové Mesto 25.05.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie stavby: "Bytový dom – Podniková ulica, Bratislava" - na Podnikovej ulici, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 13434/4 , v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 20.05.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Montáž plynového kotla pre byt č. 39“, v bytovom dome na ulici Pri Bielom kríži č. 17 v Bratislave, súpisné číslo stavby 1149 postavenom na pozemku pare. Č. l3165/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 13.05.2020 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaPosledná aktualizácia: 25.08.2023 10:39
Hore
Hore
Hore