Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením „VSTAVBA BYTOV V BYTOVOM DOME“ na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto, na Odborárskej ulici č. 38 a 40 v Bratislave 13.05.2020 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rekreačný dom na pozemku reg. C-KN parc. č. 18052/4 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 13.05.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova a modernizácia bytového domu“, so súpisným č. 49 na Škultétyho ulici č. 2, 4, 831 03 Bratislava na pozemkoch parc. č. 11364, 11365 v katastrálnom území Nové Mesto 12.05.2020 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Vlárska 48/A, Bratislava“ so súp. č. 12463 na pozemkoch parc. č. 5620/80, 5620/87, 5620/88, 5620/89 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 12.05.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Inštalácia nových výťahov do bytového domu“ na Vajnorskej ul. č. 12-14 so súp. č. 1349 na pozemku parc. č. 11262/1, na Družstevnej ul. č. 1-3 so súp. č. 67 na pozemku parc. č. 11261/2 a na Kalinčiakovej ul. č. 1 so súp. č. 112 na pozemku parc. č. 11261/1 12.05.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Elektronická telekomunikačná sieť s názvom FTTH_BA KBV_Biely Kríž, KBV Nové Vinice na pozemkoch reg. C-KN parc.č13181/2, 13145/23, 13145/120 a 13174/31 katastrálne územie Nové Mesto 11.05.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova fasády bytového domu Bárdošova 12“ so súpisným číslom 2717, na ul. Bárdošova č. 12 v Bratislave, na pozemku parc. č. 5925, v katastrálnom území Vinohrady 11.05.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zápisnica z verejného vypočutia na obsadenie funkcie – výberové konanie – riaditeľ EKO – podniku verejnoprospešných služieb zo dňa 29.04.2020 06.05.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia členov komisie – výberové konanie – riaditeľ EKO – podniku verejnoprospešných služieb zo dňa 19.12.2019 05.05.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia členov komisie – výberové konanie – riaditeľ EKO – podniku verejnoprospešných služieb zo dňa 15.01.2020 05.05.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia členov komisie – výberové konanie - riaditeľ EKO - podniku verejnoprospešných služieb zo dňa 29.01.2020 05.05.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia členov komisie – výberové konanie – riaditeľ EKO – podniku verejnoprospešných služieb zo dňa 05.02.2020 05.05.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zmena rozhodnutia - Novostavba rodinného domu na parc. č. 4437/2, 4437/3 a 4437/4 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 04.05.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 04.05.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
„Zateplenie objektov ZŠ Borodáčova 2, Bratislava“ na Borodáčovej ul. č. 2 v Bratislave, so súp. č. 3113, na pozemkoch parc. č. 1297/2, 4, 15, 16, 17, 18, 50, 52 v katastrálnom území Ružinov 04.05.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie „REKONŠTRUKCIA BYTU_RAČIANSKA 93“ bytu č. 54 na 9. poschodí bytového domu na ulici Račianska č. 93, súp. č. 1529, na pozemku parc. č. 12142/4 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 30.04.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 30.04.2020 Návrh rozpočtu MČ BNM
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať novovytvorené pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Nové Mesto za účelom legalizovať výťah a vstup k BD na ul. Pluhovej 12 a vybudovať 12 parkovacích miest 30.04.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 15115/3, katastrálne územie Nové Mesto na Tomášikovej ul. v Bratislave 29.04.2020 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o novom prejednaní umiestnenia stavby „Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu (RD)“ parc. č.: 6712/49, 6712/57-60, 6712/69, 6712/72, 6712/166-183 a 6712/187, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 28.04.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaPosledná aktualizácia: 25.08.2023 10:39
Hore
Hore
Hore