Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o náhradnom termíne ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním v konaní o zmene v užívaní stavby Obytného súboru Urban Residence 27.05.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA Est Žabí Majer, 2.stavba, 22kV vývody Kabelizácia VN vzdušných vedení VN212 a VN411“ 27.05.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
FO_BA_prípoj.zákazníka_Corpsec - na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 11715/4, 21968/2 a 21969/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave v lokalite Kutuzovova/Vajnorská ul. 27.05.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka NDC Domova sv. Jána z Boha 27.05.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Oporný múr a terénne schody“ na pozemkoch parc. č. 3734/1, 3734/2 v katastrálnom území Staré Mesto, na Pražskej ulici v Bratislave 25.05.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Kyjevská č. 1,3,5,7, Bratislava- Plynová kotolňa“ v bytovom dome so súp.č. 1631, na pozemkoch parc.č. 12049/1,2,3,4 Kyjevská ulica Bratislava v katastrálnom území Nové Mesto 25.05.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie stavby: "Bytový dom – Podniková ulica, Bratislava" - na Podnikovej ulici, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 13434/4 , v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 20.05.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Montáž plynového kotla pre byt č. 39“, v bytovom dome na ulici Pri Bielom kríži č. 17 v Bratislave, súpisné číslo stavby 1149 postavenom na pozemku pare. Č. l3165/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 13.05.2020 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením „VSTAVBA BYTOV V BYTOVOM DOME“ na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto, na Odborárskej ulici č. 38 a 40 v Bratislave 13.05.2020 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rekreačný dom na pozemku reg. C-KN parc. č. 18052/4 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 13.05.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova a modernizácia bytového domu“, so súpisným č. 49 na Škultétyho ulici č. 2, 4, 831 03 Bratislava na pozemkoch parc. č. 11364, 11365 v katastrálnom území Nové Mesto 12.05.2020 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Vlárska 48/A, Bratislava“ so súp. č. 12463 na pozemkoch parc. č. 5620/80, 5620/87, 5620/88, 5620/89 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 12.05.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Inštalácia nových výťahov do bytového domu“ na Vajnorskej ul. č. 12-14 so súp. č. 1349 na pozemku parc. č. 11262/1, na Družstevnej ul. č. 1-3 so súp. č. 67 na pozemku parc. č. 11261/2 a na Kalinčiakovej ul. č. 1 so súp. č. 112 na pozemku parc. č. 11261/1 12.05.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Elektronická telekomunikačná sieť s názvom FTTH_BA KBV_Biely Kríž, KBV Nové Vinice na pozemkoch reg. C-KN parc.č13181/2, 13145/23, 13145/120 a 13174/31 katastrálne územie Nové Mesto 11.05.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova fasády bytového domu Bárdošova 12“ so súpisným číslom 2717, na ul. Bárdošova č. 12 v Bratislave, na pozemku parc. č. 5925, v katastrálnom území Vinohrady 11.05.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zápisnica z verejného vypočutia na obsadenie funkcie – výberové konanie – riaditeľ EKO – podniku verejnoprospešných služieb zo dňa 29.04.2020 06.05.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia členov komisie – výberové konanie – riaditeľ EKO – podniku verejnoprospešných služieb zo dňa 19.12.2019 05.05.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia členov komisie – výberové konanie – riaditeľ EKO – podniku verejnoprospešných služieb zo dňa 15.01.2020 05.05.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia členov komisie – výberové konanie - riaditeľ EKO - podniku verejnoprospešných služieb zo dňa 29.01.2020 05.05.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia členov komisie – výberové konanie – riaditeľ EKO – podniku verejnoprospešných služieb zo dňa 05.02.2020 05.05.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaPosledná aktualizácia: 25.08.2023 10:39
Hore
Hore
Hore