Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava-Nové Mesto č. .../2020, o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 20.01.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu (RD)“ a to účelová komunikácia, miestny vodovod, kanalizácia, plynovod káblové vedenie NN a ich prípojky, na pozemkoch 6712/49, 6712/57-60, 6712/69, 6712/72, 6712/166-183, a 6712/187 , k. ú. Vinohrady 20.01.2020 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova Bytového domu Jahodová 15“ so súp. č. 2855 na pozemkoch parc. č. 5467/8, 5467/22 v katastrálnom území Vinohrady na Jahodovej ulici č. 15 v Bratislave 20.01.2020 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a obnova BD Námestie Biely kríž 2,4,6“, na Námestí Biely kríž 2,4,6 Bratislava, na pozemku parc. č.13173/2 v katastrálnom území Nové Mesto 20.01.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2020 - 2022 17.01.2020 Návrh rozpočtu MČ BNM
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“, na ulici Tylova č. 13 a 15 v Bratislave, súpis. č. 1043, na pozemku parc. č. 13677/8 a 13667/17 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 16.01.2020 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“SO 01 NN Káblové vedenie” líniová stavba pre miestny rozvod elektriny a ochranné pásmo na pozemku parc. reg. C č.: 22303 ( parc. reg. E č. 22303) v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 15.01.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova BD Royova 22“, súpisné číslo 2931 na pozemkoch parc. č. 5467/7 a 5467/29 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 15.01.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 0172 Spevnené plochy pre administratívnu budovu Sitno“ v rámci stavby „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“ na ulici V. Tegelhoffa 4, v BA, na pozemku parc. č. 11281/17, /50, /63, 11281/29, /42, /51, k. ú. Nové Mesto 14.01.2020 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dagmar Čierna, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.01.2020 09.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu odborný referent v oblasti územného plánovania 08.01.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá člena výberovej komisie do výberového konania na pozíciu riaditeľ EKO podniku VPS 02.01.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Prevody v zmysle § 5 zákona o slobode informácií - pozemky - rok 2019 30.12.2019 Prevody v zmysle § 5 zákona o slobode informácií (pozemky)
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
„Novostavba bytovej budovy s 15 BJ Mierová kolónia, Olbrachtova, Bratislava“, na Olbrachtovej ulici, na pozemkoch KN C parc. č. 13671/1, 13671/2, 13671/13, k. ú. Nové Mesto, Bratislava 20.12.2019 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“Multifunkčný komplex Za stanicou“, katastrálne územie Nové Mesto 19.12.2019 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní spojená so stavebnými úpravami priestoru „SO 02 - 9505,“ na 4. podlaží bytového domu so súp. č. 10990, na ul. Račianske mýto č. 1B, na pozemkoch parc. č. 11903/222, /234, na ul. Račianske mýto 10990/1B v Bratislave v kat. území. Nové Mesto 19.12.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“Multifunkčný komplex Za stanicou“, katastrálne územie Nové Mesto 18.12.2019 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc. č. 17063/22, katastrálne územie Nové Mesto, na ul. Stará Vajnorská v Bratislave 18.12.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc. č. 17063/22, katastrálne územie Nové Mesto, na ul. Stará Vajnorská v Bratislave 18.12.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Kristína Vančová, rok narodenie 1996, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 02.01.2020 18.12.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore