Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zámer prenajať novovytvorené pozemky registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto parc. č. 12440/8, parc. č. 12440/9, parc. č. 12440/10 za účelom vybudovať a umiestniť výťahovú šachtu a vstup k bytovému domu na ul. Pluhovej 12 a 12 parkovacích miest 29.05.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer ZŠsMŠ Sibírska postúpiť práva z Nájomnej zmluvy za účelom zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti pre žiakov a zamestnancov na spoločnosť BADENTAL, s.r.o. 29.05.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 29.05.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 10 ks stromov a 6 ks krovitých porastov, rastúcich na pozemkoch parcely registra „C“ KN č. 19470/26,19470/29,19470/30, 19465/44 a 19465/45 v kat. ú. Vinohrady v Bratislave na Vlárskej ulici 29.05.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 2 ks ihličnatých stromov, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22306/17, k. ú. Vinohrady v lokalite Vlárskej ul. v Bratislave 29.05.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
"SO 10.1 Dočasná upokojená komunikácia" —­ 2. etapa na pozemkoch parc. č. 4948/64, 4948/66, 4952/6, 4952/7, 4952/16, 4952/1 7, 4952/18 a 4952/19 v katastrálnom území Vinohrady 28.05.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"SO 10.1 — Dočasná upokojená komunikácia" — 1. etapa na pozemkoch parc. č. 2 1696/7, 4961, 4964/5, 4964/6 a 4964/7 v katastrálnom území Vinohrady 28.05.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanislav Maceják, rok narodenie: 1964, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 11.06.2019 27.05.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
BU-TY-ONE s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č. 503, adresát si môže písomnosť prevziať do 07.06.2019 23.05.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Sibírska 1596/1, 3, 5 Bratislava“, na Sibírskej ul. v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11922/1,2,3 v katastrálnom území Nové Mesto 23.05.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Jiskrova – Liten“ na pozemkoch parc.č. 21913, 10391/2, 10392/6, 10390/2, 10394/18, 10389/2 a 10394/14 v katastrálnom území Nové Mesto 22.05.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na začatie KK: „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“ časť stavby: „SO 07.1 NFŠ Tréningové ihriská ZŠ Kalinčiakova – ihrisko s prírodnou trávou (tréningové ihrisko č.2)“ 17.05.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu referent rozpočtu 17.05.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„byt v bytovom dome“ (stavebné úpravy v byte č. B1.108) v bytovom dome na Frankovskej ulici 1A súp. č. 13162 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 4855, 4848/2, 4853/4, 4854/5 v katastrálnom území Vinohrady 15.05.2019 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 4.SC, Vajnorská 1“ parc. č.: 21968/2 a 11436/1 v katastrálnom území Nové Mesto, parc.č. 22178/1 v katastrálnom území Nivy 15.05.2019 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 03 – Komunikácie a spevnené plochy“ pre „bytový dom LE FAN“ na Vajnorskej ulici v Bratislave, na pozemku parc.č.13635/3, katastrálne územie Nové Mesto 15.05.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obchodný priestor“ na „Telocvičňa, Fitness“ na prízemí v polyfunkčnom dome na ulici Nobelova 12 A v Bratislave, so súpis. č. 13816 na pozemkoch parc. č. 13443/20 v katastrálnom území Nové Mesto 15.05.2019 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov UO00108-Bratislava 1_B2-Račinaska.“ Jedná sa o líniovú stavbu vedenú cez ulice Ormisova, Teplická, Račianska, Sliačska, Muštová, Pionierska, Kraskova, J.C.Hronského, Mikovíniho v Bratislave v k. ú. Nové Mesto 15.05.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a komplexná obnova bytového domu“ na ulici Mikovíniho č. 5 a 7 v Bratislave, súpis. č. 1623 na pozemkoch parc. č. 11917/1, 2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 15.05.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Patrik Cesnek, rok narodenie: 1974, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 30.05.2019 15.05.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore