Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Obnova a dostavba časti areálu PALMA – stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti 04.02.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o povolení užívať stavbu: „Oporný múr a terénne schody“ na pozemkoch parc. č. 3734/1, 3734/2 v katastrálnom území Staré Mesto, na Pražskej ulici v Bratislave, 02.02.2021 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom - FO_BA_Za kasarnou_1171BR v katastrálnom území Nové Mesto v lokalite Za kasárňou, Vajnorská, Junácka v Bratislave 01.02.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Upovedomenie účastníkov konania o obsahu odvolania: „Rodinné domy Suchá, Bratislava – Nové Mesto“ na pozemkoch registra C KN parc. č. 6688/1, /10, /11, /12, /13, /14, /15, /16, /17, /18, prípojka NN aj na pozemku registra C KN 21678 , k. ú. Vinohrady 01.02.2021 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 01 Komunikácie a spevnené plochy“ napojenie na Lopúchovú ulicu v Bratislave v rámci stavby „Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu (RD)“, na pozemku parc. č. 6712/49, 6712/169, 6712/173, 6712/187, katastrálne územie Vinohrady 29.01.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dalibor Schoefer, rok narodenia: 1973, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 13.02.2021 29.01.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zmena doby trvania reklamnej stavby, 1 ks osvetlená vinylová plachta umiestnená na fasáde bytového domu Račianska č. 2, súp. č. 1548, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 27.01.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh VZN č. ... /21 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 25.01.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021 25.01.2021 Návrh rozpočtu MČ BNM
Stiahnuť súbor
„Sanácia porúch balkónov a súvisiacich konštrukcií bytového domu Riazanská 68-70, Bratislava“ so súp. č. 683 na pozemkoch parc. č. 13028 a 13029 v katastrálnom území Nové Mesto 21.01.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Obytný súbor PANORAMA – KOLIBA, rozdelenie komerčného priestoru“ v nebytovom priestore č. 3 na prízemí bytového domu na Svätovavrineckej ulici 2A, súpisné číslo 13593, na pozemku parc. č. 4883/2 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 21.01.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nový Istropolis 20.01.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ...2021 zo dňa .......... . 2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 20.01.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Zverejnenie návrhu na začatie stavebného konania po vydanom územnom rozhodnutí pre stavbu: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMÁŠIKOVA ULICA – BRATISLAVA - NOVÉ MESTO“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 19.01.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona na stavbu: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMÁŠIKOVA ULICA – BRATISLAVA - NOVÉ MESTO“ , k. ú. Nové Mesto v Bratislave 19.01.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania na umiestnenie líniovej stavby: “ INS FTTH BA Kramáre Guothova“, k. ú. Vinohrady v Bratislave 18.01.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie návrhu na začatie územného konania o zmene ÚR: „Obytný súbor Škultétyho, 2.fáza, (3,4. etapa)“ Zmena: „ SO 03 PH zmena parkovacieho domu PH na polyfunkčný objekt B10“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 18.01.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Dva rodinné domy na Gavlovičovej ul. č. 2 na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 12685 a 12686 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 14.01.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „ Rekonštrukcia bytu č. 18, Teplická 15, BA“ bytu č. 18, na 4. poschodí v bytovom dome na Teplickej ulici č. 15, súpis. č. 1378, na pozemku parc. č. 12149 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 13.01.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Michaela Majerová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 26.01.2021 11.01.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaPosledná aktualizácia: 25.08.2023 10:39
Hore
Hore
Hore