Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Telefónna kabína, ktorá prestala slúžiť svojmu účelu a je užívaná ako nosič nepovolenej reklamnej stavby typu citylight na pozemku reg. C-KN, parc. č. 21968/2, katastrálne územie Nové Mesto, na chodníku pri Vajnorskej ul. v Bratislave 26.08.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Telefónna kabína, ktorá prestala slúžiť svojmu účelu a je užívaná ako nosič nepovolenej reklamnej stavby typu citylight na pozemku reg. C-KN, parc. č. 21969/1, katastrálne územie Nové Mesto, na Kutuzovovej ul. v Bratislave 26.08.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu odborný pracovník do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 22.08.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Dom Varšavská,“ na ul. Varšavská, na pozemkoch parc. č. 13061/1, 2, 5 a 22063 v kat. území – Nové Mesto v Bratislave 21.08.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Pavol Palacka, rok narodenia 1957, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.09.2019 21.08.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Patrik Cesnek, rok narodenia 1974, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.09.2019 21.08.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 6 ks drevín, rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 4985/17 a 6547/2 v k. ú. Vinohrady na Strážnej ul. v Bratislave 20.08.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Pergola pri bazéne, Bratislava-Slanec – na pozemkoch parc.č. 4439/6, 4439/10 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 20.08.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu na ul.Československých parašutistov 13,15,17,19 na pozemku parc.č. 12200/6, 12200/7, 12200/8 a 12200/9 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 20.08.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Líniová stavba: „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 4.SC, Vajnorská 1“ 19.08.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na ulici Nobelova 42 - 48A v Bratislave, súpis. č. na pozemkoch parc. č. 11917/1, 2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 19.08.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18207/1 v k. ú. Vinohrady na Čremchovej ul. v Bratislave 19.08.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Zateplenie a komplexná obnova bytového domu“ na ulici Mikovíniho 5 a 7 v Bratislave, súpis. č. 1623, na pozemku parc. č. 11917/1, 2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 15.08.2019 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - zastavenie konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 21648/7 v k. ú. Vinohrady. 15.08.2019
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Parkovacie miesta Odborárska ulica“, pozemky parc. č. 13443/229, 13443/228, 13443/162, 13443/163, 13443/164, 13443/165, 13443/166, 13443/167, 13443/168, 13443/169, 13443/225, 13443/226, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 14.08.2019 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva k odstráneniu nedostatkov a doplnenie podania „Novostavba rekreačnej chaty,“ na pozemkoch parc. č. 18052/16, /17 v katastrálnom území - Vinohrady, v lokalite Vtáčnik v Bratislave 13.08.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„obchodný priestor“ na „telocvičňa, fitness“ priestor č. 1.1. na prízemí polyfunkčného objektu na Nobelovej ulici č. 12A v Bratislave, so súpis. č. 13816 na pozemku parc. č. 13443/20 v katastrálnom území Nové Mesto 08.08.2019 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova fasády bytového domu“ so súpisným číslom 1370 na ul. Trnavská cesta č. 1 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11253, v katastrálnom území Nové Mesto 08.08.2019 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy Deviata ulica v Bratislave, MČ Bratislava-Nové Mesto z dôvodu stavby: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata, od 09.08.2019 - 30.09.2019 06.08.2019
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
Peter Gašparovič, rok narodenia 1966, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 21.08.2019 06.08.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore