Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Zámer výpožičky pozemkov registra „C“ KN v katastrálnom území Nové Mesto za účelom vybudovania verejného parku ; pre spoločnosť Urban Residence BD4, s.r.o. 08.09.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer ZŠ a MŠ Riazanska 75 v Bratislave prenájmu časti priestorov v stavbe so súpisným číslom 672 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12204/1, okres: Bratislava III, za účelom prevádzkovania Súkromnej strednej odbornej školy „HOST“ 08.09.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer Knižnice BNM prenájmu nebytových priestorov, a to garáže v stavbe súpisné číslo 3067 postavenej na pozemku parc. č. 11871/22 v katastrálne územie Nové Mesto ; za účelom prevádzkovania cyklodielne 08.09.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer výpožičky nebytového priestoru označeného ako kancelária 14 na I. nadzemnom podlaží v administratívnej budove miestneho úradu na ul. Junácka 1 za účelom vykonávania činnosti notára 08.09.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Obnova bytového domu Bartoškova 2; Pri starej prachárni 5-9 v Bratislave“, súpisné číslo 129, na pozemkoch parc. č. 11301/1, 11301/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 07.09.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2020 07.09.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM k 30.6.2020 07.09.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh: VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2020, zo dňa .... 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2017 zo dňa 14.2.2017 07.09.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Návrh: VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .... /2020, zo dňa .... 2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Kreatívnom a kultúrnom centre Nová Cvernovka, Račianska 78, 831 02 Bratislava 07.09.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Návrh: VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .... /2020, zo dňa .... 2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava 07.09.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania: zmena rozhodnutia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zn.: 35468/6528/2019/ZP/KMEA zo dňa 05.11.2019 v časti týkajúcej sa náhradnej výsadby 07.09.2020
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 07.09.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Bytový dom Matúškova – na nároží ulíc Matúškova a Pod strážami na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 6486, 6487 (objekt) a prípojky inžinierskych sietí) a 21675 (prípojky inžinierskych sietí) v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 07.09.2020 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj pozemku registra “C“ KN parc. č. 11903/350, ostatné plochy, o výmere 98 m2, v k.ú. Nové Mesto v prospech manželov: Akad. sochár Juraj Čutek a Viera Čuteková 07.09.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer na prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11903/354, ostatné plochy, o výmere 77 m2 ; za účelom zriadenia a užívania 5 parkovacích miest k stavbe nájomcu pre spoločnosť East fund s.r.o. so sídlom Vajanského nábrežie 5, Bratislava, IČO: 44 077 43 07.09.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj pozemku registra “C“ KN parc. č. 11903/351, ostatné plochy, o výmere 98 m2, v k.ú. Nové Mesto v prospech: Akad. sochár Rastislav Trizma 07.09.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 18121/3, ostatné plochy o výmere 34 m2, evidovaného na LV č. 3673 ; v prospech: Ing. Vladimíra Zajaca 07.09.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Návrh:Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ......../2020 zo dňa ............ 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach 07.09.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 07.09.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 07.09.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore