Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Michaela Majerová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 26.01.2021 11.01.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Adriana Lengyelová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 26.01.2021 11.01.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička - Rotunda na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 19598 (polyfunkčné objekty, spevnené plochy, prípojky a areálové rozvody) a 19603/1 (spevnené plochy, prípojky a areálové rozvody) v k. ú. Vinohrady v Bratislave 11.01.2021 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava Jiskrova – Liten“ na pozemkoch parc.č. 21913, 10391/2, 10392/6, 10390/2, 10394/18, 10389/2 a 10394/14 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 07.01.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Výmena výplní otvorov objektu parc. č. 11929/3 v kat. území Nové Mesto“ na Račianskej ulici, súpisné číslo 1503, na pozemku parc. č. 11929/3 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 07.01.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rekonštrukcia a obnova bytového domu na ulici Čsl. parašutistov 3-9“, súpisné číslo 212, na pozemkoch parc. č. 11732, 11733, 11734, 11735 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 07.01.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2021 - 2023 05.01.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva ZÁPAD 04.01.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Obnova a dostavba časti areálu Palma 04.01.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Prevody v zmysle § 5 zákona o slobode informácií - pozemky - rok 2020 30.12.2020 Prevody v zmysle § 5 zákona o slobode informácií (pozemky)
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Stavebné povolenie: „Prestavba rodinného domu na polyfunkčný objekt“ na pozemkoch parc. č. 5828, 5829/1 a 5829/2 na Stromovej ulici č.7 v Bratislave v katastrálnom území Vinohrady 22.12.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom Vajnorská“, na ul. Vajnorská v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11305/1, 11305/2, 11305/3, 11305/4, 11279/2, 11296/1, 21968/2 v katastrálnom území Nové Mesto 21.12.2020 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie bytových domov Jelšová 3 a 5, v Bratislave, súpis. č. 2868/5 a 2867/3, na pozemku parc. č. 5502 a 5504 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 21.12.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Obnova bytového domu Sibírska č. 31 - 37“ na Sibírskej ulici č. 31 – 37, súpisné číslo 1601, na pozemkoch parc. č. 11828/7, 11828/8, 11828/9, 11828/10, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 21.12.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe č.132020, dátum konania dražby 26.01.2021 Čas otvorenia dražby: 11:00 hod., Miesto konania dražby: Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská, Družstevná 2, 831 04Bratislava 18.12.2020 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Iveta Szöcsová, rok narodenie: 1969, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 02.01.2021 18.12.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Rodinné domy Suchá, Bratislava – Nové Mesto“ v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 16.12.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"FO_BA_Za kasárňou_1171BR" líniová stavba – optické pripojenie, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 16.12.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením: “Obytný súbor URBAN RESIDENCE – Polyfunkčný bytový dom C“ (SO 14) na Račianskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11486/8, 11486/80, 11486/81, 11486/82 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 16.12.2020 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia: „Obytný súbor Škultétyho, 2.fáza, (3,4. etapa)“ , Katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 15.12.2020 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore