Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
„SO 06 NN káblové vedenie“ na pozemkoch parc. č. 6712/49, 6712/57-60, 6712/69, 6712/72, 6712/166-183, 6712/187 v Bratislave, katastrálne územie Vinohrady, v rámci stavby „Príprava územie pre individuálnu bytovú výstavbu (RD)“ 26.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 06 Dopravné komunikácie, spevnené plochy, parkoviská a stanovište kontajnerov“, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 26.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nové Centrum s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava adresát si môže písomnosť prevziať do 11.05.2021 26.04.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci/a Matričného úradu 22.04.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - „Obnova bytového domu“ na ulici Tylova 17,19 v Bratislave, uskutočňovanej na pozemku parc. č. 13677/6 katastrálne územie Nové Mesto 22.04.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenia ústneho pojednávania - „Obnova bytového domu Varšavská 24, Bratislava“, na pozemku parc. č. 13066/27, súpisné číslo stavby 83, k. ú. Nové Mesto 22.04.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho matričného úradu 21.04.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Emília Gregorovičová, rok narodenia: 1961, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.05.2021 21.04.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„ Bytový dom Vajnorská“, na ulici Vajnorská v Bratislave, na pozemku parc. č. 11305/1, :/2, :/3, :/4, 11279/2, 11296/1, 21968/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 19.04.2021 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „SO 101 Rekonštrukcia Tupého ulice – I. etapa, SO 201 – Oporné múry prislúchajúce k objektu SO 101, SO 601 – verejné osvetlenie prislúchajúce k objektu SO 101, SO 602 – Prípojka NN pre VO“ na Tupého ulici v Bratislave 19.04.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho oddelenia školstva 14.04.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021 14.04.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
MUNIŠI-Group, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č.529 , adresát si môže písomnosť prevziať do 28.04.2021 13.04.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o povolení obnovy územného konania o umiestnení stavby: „Nadstavba polyfunkčného objektu Škultétyho ul. Bratislava“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 13.04.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom a oplotenie“, miesto stavby: parc. číslo 4690/3, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 13.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Montáž plynového kotla pre byt č. 39“, v bytovom dome na ulici Pri Bielom kríži č. 17 v Bratislave, súpisné číslo stavby 1149 postavenom na pozemku parc. č13165/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 13.04.2021 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona, SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu – 10.NP FIZOUT UMBRELLA HBRA_26.03.2021 13.04.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie návrhu na začatie kolaudačného konania: „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu, priestor 10.NP FITOUT UMBRELLA HBRA, k. ú. Nové Mesto 13.04.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Obytný súbor URBAN RESIDENCE, Račianska ul., Bratislava – Polyfunkčný bytový dom C“ 12.04.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe, dátum konania dražby 07.05.2021 Čas otvorenia dražby: 11:30 hod., Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Miriam Halabukovej, Vojenská 2455/17, 934 01 Levice 12.04.2021 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaPosledná aktualizácia: 25.08.2023 10:39
Hore
Hore
Hore