Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Zverejnenie povolenia zmeny stavby pred dokončením: “Polyfunkčný bytový dom Račianska“, miesto stavby: na pozemku parc. č. 13077/3, katastrálne územie: Nové Mesto v Bratislave 08.10.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba bytovej budovy s 15 BJ Mierová kolónia, Olbrachtova, Bratislava“ na pozemkoch registra CKN parc. č. 13671/1, 13671/2, 13671/13, prípojka na pitný vodovod a kanalizáciu, časť parkoviska a chodníka na teréne aj na pozemku parc.č. 13698/7 05.10.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odvolacie konanie: Rozhodnutie o stavebnej uzávere č. 2917/2019/UKSP/SILJ-7 Lokalita: Mierová kolónia 05.10.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaud. konania a nariadenie ústneho pojednávania: „Stavebná úprava mezonetového bytu č.16–rozdelenie na 2 bytové jednotky“ na 5. poschodí na Ul. 29. augusta č.11/c v BA, so súp. č. 2263 na pozemku parc. č. 9089/1 v k.ú. Staré Mesto 05.10.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy garáží pre DHZ Bratislava-Staré Mesto“ na Žilinskej ulici 1, na pozemku parc. č. 7592/24 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave 05.10.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“SANOM - neurorehabilitačná klinika“ časť SO07 vodovodná prípojka a SO11 požiarna nádrž na pozemkoch parc. č. 13525/1, 13440/65 13525/11 a 13440/68 katastrálne územie Nové Mesto 05.10.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Midband rekonfigurácia ZS a RR bodu Bratislava Tylova – BA TYL“ nachádzajúcej sa na streche bytového domu so súpisným číslom 1046, na ul. Tylova č. 23, 25 a 27, na pozemku parc. č. 13680/1, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 02.10.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Výmena výťahov a obnova bytového domu“ na Račianskej ulici č. 79 v Bratislave, uskutočňovanej na pozemku parc. č. 12142/2 katastrálne územie Nové Mesto 28.09.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania na umiestnenie líniovej stavby: “Optická prípojka Grand Koliba “, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 28.09.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
D_BA_Guthause na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 13077/3, 13077/12, 13077/13, 13114/1 a 22001/1 – LV nezaložený, reg. E-KN parc.č. 22001/1 – LV 5567, 13089 – LV 5719 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 24.09.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu vedúci / vedúca referátu opatrovateľskej služby 23.09.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
"BA_UHR ZS a RR bod Bratislava Uhrová ulica – Projekt rekonfigurácie základňovej stanice GSM LTE siete Slovak Telekom – Midband rekonfigurácia“, na ul. Uhrová č. 1, na pozemku parc. č. 5538/1, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 22.09.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania proti vydanému územnému rozhodnutiu: Bytový dom – Vila Magurská - medzi ulicami Magurská, Rozvodná a Likavská v Bratislave, k. ú. Vinohrady 22.09.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územný plán zóny Krahulčia 2020 18.09.2020 Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Oprava HV prípojky do OST Kutuzovova 698 Kutuzovova od OŠ4/1 – OŠ4 a po OST 698 Kutuzovova“ na pozemkoch parc. č. 11700/39, 11700/28, 11700/37, 11700/30, 11710/2, 11710/4 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 16.09.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA_RAC ZS a RR bod Bratislava Račianska - modernizácia existujúcej technológie“ nachádzajúcej sa na streche bytového domu so súpisným číslom 1508, na ul. Račianska č. 23, na pozemkoch parc. č. 11927/1 a 11927/2, v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 16.09.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA_DER ZS a RR bod Bratislava Dérera - modernizácia existujúcej technológie“ nachádzajúcej sa na streche bytového domu so súpisným číslom 2749, na ul. L. Dérera č. 2, na pozemku parc. č. 6090/7, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 16.09.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
BA_Nové Mesto, Mandľovníková, NNK“ na Mandľovníkovej ulice na pozemkoch reg. KN „C“ parc. č. 22303 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislava 11.09.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
NÁVRH: Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ...../2020 z .............. 2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BNM č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 08.09.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve k stavbám v k.ú. Nové Mesto, evidovaným na LV č. 1226 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v správe mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ; v prospech spoločnosti ATRIOS real estate s.r.o. 08.09.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore