Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2020 - 2022 22.11.2019 Návrh rozpočtu MČ BNM
Oddelenie majetku
Stiahnuť súbor
oznámenie verejnou vyhláškou o začatí správneho konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom 21.11.2019 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia Bárdošovej ulice, I. etapa – SO 01 – Komunikácie“ v Bratislave, na pozemku parc. č. 21658/2, 6010/116, 5943/5, 5941/8, 5941/4, 21663/1, 5975/4, 5939, 6005/81, 6005/2, katastrálne územie Vinohrady 19.11.2019 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 21965, katastrálne územie Nové Mesto, LV č. 5567 19.11.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Asistent/pracovník sekretariátu starostu 19.11.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Obnova bytového domu“ na ulici Nobelova 42-48A v Bratislave, súpis. č. 3261 na pozemkoch parc. č. 13440/13,22,23,24,25 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 19.11.2019 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a obnova BD Námestie Biely kríž 2,4,6“ na pozemku parc. č. 13173/2 na Námestí Biely kríž 2,4,6 Bratislava v katastrálnom území Nové Mesto 19.11.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba rekreačného domu pre celoročné využitie“, v lokalite Na Vtáčniku č.44, na pozemku parc. č. 18052/14 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 15.11.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 6005/49, k. ú. Vinohrady, na Júnovej ulici v Bratislave 15.11.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 15115/1, LV č. 5567, katastrálne územie Nové Mesto, na križovatke ulíc Za stanicou a Elektrárenská v Bratislave 15.11.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11443 k. ú. Nové Mesto, na Šancovej ulici v Bratislave 15.11.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia
Stiahnuť súbor
Západoslovenská Distribučná, a.s., výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesenie stromov a iných porastov,ktoré ohrozujú bezbečnosť prevádzky a nachádzajú sa ich nehnuteľnostiach. 14.11.2019 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Novostavba rekreačnej chaty“ na pozemkoch parc. č. 18052/16 v katastrálnom území - Vinohrady, v lokalite Vtáčnik v Bratislave 13.11.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Referent rozpočtu 13.11.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obnova BD Royova 22“, súpisné číslo 2931, na pozemkoch parc. č. 4567/7 a č. 5467/29 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 13.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu odborný pracovník do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 13.11.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Richard Lauko, rok narodenia: 1978, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 27.11.2019 12.11.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Napojenie na verejnú vodovodnú sieť“ v bytovom dome na ulici Pionierska 13 v Bratislave na pozemku parc. č. 12101, vodovodná prípojka na pozemkoch parc. č. 12100/140 a 22005/17 v katastrálnom území Nové Mesto 11.11.2019 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom LE FAN,“ na ul. Vajnorská, na pozemkoch parc. č. 13635/3, 13634/1 a 13634/2 v kat. území – Nové Mesto v Bratislave 07.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom LE FAN – VNK a TS,“ na ul. Vajnorská, na pozemku parc. č. 13635/3 v kat. území – Nové Mesto v Bratislave 07.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore