Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Rozhodnutie: „Stavebné úpravy garáží pre DHZ Bratislava-Staré Mesto“ na Žilinskej ulici 1, na pozemku parc. č. 7592/24 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave 26.11.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom a oplotenie“, miesto stavby: parc. číslo 4690/3, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 24.11.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní a nariadenie ústneho pojednávania: nebytové obchodné priestory č. 37, 38 na prízemí stavby Urban Residence, Račianska 26D, Bratislava – Polyfunkčný bytový dom AII, na „ázijské bistro“ 24.11.2020 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2021 - 2023 23.11.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom "FO_BA_prípoj. zákazníka_Corpsec" na pozemkoch reg. C-KN 11715/4, 21968/2 a 21969/1 v lokalite Kutuzovova/Vajnorská ul. v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 23.11.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby s názvom “D_BA_Nová Vlárska", líniová inžinierska stavba pre elektronickú komunikáciu na pozemkoch parc. č. 19470/8, 63, 66, 67,69, 372, 373, 386, 388, 387,434, 450, 470, 471 katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 23.11.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby s názvom “D_BA_Cakov 1“, líniová inžinierska stavba pre elektronickú komunikáciu na pozemkoch parc. č. parc. č.: 4866/37,4866/1, 4866/50, 4866/38, 4866/39, 4866/40, 4866/41, 4866/42, 4866/20, .. k. ú. Vinohrady v Bratislave 23.11.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2020 23.11.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Zámer na prenájom časti pozemku registra “C“ KN parc. č. 15123/9, ostatná plocha, v rozsahu 1 m2, v k.ú. Nové Mesto, evidovaného na LV č. 2382, ; za účelom umiestnenia tzv. „Dobrej skrinky“ 23.11.2020 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj pozemku registra “C“ KN parc. č. 23013/6, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 86 m2, v k.ú. Nové Mesto v prospech Mountain resort Donovaly, s.r.o., Bajkalská 7A, Bratislava 23.11.2020 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer na prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 19262/11, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 72 m2, v k.ú. Vinohrady, evidovaného na LV č. 3673, v prospech nájomcu zast. zákonnou zástupkyňou PhDr. Claudiou Sopkovou 23.11.2020 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 18121/3, ostatné plochy o výmere 34 m2, evidovaného na LV č. 3673, v prospech Ing. Vladimíra Zajaca 23.11.2020 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj pozemkov registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady, vedených na LV č. 39, parc. č. 5348/3, o výmere 22 m2, zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 5348/11, o výmere 158 m2, ostatné plochy v prospech p.Tomáša Bachoríka 23.11.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru – Č. 902 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu, súp. č. 1528 na Račianskej ul. 87 v Bratislave a to občianskemu združeniu Lovec-team, o.z. 23.11.2020 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 23.11.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Návrh VZN – zmena VZN č. 3/2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC POLUS CITY CENTER 20.11.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania- nový termín: „Stavebná úprava mezonetového bytu č. 16 – rozdelenie na 2 bytové jednotky“ na 5. posch. BD na u. 29. augusta č. 11/c v Bratislave, so súp. č. 2263, k. ú. Staré Mesto 20.11.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ...2020 zo dňa .......... . 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 20.11.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Ivan Draho, rok narodenia: 1966, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.12.2020 19.11.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení návrhu na územné rozhodnutie: „Rekonštrukcia objektu - polyfunkčný objekt“, budova súp. č. 1551 na pozemkoch parc. č. 11462/5, prístavba na pozemkoch 11462/1 a 11462/43 a aj nad parc. č. 21966/11 (reg. E č. 11462/3, k. ú. Nové Mesto 19.11.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore