Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
„Dom Varšavská“ na pozemkoch parc. č. 22063, 13061/1 a 13061/5 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 10.05.2021 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu manažér pre eurofondy 10.05.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu odborný pracovník do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 10.05.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zámer prenájmu nebytových priestorov v administratívnej budove na ul. Hálkova 11 v Bratislave (stavba so súpisným číslom 2953, katastrálne územie Nové Mesto, LV číslo 31) pre Expozitúru Bratislava II 10.05.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Modernizácia výroby čokoládovej hmoty - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 06.05.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
„Čiastočná repasácia balkónov“ bytového domu so súpisným číslom 2671, na ul. Stromová č. 15-17, na pozemku parc. č. 5772, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 06.05.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„TH Bratislava Nové Mesto - Rekonštrukcia sekundárne rozvody ÚK a TV 2. etapa, 2. časť“, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 04.05.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Diana Cvedlerová, rok narodenia: 1985, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 19.05.2021 04.05.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Michal Debnár, rok narodenia: 1983, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 19.05.2021 04.05.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Obnova bytového domu Bárdošova 13-15“ na Bárdošovej ulici č. 13-15, súpisné číslo 2714, na pozemkoch parc. č. 5805/1 a 5929, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 04.05.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia bytového domu, Plzenská 1-3“ na ulici Plzenská 1-3 v Bratislave, súpis. č. 16 na pozemku parc. č. 11403 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 04.05.2021 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie bytových domov Jelšová 3 a 5, v Bratislave", súpis. č. 2868/5 a 2867/3, na pozemku parc. č. 5502 a 5504 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 04.05.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor Škultétyho, 2.fáza, (3,4. etapa)“ v časti SO03 Obytný súbor Škultétyho ulica, 3 etapa, objekt SO03 PH - Parkovací dom na objekt SO 03 B 10 - Polyfunkčný objekt, k. ú. Nové Mesto 03.05.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu"_zmena dokončenej stavby - stavebné úpravy a prístavba na pozemku reg. C-KN parc.č. 22566/1 a 22566/2, Katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 03.05.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho oddelenia správy majetku a vnútornej správy 29.04.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu Vodič – údržbár 29.04.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Teleknowledge Consulting,s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava adresát si môže písomnosť prevziať do 13.05.2021 28.04.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Spevnené plochy a Parkové NN rozvody“, v rámci stavby „Obytný súbor URBAN RESIDENCE PARK“ na Račianskej ulici v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 27.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor PANORAMA – KOLIBA, rozdelenie komerčného priestoru“ v nebytovom priestore č. 3 na prízemí bytového domu na Svätovavrineckej ulici 2A, súpisné číslo 13593, na pozemku parc. č. 4883/2 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 27.04.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom, Sliačska cesta – Amfiteáter“ na pozemku parc. č. 4685/1, 4685/13 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 27.04.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore