Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
„Výmena výplní otvorov objektu parc. č. 11929/3 v kat. území Nové Mesto“ na Račianskej ulici, na pozemku parc. č. 11929/3 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 19.11.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
OZNÁMENIE VEREJNEJ PREZENTÁCIE procesu obstarávania územnoplánovacieho podkladu Urbanistickej štúdie zóny areálu Palma 18.11.2020
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
„Dom Varšavská", na pozemkoch parc. č.13061/2,prípojky na inžinierske siete aj na parc.č.13061/1, 13061/5 a parc. č. 22063 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 18.11.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení územného konania o stavebnej uzávere “ Horná mlynská dolina“, lokalita: Horná mlynská dolina a Kamzík, Katastrálne územie: Vinohrady 13.11.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Dom Varšavská" na pozemkoch: parc. č. 13061/2,prípojky na inžinierske siete aj na parc.č.13061/1, 13061/5 a parc.č. 22063 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 13.11.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície STACIONÁRNI/E A MOBILNÍ/É ASISTENTI/TKY - SČÍTANIE OBYVATEĽOV OD 15.02.2021 DO 31.03.2021 12.11.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Stavebný pbjekt "SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu", stavby „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, na ul. V. Tegelhoffa 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 11.11.2020 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba polyfunkčného objektu Škultétyho ul. v Bratislave“, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 10.11.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Základňová stanica elektronickej komunikačnej siete 1969BR-Bellova, Bratislava“, na pozemku parc. č. 7094/1, v kat. úz. Vinohrady, na Bellovej ul. v Bratislave 09.11.2020 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
BA_Nové Mesto, Jaskový rad, NNK", SO 01 NN káblové vedenie, líniová stavba – NN prepojenie, na pozemku reg. C-KN parc.č. 21,668/3 – Jaskový rad, 21668/4, 6352/8, 6352/9, 6352/10, 6352/11, 6352/12, k. ú. Vinohrady 09.11.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nebytový priestor, ktorý sa nachádza na 1.NP bytového domu na Šancovej ulici č. 59-63, súpisné číslo budovy 3568, na pozemku parc. č. 11439 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislava 09.11.2020 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Stavebné povolenie: „Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 500 PN 40 Bratislava, TU Stará Vajnorská-RS BA Pekná cesta, 2.SC“ na uliciach Pri Starom Mýte, Stará Vajnorská, Bojnícka a Záhradkárska oblasť v Bratislave 09.11.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička - Rotunda na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 19598 a 19603/1v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 09.11.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vedúci/vedúca referátu opatrovateľskej služby 05.11.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodu Bratislava, Stráže, Vidlicová, UO00079, 2022“ na uliciach Černicová, Boskovičová, Chrasťová, Vidlicová, Bellová, Podkolibská, Hlavná, Jeséniova v Bratislave, k. ú. Vinohrady 04.11.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodu Bratislava, Stromová, UO00081, 2022“ na uliciach Klenová, Na Revíne, Magurská, Bárdošova, Vlárska, Uhrova, Stromová, Ladzianského, Ladislava Dérera, Gouthova v Bratislave, k. ú. Vinohrady 04.11.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia podkrovia — zmena povalového priestoru na bytové priestory, s realizáciou 1 bytovej jednotky so 6 izbami, na 3 bytové jednotky“ v priestoroch podkrovia, bytového domu, na Jiskrovej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 04.11.2020 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Štyri rodinné domy, Turbínova Bratislava-parc.č. 13636/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 03.11.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodu Bratislava, Stráže, Vidlicová, UO00079, 2022 – 1.časť – Vetva D Cesta na Kamzík“ na pozemkoch parc.č. reg „C“ 6250, 6249, 6247/1, 6173, 6248, 6180, 6181, 6186/1, 6184/4 v Bratislave, katastrálne územie Vinohrady 03.11.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rodinné domy Suchá, Bratislava – Nové Mesto“ na pozemkoch registra C KN parc. č. 6688/1, /10, /11, /12, /13, /14, /15, /16, /17, /18, prípojka NN aj na pozemku registra C KN 21678 (E KN 21678) v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 30.10.2020 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore