Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Stavebné úpravy v byte č. 16 na 1. poschodí v bytovom dome na ulici Tehelná č. 11 v Bratislave, súpisné č. 208, postavenom na pozemkoch parc. č. 11552/5, 11551/4, 11552/6, 11553/5, 11550/4 a 11550/13 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 31.05.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Jozef Sípos, rok narodenia: 1987, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 12.06.2021 28.05.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: “Terasové rodinné domy” na pozemkoch, par. č. 4936/1- 53, 4922/4, 4883/13, lokalita Vtáčnik, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 27.05.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere: “ Horná mlynská dolina“ v MČ Bratislava - Nové Mesto, v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite Horná mlynská dolina a Kamzík 27.05.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie rozhodnutia o zastavení konania o zmene stavby pred dokončením: „Polyfunkčný bytový dom Račianska“, miesto stavby: pozemok parc. č. 13077/3, katastrálne územie: Nové Mesto v Bratislave 26.05.2021 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odborný referent v oblasti životného prostredia 25.05.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov 24.05.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá odborného referenta na oddelenie školstva 24.05.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy ul. Novinárska v Bratislave, mestská časť Bratislava - Nové Mesto z dôvodu rekonštrukčné práce na plynovode. v termíne: 01. 06. 2021- 01. 08. 2021, rozsah: v dĺžke 125 m 24.05.2021 Povolenie
Oddelenie investícií a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie o opätovnom ústnom pojednávaní: „Nadstavba bytového domu Vajnorská 69 – 73“ v Bratislave, na pozemku parc. č. 12288, katastrálne územie Nové Mesto 24.05.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavba balkónov na fasáde bytového domu Vajnorská 69 – 73 Bratislava“ súpisné číslo 1322, na pozemku parc. č. 12288, zapísanom na LV č. 2899, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 24.05.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho referátu dopravy a cestného hospodárstva 20.05.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác v byte č. 3 na prízemí bytového domu so súpisným číslom 1652, na ul. Ľubľanská č. 2, na pozemku parc. č. 11878/2, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 19.05.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2020 18.05.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a komplexná obnova bytového domu Mikovíniho č. 5 a 7 v Bratislave“ na ulici Mikovíniho 5 a 7 v Bratislave, súpis. č. 1623, na pozemku parc. č. 11917/1,2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 18.05.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Opakované oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania: „Obnova bytového domu“ na ulici Vihorlatská 2 v Bratislave, súpis. č. 1019, na pozemku parc. č. 13689/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 18.05.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor 6 RD – Jurská“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 13410/1, 13410/8, 13410/10, 13410/9, 13410/185, 13410/186, 13410/187, 410/188, 13410/189, 13410/190, 13410/191, 13410/192, 13410/193, 13410/194, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 17.05.2021 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zriadenie klimatizácie“, ktorá bude umiestnená na balkóne prislúchajúcemu k bytu č. 5 na 1. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1653, na ul. Ľubľanská č. 10, na pozemku parc. č. 11822/2, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 17.05.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zasklenie a prestrešenie lodžie“ prislúchajúcej k bytu č. 303 na 3. poschodí bytového komplexu Koloseo, v objekte SO 203A so súpisným číslom 12571, na ul. Tomášikova, vchod 50/C , k. ú. Nové Mesto v Bratislave 17.05.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v byte“ v byte č. 138 na 10.posch., v bytovom dome na ulici Ladislava Dérera, súpisné číslo 2750, na pozemku parc. č. 6091/12 a 6091/7 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 17.05.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaPosledná aktualizácia: 25.08.2023 10:39
Hore
Hore
Hore