Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
„Nadstavba bytového domu Vajnorská 69 – 73“ v Bratislave, na pozemku parc. č. 12288, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 26.02.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Základňová stanica LTE a GSM BA_BKR_A“ - na streche existujúcej polyfunkčnej budovy so súpisným číslom 1572, na ul. Račianska č. 72, na pozemku parc. č. 13196/8, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.02.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Základňová stanica LTE a GSM siete BA_VJN_B“ - na streche bytového domu so súpisným číslom 3062, na ul. Budyšínska č. 20, na pozemku parc. č. 11505, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.02.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Základňová stanica LTE a GSM siete BA_JEL_A“ - na streche bytového domu so súpisným číslom 2870, na ul. Jelšová č. 9, na pozemku parc. č. 5489/1, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 26.02.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Prístavba oddelenia MR + operačnej sály“ na Klenovej ul. č. 1, na pozemkoch parc. č. 19465/1, 19465/4, 19470/88, 19470/339, 19477/9 a 19477/18 a v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 25.02.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí nového prejednania návrhu na umiestnenie stavby: „ Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska, Bratislava“, k. ú. Nové Mesto Bratislava 24.02.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - "Oplotenie, záhradný domček a oporný múr na Savignonskej ul." v Bratislave na pozemku parc. č. 4465/2 v katastrálnom území Vinohrady 24.02.2021 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Inžinierske stavby SO07 vodovodná prípojka a SO11 požiarna nádrž na pozemkoch parc. č.13525/1, 13440/65,13440/16, 13525/11 a 13440/68 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave. Stavba je časťou stavby s názvom “SANOM – neurorehabilitačná klinika“ 23.02.2021 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odborný referent v oblasti životného prostredia 22.02.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Výmena výťahov a obnova bytového domu“ na Račianskej ulici č. 79 v Bratislave, na pozemku parc. č. 12142/2, katastrálne územie Nové Mesto 19.02.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh VZN Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ...../2021 z .............. 2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 19.02.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021 17.02.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na Bardošovej ulici č. 13-15, súpisné číslo 2714, na pozemkoch parc. č. 5805/1 a 5929 v katastrálnom území Vinohrady 17.02.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „ Dovybavenie rodinného domu – garážový prístrešok“ na ulici Malagova 15 v Bratislave, na pozemku parc. č. 4466/17 v katastrálnom území Vinohrady 17.02.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na ulici Tylova 17,19 v Bratislave, uskutočňovanej na pozemku parc. č. 13677/6 katastrálne územie Nové Mesto 16.02.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nebytový priestor č. 902“ v suteréne bytového domu na Vajnorskej ul. 27, Bratislava, súpisné číslo 244, zapísaný na LV č. 3104, na pozemku parc. č. 11570, LV 5047, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 16.02.2021 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebný objekt „SO 701 Vnútroareálové komunikácie, napojenie vjazdu - výjazdu“ v rámci stavby „Polyfunkčný objekt Tomášikova – Bratislava – Nové Mesto“, na pozemkoch parc. č. 15115/7, 23022/2, 23021, 15115/111, k. ú. Nové Mesto 16.02.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
JUDr. Jozef Boris, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava, 503, adresát si môže písomnosť prevziať do 02.03.2021 15.02.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu odborný pracovník do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 11.02.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Prevod vlastníckeho práva k novovytvoreným pozemkom registra “C“ KN v k. ú. Vinohrady, ktoré vznikli odčlenením z pozemku registra “C“ - parc. č. 18437/1 – záhrada o výmere 2256 m2 09.02.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore