Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá odborného referenta v oblasti životného prostredia 03.12.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy objektu služieb“ na Mikoviního ul. č. 15 v Bratislave, so súp. č. 3215 na pozemkoch parc. č. 11900/3 a 11900/5 v katastrálnom území Nové Mesto 02.12.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor PANORAMA – KOLIBA, rozdelenie komerčného priestoru“ v nebytovom priestore č. 3 na prízemí bytového domu na Svätovavrineckej ulici 2A, súpisné číslo 13593, na pozemku parc. č. 4883/2 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 02.12.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu, Česká 8, Bratislava“ na pozemku parc. č. 11308/2 v katastrálnom území Nové Mesto 02.12.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba bytovej budovy s 15 BJ Mierová kolónia, Olbrachtova, Bratislava“ , k. ú. Nové Mesto v Bratislave 01.12.2020 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Dovybavenie rodinného domu –garážový prístrešok“, na ulici Malagova 15 v Bratislave, na pozemku parc. č. 4466/17 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 30.11.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby „Oporné múry“ na pozemku parc. č. 18052/28 v katastrálnom území Vinohrady na Sovej ulici v Bratislave 30.11.2020 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Obytný súbor GRAND KOLIBA" na pozemkoch parc.č. 4842, 4832, 4828, 4829, 4845/1, 4845/8, 4845/9, 4824/1, 4824/36, 4824/4, 4824/33, 4824/34 v katastrálnom území Vinohrady, ul. Frankovská v Bratislave 27.11.2020 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Stavebné úpravy garáží pre DHZ Bratislava-Staré Mesto“ na Žilinskej ulici 1, na pozemku parc. č. 7592/24 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave 26.11.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom a oplotenie“, miesto stavby: parc. číslo 4690/3, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 24.11.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní a nariadenie ústneho pojednávania: nebytové obchodné priestory č. 37, 38 na prízemí stavby Urban Residence, Račianska 26D, Bratislava – Polyfunkčný bytový dom AII, na „ázijské bistro“ 24.11.2020 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2021 - 2023 23.11.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom "FO_BA_prípoj. zákazníka_Corpsec" na pozemkoch reg. C-KN 11715/4, 21968/2 a 21969/1 v lokalite Kutuzovova/Vajnorská ul. v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 23.11.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby s názvom “D_BA_Nová Vlárska", líniová inžinierska stavba pre elektronickú komunikáciu na pozemkoch parc. č. 19470/8, 63, 66, 67,69, 372, 373, 386, 388, 387,434, 450, 470, 471 katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 23.11.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby s názvom “D_BA_Cakov 1“, líniová inžinierska stavba pre elektronickú komunikáciu na pozemkoch parc. č. parc. č.: 4866/37,4866/1, 4866/50, 4866/38, 4866/39, 4866/40, 4866/41, 4866/42, 4866/20, .. k. ú. Vinohrady v Bratislave 23.11.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2020 23.11.2020 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Stiahnuť súbor
Zámer na prenájom časti pozemku registra “C“ KN parc. č. 15123/9, ostatná plocha, v rozsahu 1 m2, v k.ú. Nové Mesto, evidovaného na LV č. 2382, ; za účelom umiestnenia tzv. „Dobrej skrinky“ 23.11.2020 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj pozemku registra “C“ KN parc. č. 23013/6, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 86 m2, v k.ú. Nové Mesto v prospech Mountain resort Donovaly, s.r.o., Bajkalská 7A, Bratislava 23.11.2020 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer na prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 19262/11, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 72 m2, v k.ú. Vinohrady, evidovaného na LV č. 3673, v prospech nájomcu zast. zákonnou zástupkyňou PhDr. Claudiou Sopkovou 23.11.2020 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 18121/3, ostatné plochy o výmere 34 m2, evidovaného na LV č. 3673, v prospech Ing. Vladimíra Zajaca 23.11.2020 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaPosledná aktualizácia: 25.08.2023 10:39
Hore
Hore
Hore