Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Umiestnenie líniovej stavby “Panorama-Koliba-BA-optická prípojka“ katastrálne územia Nové Mesto a Vinohrady v Bratislave 06.12.2017 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územný plán zóny Nobelova 01.12.2017 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia nebytového priestoru, zmena polohy vstupu do priestoru úradu“ v nebytovom priestore č. 3-2 na prízemí bytového domu so súp. č. 10097 na Trnavskej ceste č. 7 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11250 v katastrálnom území Nové Mesto 01.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova a modernizácia bytového domu“ na so súpisným číslom 49, na Škultétyho ulici č. 2, 4, 831 03 Bratislava na pozemkoch parc. č. 11364, 11365 v katastrálnom území Nové Mesto 01.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odborný referent oddelenia sociálnych služieb 01.12.2017 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21" na pozemkoch parc. č. 11355/2, 11355/19, 11355/20, 11355/21, 11355/23, 11355/24, 11355/25, 11355/26, 11355/27, 11355/28, 11355/29 a 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto 28.11.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"BA Nové Mesto, Vidlicová NNK " na pozemkoch parc. č. 21667, 6647/1, 6224 v registri KN C a na pozemku parc. č. 6194/14, v registri KN E, v katastrálnom území Vinohrady, na uliciach Vidlicovej a Cesta na Kamzík v Bratislave 28.11.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Hálkova 46,48,50,52 v Bratislave“, na pozemkoch v registri „C“ parc.č. 12694, 12696, 12697/1, 12697/2, 12697/3, 12699/1, 12699/2, 12695/7, v registri „E“ parc.č. 12698,12697,12695,12694,12693 v k.ú. Nové Mesto 24.11.2017 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo 14. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 24.11.2017 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 24.11.2017 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ BNM 24.11.2017 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať pozemky registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 5930/38, ostatné plochy o výmere 41 m2 a parc. č. 5930/40, ostatné plochy, o výmere 43 m2 ; za účelom vybudovania parkovacích státí pre spoločnosť MVA Immo s.r.o. 24.11.2017 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na roky 2018 - 2020 24.11.2017 Návrh rozpočtu MČ BNM
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Návrh zmeny vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 24.11.2017 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby - pozemok parc. č. 17090/1, k. ú. Nové Mesto, LV č. 1516 na Bojnickej ul. v Bratislave 23.11.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v byte č. 41 a spoločných priestoroch“ v bytovom dome so súp. č. 1138, na pozemku parc. č. 12142/6 v katastrálnom území Nové Mesto, na Smikovej ul. č. 1 v Bratislave 22.11.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Statická sanácia bytového domu so súpisným č. 12388 na Klenovej č. 7“ v Bratislave na pozemku parc. č. 19470/199 v kat. území Vinohrady 21.11.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zdravotná sestra / zdravotnícky asistent / opatrovateľka detí 15.11.2017 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci oddelenia školstva 14.11.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania „Vstavba bytu do existujúceho podkrovia“ bytového domu, súpisné č. 1320, na pozemku parc. č. 12206/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na Vajnorskej ul. č. 57,59,61,63 - vchod č. 63 14.11.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore