Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 23.07.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku parc. č. 6379/3 v k. ú. Vinohrady (Vidlicová ulica v Bratislave) z dôvodu realizácie stavby „RD nad Stanicou“ 23.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCEHO ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU 22.07.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozšírenie kapacity štrkového hospodárstva v PREMAC BA na pozemkoch s parc.č. 23067/24 v katastrálnom území Nové Mesto, Bratislava 22.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6727/3 v k. ú. Vinohrady na Jeséniovej ul. v Bratislave 19.07.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Odstránenie stavby „nebytovej budovy“ na pozemku parc. č. 12082/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na rohu Račianskej a Pionierskej ulici v Bratislave 19.07.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“ časť stavby: SO 002 NFŠ Suterén, SO 003 NFŠ Štadión, k. ú. Nové Mesto 19.07.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy bytu č.10 na 3.posch. v bytovom panelovom dome - so súp. č. 2717 na pozemku parc.č. 5925 na Bárdošovej č.12 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 18.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov UO00108-Bratislava 1_B2-Račianska", Jedná sa o líniovú stavbu vedenú cez ulice Ormisova, Teplická, Račianska, Sliačska, Muštová, Pionierska, Kraskova, J.C.Hronského, Mikovíniho v Bratislave v k. ú. Nové Mesto 17.07.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba rekreačnej chaty,“ na pozemkoch parc. č. 18052/16, /17 v katastrálnom území - Vinohrady, v lokalite Vtáčnik v Bratislave 16.07.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ohlásenie stavebných úprav - výzva na doplnenie podania - „Havarijná oprava strechy – výmena izolácie strechy“ bytového domu so súpisným číslom 3569 na ulici Šancová na pozemku parc. č. 11442 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 16.07.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova fasády bytového domu“ na Vajnorskej ul. č. 10, 12, 14 so súp. č. 1349 na pozemku parc. č. 11262/1, na Družstevnej ul. č. 1 a 3 so súp. č. 67 na pozemku parc. č. 11261/2 a na Kalinčiakovej ul. č. 1 so súp. č. 112 na pozemku parc. č. 11261/1 16.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá 2 záujemcov na pracovnú pozíciu odborný referent v oblasti územného plánovania 15.07.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vyjadrenie účastníkov konania k obsahu odvolania „Polyfunkčný objekt Račianska – Pionierska, Bratislava“ v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 15.07.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a komplexná obnova bytových domov Jahodova 21, Jahodova 23, Ďurgalova 14, Ďurgalova 16, Royova 37, Bratislava“ na pozemkoch parc. č.5468/1,/3,/12, 5480/1,/2 na Jahodovej, Ďurgalovej a Royovej ulici v Bratislave v katastrálnom území Vinohrady 15.07.2019 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanislav Vataha, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 26.07.2019 11.07.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„BA Est Žabí Majer, 2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22kV vedení“ v lokalite Vajnorskej ulice, k. ú. Nové Mesto 10.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
mondays,s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelárii č. 529, adresát si môže písomnosť prevziať do 24.07.2019 09.07.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy Desiata ulica v Bratislave, MČ Bratislava-Nové Mesto z dôvodu stavby: Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, BA1-B1 Deviata, od 08.07.2019 - 08.08.2019 , v dĺžke 215 m 09.07.2019
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
“SANOM – neurorehabilitačná klinika“ Časť: SO 01 Rekonštrukcia a nadstavba – objekt č. 1 so súpisným číslom 1294,SO 02 Rekonštrukcia a nadstavba – objekt č. 2 so súpisným číslom 1295, k. ú. Nové Mesto 08.07.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore