Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zámer predaja pozemku registra “C“ KN parc. č. 6095/6, ostatné plochy, o výmere 57 m2, v k.ú. Vinohrady, evidovaného na LV č. 6747, ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech p. Ježovej za kúpnu cenu vo výške 17.100 EUR 22.11.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer predaja pozemkov registra “C“ KN nachádzajúcich sa v k.ú. Vinohrady parc. č. 5675/6-zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, parc. č. 5675/1 záhrady o výmere 119 m2,v prospech manželov Mosných ako prípad hodný osob. zreteľa za kúpnu cenu 21.390 € 22.11.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Návrh VZN o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 22.11.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu pracovník/čka do denného centra seniorov (organizačno -administratívny pracovník) znížený úväzok 22.11.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zámer ZŠsMŠ Riazanská 75 prenajať časti priestorov v stavbe so súpisným číslom 672 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12204/1, okres: Bratislava III, k. ú. Nové Mesto za účelom prevádzkovania Súkromnej strednej odbornej školy „HOST“ 22.11.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2020 - 2022 22.11.2019 Návrh rozpočtu MČ BNM
Stiahnuť súbor
oznámenie verejnou vyhláškou o začatí správneho konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom 21.11.2019 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia Bárdošovej ulice, I. etapa – SO 01 – Komunikácie“ v Bratislave, na pozemku parc. č. 21658/2, 6010/116, 5943/5, 5941/8, 5941/4, 21663/1, 5975/4, 5939, 6005/81, 6005/2, katastrálne územie Vinohrady 19.11.2019 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 21965, katastrálne územie Nové Mesto, LV č. 5567 19.11.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Asistent/pracovník sekretariátu starostu 19.11.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Obnova bytového domu“ na ulici Nobelova 42-48A v Bratislave, súpis. č. 3261 na pozemkoch parc. č. 13440/13,22,23,24,25 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 19.11.2019 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a obnova BD Námestie Biely kríž 2,4,6“ na pozemku parc. č. 13173/2 na Námestí Biely kríž 2,4,6 Bratislava v katastrálnom území Nové Mesto 19.11.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba rekreačného domu pre celoročné využitie“, v lokalite Na Vtáčniku č.44, na pozemku parc. č. 18052/14 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 15.11.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 6005/49, k. ú. Vinohrady, na Júnovej ulici v Bratislave 15.11.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 15115/1, LV č. 5567, katastrálne územie Nové Mesto, na križovatke ulíc Za stanicou a Elektrárenská v Bratislave 15.11.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11443 k. ú. Nové Mesto, na Šancovej ulici v Bratislave 15.11.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Západoslovenská Distribučná, a.s., výzva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesenie stromov a iných porastov,ktoré ohrozujú bezbečnosť prevádzky a nachádzajú sa ich nehnuteľnostiach. 14.11.2019 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obnova BD Royova 22“, súpisné číslo 2931, na pozemkoch parc. č. 4567/7 a č. 5467/29 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 13.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu odborný pracovník do oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad) 13.11.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Novostavba rekreačnej chaty“ na pozemkoch parc. č. 18052/16 v katastrálnom území - Vinohrady, v lokalite Vtáčnik v Bratislave 13.11.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore