Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona, SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu – 10.NP FIZOUT UMBRELLA HBRA_26.03.2021 13.04.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie návrhu na začatie kolaudačného konania: „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu, priestor 10.NP FITOUT UMBRELLA HBRA, k. ú. Nové Mesto 13.04.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Obytný súbor URBAN RESIDENCE, Račianska ul., Bratislava – Polyfunkčný bytový dom C“ 12.04.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe, dátum konania dražby 07.05.2021 Čas otvorenia dražby: 11:30 hod., Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Miriam Halabukovej, Vojenská 2455/17, 934 01 Levice 12.04.2021 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá odborného referenta v oblasti životného prostredia 07.04.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 22001/1 (LV č. 5567) nachádzajúceho sa v katastrálnom území Nové Mesto, v zeleni pri križovatke Račianske mýto 07.04.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc. č. 10403/2 (LV č. 1226) nachádzajúceho sa v katastrálnom území Nové Mesto, na spevnenej ploche pri Tržnici na Trnavskom mýte 07.04.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - “Rekonštrukcia podkrovia — zmena nebytového povalového priestoru na bytové priestory" na parcele č. 10389/1 v katastrálnom území Nové Mesto na Jiskrovej ul. č. 1 v Bratislave 07.04.2021 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu - odpoveď: spôsob užívania nebytového priestoru č. 902 na prízemí bytového domu na ulici Odbojárov 8 v Bratislave, súpis. č. 64, na pozemku parc. č. 11292/1,2,3 katastrálne územie Nové Mesto 07.04.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby - odpoveď: „Zateplenie a komplexná obnova bytového domu“, na ulici Mikovíniho 5 a 7, súpis. č. 1623, na pozemku parc. č. 11917/1,2, katastrálne územie Nové Mesto 07.04.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rekonštrukcia plynovodu Bratislava, Stráže, Vidlicová, UO00079, 2022“ na uliciach Černicová, Boskovičová, Chrasťová, Vidlicová, Bellová, Podkolibská, Hlavná, Jeséniova v Bratislave, k. ú. Vinohrady 06.04.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Krasňany“ na Burgundskej ulici, na pozemku parc. č. 4438/7 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 06.04.2021 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru č. 902 o celkovej výmere podlahovej plochy 140,94 m2 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu, súp. č. 1528 na Račianskej ul. 87 v Bratislave 01.04.2021 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu personálny referent 31.03.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu opatrovateľka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 31.03.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov 31.03.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Interiér sídla spoločnosti PS STAVBY, s.r.o.- zmena dispozície a prepojenie vnútorných nebytových priestorov“ na Hálkovej ul. č. 1/A , Letnej ul. č 5 v Bratislave, so súp. č. 392, na pozemkoch parc. č. 11738/2, 11738/5, 11738/6 v k. ú. Nové Mesto 30.03.2021 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj spoluvlastníckeho podielu 1/36 k poz. reg.“C“ KN, v k.ú. Báhoň, parc. č. 2591, orná pôda o výmere 5765 m2, evidovaného na LV č. 1836; v prospech: Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň; za kúpnu cenu vo výške 240,20 EUR 29.03.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj poz. reg.“C“ KN, v k.ú. Báhoň, parc. č. 2286, orná pôda o výmere 929 m2, evidovaného na LV č. 1674; v prospech: Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň, v podiele 1/1; za kúpnu cenu vo výške: 1393,5 EUR 29.03.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/2, celková výmera 2951 m2, za účelom umiestnenia 2 ks osvetlených bigboardov; na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2023; pre spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. 29.03.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore