Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o ústnom prerokovaní návrhu na umiestnenie stavby: „ Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska, Bratislava“, Katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 03.06.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 02 Areálový vodovod, SO 04 Areálová splašková kanalizácia, SO 05 Areálová dažďová kanalizácia, SO 07 NN prípojky SO 03 Areálový plynovod“ v lokalite Pod Vachmajstrom, k. ú. Vinohrady 03.06.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný objekt Tomášikova – Bratislava – Nové Mesto“ na Tomášikovej ulici v Bratislave, na pozemku C-KN parc. č. 15115/7, 23021 (E-KN parc.č. 15115/3), „SO 701 Vnútroareálové komunikácie, napojenie vjazdu – výjazdu, chodníky, cyklochodník“ 03.06.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení a úprave návrhu na zmenu územného rozhodnutia : „Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská - Račianska“, lokalita Zátišie, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 03.06.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia školstva 03.06.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci Matričného úradu 03.06.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe č.018/2021, dátum konania dražby 30.06.2021 Čas otvorenia dražby: 10:15 hod., Miesto konania dražby: Conference room na 7. poschodí v budove Congress hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice, spoločnosť b&c language school, s.r.o. 02.06.2021 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rodinné domy Y“ na ul. Pod Vachmajstrom, na pozemkoch parc. č. 6713/2, 6713/15-24, 6712/70 a 6712/157 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 31.05.2021 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Obnova bytového domu“ na Tylovej ulici 17, 19, súpisné číslo 1044, na pozemku parc. č.13677/6 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 31.05.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „ Bytový dom Vajnorská“, na ulici Vajnorská v Bratislave, na pozemku parc. č. 11305/1, :/2, :/3, :/4, 11279/2, 11296/1, 21968/2, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 31.05.2021 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 Bratislava – Plynová kotolňa“, súpisné číslo 1631, na pozemkoch parc. č. 12049/1,2,3,4 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 31.05.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 16 na 1. poschodí v bytovom dome na ulici Tehelná č. 11 v Bratislave, súpisné č. 208, postavenom na pozemkoch parc. č. 11552/5, 11551/4, 11552/6, 11553/5, 11550/4 a 11550/13 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 31.05.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Jozef Sípos, rok narodenia: 1987, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 12.06.2021 28.05.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: “Terasové rodinné domy” na pozemkoch, par. č. 4936/1- 53, 4922/4, 4883/13, lokalita Vtáčnik, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 27.05.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie o stavebnej uzávere: “ Horná mlynská dolina“ v MČ Bratislava - Nové Mesto, v katastrálnom území Vinohrady, v lokalite Horná mlynská dolina a Kamzík 27.05.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie rozhodnutia o zastavení konania o zmene stavby pred dokončením: „Polyfunkčný bytový dom Račianska“, miesto stavby: pozemok parc. č. 13077/3, katastrálne územie: Nové Mesto v Bratislave 26.05.2021 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odborný referent v oblasti životného prostredia 25.05.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov 24.05.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá odborného referenta na oddelenie školstva 24.05.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy ul. Novinárska v Bratislave, mestská časť Bratislava - Nové Mesto z dôvodu rekonštrukčné práce na plynovode. v termíne: 01. 06. 2021- 01. 08. 2021, rozsah: v dĺžke 125 m 24.05.2021 Povolenie
Oddelenie investícií a dopravy
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore