Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Povolenie zmeny v užívaní stavby NP, ktorý sa nachádza na 1.NP BD na Šancovej ulici č. 59-63, na pozemku parc. č. 11439 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave, bez stavebných úprav, navrhovaný účel užívania je „kaderníctvo“ 05.08.2020 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy Uhrova ulica (v úseku medzi Royovou a Jelšovou ulicou) v Bratislave, MČ Bratislava-Nové Mesto z dôvodu vybudovania prípojky dažďovej kanalizácie v termíne:10.08.2020-15.08.2020 rozsah: v dĺžke 42 m 04.08.2020 Povolenie
Oddelenie investícií a dopravy
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Parkovacie miesta Odborárska ulica“ na Odborárskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13443/162-169, 13443/228, 13443/229, 13443/225, 13443/226, katastrálne územie Nové Mesto 03.08.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania proti vydanému územnému rozhodnutiu: Bytový dom – Podniková ulica, Bratislava - na Podnikovej ulici, k. ú. Nové Mesto 31.07.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na Šuňavcovej ulici č. 1 – 3, súpisné číslo 1659, na pozemkoch parc. č. 11828/5, 11828/6 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 29.07.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Prístrešok kontajnerového stojiska“ na pozemku parcely registra „E“ č. 12164 k bytovému domu so súpisným číslom 1528 – Račianska 87-91, umiestnenému na pozemkoch parc. č. 12160, 12163 a 12168 na Račianskej ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 28.07.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom FTTH_BA KBV_ Letná Residence na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 11738/2, 11738/5 a 22022/23 katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 28.07.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„3 radové rodinné domy A,B,C“ na Tupého ulici v Bratislave, k. ú. Vinohrady 24.07.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Oprava HV prípojky do OST Kutuzovova 698 Kutuzovova od OŠ4/1 – OŠ4 a po OST 698 Kutuzovova“ na pozemkoch parc. č. 11700/39, 11700/28, 11700/37, 11700/30, 11710/2, 11710/4 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 24.07.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebná úprava dverného otvoru v byte č. 2, Sibírska 57, Bratislava“ na pozemkoch parc.č. 11777/1, /2, /3, /4, /5, /6, /7 bytový dom so súp. č. 1604, Sibírska ulica Bratislava v katastrálnom území Nové Mesto 23.07.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom FTTH_BA KBV_Biely Kríž, KBV Nové Vinice na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 13181/2, 13145/23, 13145/120 a 13174/31, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 22.07.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní nebyt. obch. priestorov č. B-R105A a B-R105B na 1. nadzemnom podlaží Obytného súboru Urban Residence – Polyfunkčný bytový dom B na Račianskej ulici č. 26F, na na nový účel „stomatologické ambulancie“ 21.07.2020 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava rozhodnutia č. 11135/2019/UKSP/VORE-123 o povolení stavby „Obnova BD Royova 22“ na pozemkoch parc. č. 5467/7 a 5467/28 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 21.07.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Uzávierka MK III. triedy Tupého ulica v MČ BNM z dôvodu rekonštrukcie plynovodov: 1. čiastočná uzávierka v termíne: 01.08.2020 - 01.10.2020, 2.úplná uzávierka v rámci čiastočnej uzávierky na nevyhnutný čas - max. 3 dni, len v čase od 9.00 do 15.00 hod. 20.07.2020 Povolenie
Oddelenie investícií a dopravy
Stiahnuť súbor
Verejný opis veci: Finančná hotovosť vo výške 150,€ v 3 ks 50,€bankovkách, všetky bankovky sú nepoškodené, opotrebované bežným používaním. Veci boli zaistené dňa 3.7.2020 v čase 13:15 hod. v Bratislave na Guothovej ulici č.15 pred bytovým domom 20.07.2020 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Bartoškova 2; Pri starej prachárni 5-9 v Bratislave“, súpisné číslo 129, na pozemkoch parc. č. 11301/1, 11301/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 15.07.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie: „SO 010 Spevnené plochy a komunikácie – samostatné objekty: SO 010A Komunikácie a parkoviská, SO 010B Chodníky, SO 010C Cyklotrasa” v rámci stavby “Polyfunkčný bytový dom Račianska” 15.07.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie reklamnej stavby–3 ks jednostranný osvetlený reklamný pútač s najväčšou informačnou plochou (3x) 52,07m2, navrhovaný na streche bytového domu súp. č. 4927 v blízkosti cestnej komunikácie na Krížnej ul. č. 58, 60, 62 v Bratislave, k.ú. Nivy 15.07.2020 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zastavenie územného konania na umiestnenie stavby s názvom “Prestavba a nadstavba objektu Bárdošova 2, 2/A, Bratislava“ 15.07.2020 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu (RD)“ účelová komunikácia, miestny vodovod, kanalizácia, plynovod káblové vedenie NN a ich prípojky, na pozemkoch 6712/49, 6712/57-60, 6712/69, 6712/72, 6712/166-183, a 6712/187, k.ú.Vinohrady 15.07.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore