Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Bytový dom – Podniková ulica, Bratislava - na Podnikovej ulici, na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 13434/4 (bytový dom), v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 25.06.2020 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„IO 01 Rekonštrukcia trafostanice TS 0996-000“ na Račianskej ulici na pozemkoch reg. „C“-KN parc. č. 13076/1 a 13076/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 24.06.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„NN Preložka“ na Račianskej ulici, na pozemkoch parc. č. 13076/1, 13076/2, 13077/12, 13077/13, 13077/3, 13073/3, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 24.06.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„IO 01 Rekonštrukcia trafostanice TS 0996-000“ na Račianskej ulici na pozemkoch reg. „C“-KN parc. č. 13076/1 a 13076/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 24.06.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Líniová stavba: „D_BA_Cakov 1“, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 24.06.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Právnik / referent na oddelení právnom, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 23.06.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Monika Hudáková, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 07.07.2020 22.06.2020
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ing. Ján Petriska, rok narodenia: 1968, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 07.07.2020 22.06.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Názov líniovej stavby: „D_BA_Cakov 1“, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 22.06.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku 22.06.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Bytový dom – Vila Magurská - medzi ulicami Magurská, Rozvodná a Likavská v Bratislave na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 5643, 5644/1 a 5647/23 (objekt), 5620/11 (dobudovanie chodníka), 21656 (prípojky inžinierskych sietí) v katastrálnom území Vinohrady 21.06.2020 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Realizácia zasklenia lodžie“ prislúchajúceho k bytu č. 52, na 13. poschodí bytového domu, so súpisným číslom 1520, na ul. Račianska č. 65, na pozemkoch parc. č. 11774/2 a 11774/5, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 19.06.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Bytový dom – rezidencia Medici“, na ulici Vlárska v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 19470/341, 19470/342, 19470/385 s prípojkami IS na pozemkoch parc. č. 19470/386, 19470/387, 19470/388, 19470/8 a pozemkoch parc. č. EKN 19467/1 a 19468/1 k.ú. Vinohrady 18.06.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy ul. Osadná, Budyšínska v Bratislave, mestská časť Bratislava - Nové Mesto z dôvodu rekonštrukcie plynovodov v termíne: 22. 06. 2020 - 23. 06. 2020 v čase: od 07.00 do 19.00 hod. rozsah: v dĺžke 66 m 17.06.2020
Oddelenie investícií a dopravy
Stiahnuť súbor
"SO-001 Nebytová budova “ na pozemku parc. č. 12082/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na rohu Račianskej a Pionierskej ulici v Bratislave 17.06.2020 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Zateplenie administratívnej budovy“ na Vajnorskej ulici č. 47, súpisné číslo 1316 na pozemku parc. č. 12211/4 (administratívna budova) a súpisné číslo 13628 na pozemku parc. č. 12211/40 (odovzdávacia stanica tepla) v k. ú. Nové Mesto 17.06.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dvojdom – 2RD“ – dva rodinné domy, príjazdová komunikácia a spevnené plochy, prípojky, oplotenie na pozemkoch parc. č. 4791/1, 4791/2, 4791/3, 4792/2, ,4792/7, 4789/2, 4789/3, 4793/9, k. ú. Vinohrady 17.06.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oporné steny na zabezpečenie svahu na Uhrovej ulici č. 10 na pozemkoch parc. č. 5812 a 5813 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 17.06.2020 Rozhodnutie o zastavení územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Nájom nebytových priestorov – kancelárií č. 315 a č. 316 nachádzajúcich sa na 4.np. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to občianskemu združeniu art SLNEČNICE, o.z. 15.06.2020 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie III. triedy Bárdošova ulica (pred domom č. 56) v Bratislave, MČ Bratislava - Nové Mesto z dôvodu výstavby vežového žeriavu v termíne: 25.06.2020 v čase: od 08.00 do 16.00 hod. rozsah: v dĺžke 30 m 15.06.2020
Oddelenie investícií a dopravy
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaPosledná aktualizácia: 25.08.2023 10:39
Hore
Hore
Hore