Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zverejnenie návrhu na začatie kolaudačného konania: „Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1“, SO 004 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu, priestor 10.NP FITOUT UMBRELLA HBRA, k. ú. Nové Mesto 13.04.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Obytný súbor URBAN RESIDENCE, Račianska ul., Bratislava – Polyfunkčný bytový dom C“ 12.04.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 22001/1 (LV č. 5567) nachádzajúceho sa v katastrálnom území Nové Mesto, v zeleni pri križovatke Račianske mýto 07.04.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc. č. 10403/2 (LV č. 1226) nachádzajúceho sa v katastrálnom území Nové Mesto, na spevnenej ploche pri Tržnici na Trnavskom mýte 07.04.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - “Rekonštrukcia podkrovia — zmena nebytového povalového priestoru na bytové priestory" na parcele č. 10389/1 v katastrálnom území Nové Mesto na Jiskrovej ul. č. 1 v Bratislave 07.04.2021 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu - odpoveď: spôsob užívania nebytového priestoru č. 902 na prízemí bytového domu na ulici Odbojárov 8 v Bratislave, súpis. č. 64, na pozemku parc. č. 11292/1,2,3 katastrálne územie Nové Mesto 07.04.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby - odpoveď: „Zateplenie a komplexná obnova bytového domu“, na ulici Mikovíniho 5 a 7, súpis. č. 1623, na pozemku parc. č. 11917/1,2, katastrálne územie Nové Mesto 07.04.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rekonštrukcia plynovodu Bratislava, Stráže, Vidlicová, UO00079, 2022“ na uliciach Černicová, Boskovičová, Chrasťová, Vidlicová, Bellová, Podkolibská, Hlavná, Jeséniova v Bratislave, k. ú. Vinohrady 06.04.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Krasňany“ na Burgundskej ulici, na pozemku parc. č. 4438/7 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 06.04.2021 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Interiér sídla spoločnosti PS STAVBY, s.r.o.- zmena dispozície a prepojenie vnútorných nebytových priestorov“ na Hálkovej ul. č. 1/A , Letnej ul. č 5 v Bratislave, so súp. č. 392, na pozemkoch parc. č. 11738/2, 11738/5, 11738/6 v k. ú. Nové Mesto 30.03.2021 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Stavebná úprava mezonetového bytu č. 16 – rozdelenie na 2 bytové jednotky“ na 5. poschodí bytového domu na Ulici 29. augusta č. 11/c v Bratislave, so súp. č. 2263 na pozemku parc. č. 9089/1 v katastrálnom území Staré Mesto 29.03.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rezidencia ELANIUS“, miesto stavby: ulica Pod Vachmajstrom, na pozemkoch CKN parcelné číslo 6712/61, 4975/7, 4975/1, 6712/60, 6712/57 a 6712/59 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 29.03.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona "SO 005–Nákupná pasáž obchodný priestor č. 45, vchod E, inak označovaný 5E.02.2.1, na 2.NP, pre Coctail a Fresh Bar" ktorý je súčasťou stavby Národný futbalový štadión 29.03.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 005 NFŠ Nákupná pasáž, obchodný priestor č. 45, vchod E, inak označovaný 5E.02.2.1, na 2.NP, pre Coctail a Fresh Bar nákupnej pasáže stavby Národný futbalový štadión 29.03.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Opätovné oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania_SO 005 NFŠ Nákupná pasáž, priestory č.41, vchod C – predajňa a rehabilitačné centrum, na 1.poschodí nákupnej pasáže a č.42, vchod D – predajňa a rehabilitačné centrum 29.03.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie opätovného návrhu na začatie kolaudačného konania_SO 005 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu 29.03.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Opätovné oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania_SO 005 NFŠ Zariadenie viažuce sa na funkciu, priestor na 2. nadzemnom podlaží v nákupnej pasáži, číslo priestoru 5B.02.2.1 - kaviareň 29.03.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zverejnenie opätovného návrhu na začatie kolaudačného konania_Zariadenie viažuce sa na funkciu, priestor na 2. nadzemnom podlaží v nákupnej pasáži, číslo priestoru 5B.02.2.1 - kaviareň 29.03.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - zmena v užívaní stavby nebytových priestorov na prízemí Obytného súboru Urban Residence – Polyfunkčný bytový dom AII na Račianskej ulici č. 26D 29.03.2021 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona na stavbu: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMÁŠIKOVA ULICA – BRATISLAVA - NOVÉ MESTO“ , k. ú. Nové Mesto v Bratislave 25.03.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore