Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Archív - Verejné vyhlášky stavebného úradu 2011


Upozornenie: Pri doručovaní oznámení a rozhodnutí formou verejnej vyhlášky je začiatok lehoty,  v ktorej možno podať námietky, pripomienky, príp. odvolanie, plne závislý odo dňa doručenia formou verejnej vyhlášky, na ktorej je uvedený dátum vyvesenia a zvesenia. Deň zvesenia je dňom doručenia a nasledujúcim dňom začína účastníkom konania plynúť lehota na uplatnenie námietok, resp. podanie odvolania.  

späť na : Stavebný úrad - oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Mrs. Sporty Club 472, obchodný priestor č.1.07 v polyfunkčnom objekte T II, Bajkalská ul. 9/A, v Bratislave, parc.č. 23013/18, k.ú Nové Mesto

Druh:
oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby v spojení s kolaudáciou
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Zateplenie bytového domu na Pluhovej ulici č.66 v Bratislave, parc.č. 12813/1, 12813/5, k.ú. Nové Mesto

Druh:
oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Rekonštrukcia podkrovia – zmena nebytového povalového priestoru na bytové priestory, na Jiskrovej č.1 v Bratislave, na pozemku parc.č. 10390/1 k.ú. Nové Mesto

Druh:
prerušenie konania po odvolaní
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Prístavba diagnostického centra v areáli NÚSCH a.s. Bratislava, Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava, v katastrálnom území Vinohrady

Druh:
rozhodnutie o umiestnení stavby
Názov V.V.
Oddelenie: Stavebný úrad
Pripojenie miestnej obslužnej komunikácie C2 na Rožňavskú ul., Bratislava, kat. územie Nové Mesto a kat. územie Trnávka

Druh:
oznámenie o o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »Vytvorené: 14.01.2010 07:18,
Hore
Hore
Hore